Chủ nhật, 22 Tháng 7 2018
TIN MỚI

Triển khai Basel II, bước đi thận trọng nhưng vượt tầm của OCB

Trien khai Basel IICh đng trin khai d án qun lý ri ro theo tiêu chun quc tế Basel II, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã tr thành mt trong nhng ngân hàng đi đu thc hin các chun mc an toàn vn và công khai minh bch đm bo mang li quyn li cho khách hàng, c đông.

Bà Huỳnh Lê Mai - Phó Tng Giám đc ph trách Khi Qun lý ri ro OCB tr li phng vn.

Trong bi cnh mt s ngân hàng được ch đnh trin khai thí đim Basel II thì ti sao OCB quyết tâm ch đng trin khai Basel II?

Hiu được vic qun tr ri ro theo tiêu chun Basel II là bước đi quan trng trong l trình hi nhp vi thế gii và cũng là cách đ bo v ngân hàng, khách hàng tt nht, chính vì thế, OCB quyết tâm trin khai Basel II. Basel II không ch giúp chúng tôi gim ri ro, s dng tt nht ngun vn mà còn gim đáng k các thit hi do các biến đng ca nn kinh tế gây ra. Hơn hết, càng v đích sm thì càng ti ưu hóa hiu qu hot đng. giúp OCB tim cn dn vi nhng thông l quc tế tiên tiến và to đt phá trong nhng năm tiếp theo. Đây là mt trong nhng nn tng đ OCB tr thành mt trong nhng Ngân hàng tt nht VN.

OCB đã chính thức nghiệm thu hoàn thành dự án ICAAP trong khuôn khổ Basel II, vậy những thành tựu trong quá trình triển khai OCB đạt được có thể kể đến

Mt s thành tu tiêu biu trong quá trình trin khai Basel OCB đt được có th k đến như thu thp và hoàn thin kho d liu ca hơn 40.000 kh vay/ bo lãnh/ LC ca 117 DVKD trên c nước trong thi gian 6 tháng Basel II cũng trin khai 10 công c ln nh h tr tích cc cho công tác tín dng và qun tr ri ro. Nghiên cu son tho, điu chnh b sung, ci tiến gn 30 quy trình/quy đnh ln nh liên quan đến công tác tín dng, d liu và qun tr ri ro. OCB cũng t chc hàng lot chương trình truyn thông, đào to được thc hin đu cho c BDA Basel và các CBNV toàn h thng. Đơn c như: - Đào to công c tính HSRR; đào to k thut gim RWA; đào to phương pháp thu thp cp nhât thông tin, ...

- Chương trình truyn thông đa dng các hình thc như: bn tin đnh kỳ, cuc thi kiến thc ... thu hút đông đo CB NV tham gia Nh đó giúp nâng cao nhn thc và năng lc qun tr ri ro cho toàn h thng. Và đc bit, OCB được t chc Moody' xếp hng B2 - hng cao nht ca các NHTM Vit Nam tính ti thi đim hin ti.

Có th nói OCB đi sau v trước?

Chúng tôi đnh hướng t rt sm v tm quan trng ca Basel II và có s chun b chu đáo bng cách xây dng 1 cu trúc nn vng chc v con người, cơ s d liu, công ngh…Mc dù theo đnh hướng ca các cơ quan qun lý thì đến 2020 mi áp dng cho tt c các ngân hàng ti Vit Nam nhưng bn thân OCB đã hoàn thành quá trình tái cơ cu thành công và chúng tôi mun thc s to đà cho s phát trin bn vng nhng năm ti nên chúng tôi ch đng đu tư, ch đng hc hi t các đi tác ln đã trin khai thành công Basel II như Ngân hàng Phát trin Singapor. S quyết tâm ca toàn h thng t HĐQT xung đến các đơn v kinh doanh khi sn sàng thay đi, nhanh chóng tiếp nhn và thích nghi vi phương thc qun lý mi. Tt c các yếu t này đã giúp chúng tôi có kh năng trin khai Basel II, thành công sm hơn d kiến.

Vic OCB trin khai thành công Basel II s mang li li ích gì cho khách hàng và th trường nói chung?

Li ích rõ rt nht mà Basel II mang li cho h thng ngân hàng Vit Nam là tăng cường cnh tranh lành mnh và minh bch ca h thng, tăng cường sc đ kháng ca các ngân hàng trước bt n và biến đng ca th trường. Vic trin khai Basel thành công s giúp chúng tôi ti ưu hóa li nhun bng các chiến lược kinh doanh da vào mc đ ri ro, phân b vn hp lý vào các đi tượng KH và sn phm, thiết lp được danh mc đu tư/ tín dng có mc li nhun ti ưu. Khách hàng ca OCB được hưởng các quyn li v các điu kin cp tín dng phù hp vi mc đ ri ro ca khách hàng. Thông tin càng đy đ, điu kin cp tín dng càng thun li,… s nhn được mc lãi sut hp dn. Thêm vào đó, khách hàng cũng s yên tâm hơn khi giao dch OCB, bi tài sn ca khách hàng đã được bo v trước các ri ro có th phát sinh.

Theo Báo Doanh Nhân Sài Gòn

Basel II là phiên bản th hai ca Hip ước Basel, trong đó đưa ra các nguyên tc chung và các lut ngân hàng ca y ban Basel v giám sát ngân hàng. Basel II s dng khái nim “3 tr ct chính” Tr ct I: Yêu cu vn ti thiu. nhc đến vic duy trì mt lượng vn pháp đnh được tính toán cho ba thành phn ri ro mà ngân hàng đi mt: ri ro th trường, ri ro tín dng và ri ro vn hành Tr ct II: Rà soát và giám sát. đt ra các nguyên tc v giám sát và qun lý ri ro thông qua h thng qun tr vi 3 lp phòng th và các quy đnh kht khe trong quy trình qun lý an toàn vn ca Ngân hàng, cũng như vai trò giám sát ca cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước. Tr ct 3: nguyên tc th trường và công khai thông tin. Các ngân hàng s được yêu cu công khai thông tin tp trung vào các thông s quan trng, nguy cơ ri ro và qun lý ri ro. Nhng công khai như vy được xem như là mt điu kin tiên quyết cho tính hiu qu hot đng ca nguyên tc th trường ngân hàng.
Xem 5219 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.