Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

Quy định mới về cấp đổi giấy phép hoạt động của NHTM

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgân hàng Nhà nước Vit Nam va ban hành Thông tư 17/2017/TT-NHNN sa đi, b sung Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy đnh v vic cp giy phép và t chc, hot đng ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài, t chc nước ngoài khác có hot đng ngân hàng ti Vit Nam.

Theo đó, Thông tư 17 b sung quy đnh v cp đi giy phép, cp b sung ni dung hot đng vào giy phép.

Vic cp đi Giy phép, cp b sung ni dung hot đng vào Giy phép thc hin theo nguyên tc: Ngân hàng Nhà nước không thc hin cp đi đi vi các ni dung hot đng mà ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được phép thc hin theo quy đnh pháp lut ti thi đim cp đi; đng thi, điu chnh tên ni dung hot đng được phép phù hp vi quy đnh ca Lut các t chc tín dng. Giy phép được cp đi thay thế tt c các Giy phép, chp thun (là mt phn không th tách ri ca Giy phép) mà Ngân hàng Nhà nước đã cp cho ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó trước thi đim cp đi.

Đi vi hot đng kinh doanh, cung ng dch v ngoi hi; hot đng kinh doanh vàng miếng; hot đng kinh doanh, cung ng sn phm phái sinh v ngoi hi, tin t, tài sn tài chính khác trên th trường trong nước và trên th trường quc tế, vic cp b sung ni dung hot đng vào Giy phép thc hin theo quy đnh riêng ca Ngân hàng Nhà nước và quy đnh khác ca pháp lut có liên quan.

Trường hp ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đ ngh cp b sung ni dung hot đng vào Giy phép đng thi vi cp đi Giy phép, Ngân hàng Nhà nước s xem xét cp đi Giy phép trong đó bao gm ni dung cp b sung theo đ ngh, trên cơ s ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ng đy đ h sơ theo quy đnh.

Cp đi Giy phép trong 40 ngày

Thông tư 17 cũng b sung ni dung: Th tc đ ngh cp đi Giy phép, cp b sung ni dung hot đng vào Gip phép.

Ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhu cu cp đi Giy phép, cp b sung ni dung hot đng vào Giy phép lp h sơ theo quy đnh gi qua đường bưu đin hoc np trc tiếp cho Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Trong thi hn 40 ngày k t ngày nhn được h sơ đy đ và hp l ca ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước thc hin vic cp đi Giy phép hoc cp b sung ni dung hot đng vào Giy phép hoc cp đi Giy phép bao gm c ni dung cp b sung theo đ ngh cho ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hp t chi, Ngân hàng Nhà nước tr li bng văn bn và nêu rõ lý do.

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước cp đi Giy phép, cp b sung ni dung hot đng vào Giy phép, ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi: Thc hin th tc vi cơ quan đăng ký kinh doanh v nhng thay đi ca Giy phép theo quy đnh ca pháp lut; công b nhng thay đi ca Giy phép trên các phương tin thông tin ca Ngân hàng Nhà nước và mt t báo viết hng ngày trong 03 s liên tiếp hoc báo đin t Vit Nam trong thi hn 07 ngày làm vic, k t ngày được Ngân hàng Nhà nước cp đi Giy phép, cp b sung ni dung hot đng vào Giy phép…

Thông tư này có hiu lc thi hành k t ngày 05/01/2018.

Xem 624 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.