Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Ngưng hiệu lực quy định ghi tên cả gia đình vào sổ đỏ

Hinh anh so doB trưởng B Tài nguyên và Môi trường va ký ban hành Thông tư s 53/2017/TT-BTNMT quy đnh ngưng hiu lc thi hành Khon 5 Điu 6 Thông tư s 33/2017/TT-BTNMT vic ghi tên các thành viên có chung quyn s dng đt vào Giy chng nhn quyn s dng đt (s đ) h gia đình.

C th, Thông tư s 53/2017/TT-BTNMT quy đnh ngưng hiu lc thi hành Khon 5 Điu 6 Thông tư s 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 ca B trưởng B Tài nguyên và Môi trường quy đnh chi tiết Ngh đnh s 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 ca Chính ph sa đi, b sung mt s Ngh đnh quy đnh chi tiết thi hành Lut Đt đai và sa đi, b sung mt s điu ca các Thông tư hướng dn thi hành Lut Đt đai t ngày 5/12/2017 đến thi đim có hiu lc thi hành ca văn bn quy phm pháp lut mi quy đnh v vn đ này.

Tng cc Qun lý đt đai có trách nhim hướng dn và t chc thi hành Thông tư này. y ban nhân dân các cp, S Tài nguyên và Môi trường các tnh, thành ph trc thuc Trung ương và các t chc, cá nhân có liên quan chu trách nhim thi hành Thông tư này.

Trước đó, ti Thông cáo báo chí ngày 01/12 va qua, B Tài nguyên và Môi trường cho biết, vic hướng dn ghi tên các thành viên có chung quyn s dng đt đi vi trường hp quyn s dng đt là tài sn chung ca h gia đình ti Khon 5 Điu 6 ca Thông tư s 33/2017/TT-BTNMT là phù hp vi quy đnh ti Khon 29 Điu 3, Khon 1 Điu 97 và Khon 2 Điu 98 ca Lut Đt đai; Điu 101 và Điu 212 ca B Lut Dân s năm 2015.

Trên thc tế, do trước đây, pháp lut v đt đai hướng dn ghi đi din ca h gia đình s dng đt trên Giy chng nhn. Trong quá trình thc hin các giao dch v quyn ca người s dng đt, vic ghi tên h gia đình trên Giy chng nhn như trên đã bc l tn ti, hn chế như: Nhà nước còn gp khó khăn khi thc hin bo h quyn s dng đt hp pháp ca các thành viên h gia đình s dng đt khi có nhng ri ro xy ra trong quá trình thc hin giao dch dân s do quyn s dng đt ca tng thành viên trong h gia đình không được xác lp c th; phát sinh mâu thun, tranh chp v quyn s dng đt ca các thành viên trong h gia đình s dng đt khi thc hin các giao dch v quyn s dng đt, trong khi vic gii quyết các mâu thun, tranh chp li rt khó khăn do thiếu cơ s pháp lý và thường kéo dài.

Vi lo ngi phát sinh th tc hành chính, B Tài nguyên và Môi trường khng đnh, vic áp dng Thông tư 33/2017/TT-BTNMT không làm phát sinh thêm bt c th tc nào. Giy chng nhn đã cp ti thi đim trước đây theo quy đnh ca pháp lut v đt đai vn có giá tr pháp lý người s dng đt không cn phi thc th tc cp đi. Thông tư s 33/2017/TT-BTNMT không quy đnh vic phi cp đi này như lo ngi ca dư lun.

Xem 2130 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.