Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Dự thảo sửa quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Hinh anh kinh doanh vangNgân hàng Nhà nước Vit Nam đang d tho Ngh đnh sa đi, b sung Ngh đnh s 24/2012/NĐ-CP ca Chính ph v qun lý hot đng kinh doanh vàng.

Ngân hàng Nhà nước Vit Nam cho biết, hin nay trách nhim qun lý cht lượng vàng trang sc, m ngh trong sn xut, nhp khu chưa được quy đnh c th ti Ngh đnh 24/2012/NĐ-CP và các văn bn khác. Vic sn xut, nhp khu vàng trang sc, m ngh chưa được kim soát cht ch v cht lượng, đc bit doanh nghip, cá nhân được nhp khu vàng trang sc, m ngh qua ca khu không cn kim soát cht lượng và ch np thuế theo quy đnh ca pháp lut.

Ngh đnh 24 chưa có quy đnh điu kin c th v hot đng Kinh doanh vàng khác theo quy đnh ti Lut sa đi, b sung Điu 6 và Ph lc 4 Lut Đu tư: Ngh đnh 24 quy đnh Hot đng kinh doanh vàng bao gm hot đng sn xut, gia công vàng trang sc, m ngh; hot đng kinh doanh mua, bán vàng trang sc, m ngh; hot đng kinh doanh mua, bán vàng miếng; hot đng xut khu, nhp khu vàng và các hot đng kinh doanh vàng khác, bao gm c hot đng kinh doanh vàng trên tài khon và hot đng phái sinh v vàng. Hot đng kinh doanh vàng khác chưa được quy đnh c th là nhng hot đng kinh doanh nào ti Ngh đnh 24, do đó không đm bo tính minh bch ca các quy đnh pháp lut.

Do vy, nhm đáp ng yêu cu qun lý hot đng kinh doanh vàng trong tình hình mi, cn thiết phi ban hành Ngh đnh sa đi, b sung mt s điu ca Ngh đnh 24 v qun lý hot đng kinh doanh vàng.

Các ni dung chính quy đnh ti d tho Ngh đnh

Đi vi vic cp, điu chnh Giy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng: Hin nay, th trường vàng đã có chuyn biến tích cc, vàng miếng không còn hp dn như trước, doanh s giao dch mua, bán vàng miếng ca toàn h thng gim, sc mua vàng trong dân tiếp tc gim. Vi din biến tương đi thun li này, vic gim thiu các quy đnh v h sơ, th tc điu chnh Giy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng là hp lý nhm gim chi phí không cn thiết cho doanh nghip, xã hi, thc hin đúng tinh thn ch đo ca Th tướng Chính ph ti Ngh quyết 35/NQ-CP v h tr và phát trin doanh nghip đến năm 2020. D tho Ngh đnh quy đnh c th th tc, h sơ cp Giy phép, chm dt hot đng kinh doanh mua, bán vàng miếng và không quy đnh vic điu chnh đa đim kinh doanh mua, bán vàng miếng cn xin ý kiến ca NHNN.

Đi vi quy đnh v qun lý cht lượng vàng trang sc, m ngh: Theo Ngh đnh 24, B Khoa hc và Công ngh ch trì, phi hp vi các cơ quan có trách nhim thc hin ban hành tiêu chun cht lượng đi vi vàng trang sc, m ngh; kim tra, thanh tra, qun lý cht lượng đi vi vàng trang sc, m ngh lưu thông trên th trường; kim đnh phương tin đo lường ca các doanh nghip kinh doanh vàng. Ngh đnh 24 không quy đnh trách nhim ca B KHCN trong vic qun lý cht lượng vàng trang sc, m ngh trong hot đng sn xut, nhp khu.

Do vy, d tho Ngh đnh b sung quy đnh B KHCN ch trì, phi hp vi các cơ quan có trách nhim xây dng quy đnh, qun lý, kim tra, thanh tra quy đnh v đo lường trong kinh doanh vàng, cht lượng vàng trang sc, m ngh trong sn xut, nhp khu và lưu thông trên th trường.

D tho Ngh đnh cũng quy đnh doanh nghip sn xut vàng trang sc, m ngh phi đáp ng điu kin được thành lp theo quy đnh ca pháp lut, có đăng ký sn xut vàng trang sc, m ngh (không cn cp Giy chng nhn đ điu kin sn xut vàng trang sc, m ngh); bãi b quy đnh NHNN hướng dn th tc, h sơ cp Giy chng nhn đ điu kin sn xut vàng trang sc, m ngh đ phù hp vi quy đnh trên; bãi b điu kin v cơ s vt cht k thut đi vi doanh nghip sn xut và doanh nghip kinh doanh mua, bán vàng trang sc, m ngh.

Đi vi quy đnh v hot đng kinh doanh vàng khác, d tho Ngh đnh đ xut: Hot đng huy đng vàng t t chc, cá nhân và hot đng kinh doanh vàng tài khon là hot đng do Nhà nước đc quyn thc hin.

Xem toàn văn d tho tại đây.

Xem 748 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.