Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

3 trọng tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2018

Chinh phu hopKết lun phiên hp Chính ph thường kỳ tháng 11/2017, Th tướng nêu rõ đnh hướng xây dng d tho Ngh quyết 01 năm 2018, văn bn ch đo, quan trng nht trong ch đo điu hành ca Chính ph và c h thng hành chính Nhà nước trong năm 2018.

Th tướng nhn mnh 3 ni dung trng tâm ch đo điu hành năm 2018. Trong đó, quan trng nht là hoàn thành toàn din mc tiêu, nhim v kinh tế-xã hi năm 2018 theo kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa. Tiếp tc n đnh kinh tế vĩ mô, to chuyn biến rõ nét, thc cht trong thc hin các đt phá chiến lược, cơ cu li nn kinh tế gn vi đi mi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng sut, cht lượng, hiu qu và sc cnh tranh; khuyến khích đi mi sáng to, khi nghip, phát trin doanh nghip, thúc đy tăng trưởng.

Th hai, quyết lit ci cách hành chính; tăng cường k lut k cương, nâng cao hiu lc hiu qu thc thi pháp lut và ch đo điu hành tt c các ngành, các cp.

Th ba, đy mnh phòng chng tham nhũng, lãng phí, tiêu cc, li ích nhóm; chú trng hơn na phát trin văn hóa, xã hi; thc hin tiến b, công bng xã hi, nâng cao đi sng nhân dân; bo v môi trường, ng phó vi biến đi khí hu; tăng cường tim lc quc phòng, an ninh và nâng cao hiu qu hot đng đi ngoi, hi nhp quc tế.

V cách thc xây dng Ngh quyết 01, Th tướng nhn mnh tinh thn chung là phi ngn gn, rõ ý, có trng tâm, trng đim, th t ưu tiên; không đưa công vic thường xuyên thuc chc năng ca ca b, ngành mình vào d tho Ngh quyết. Nhng ni dung đưa vào Ngh quyết 19 và các ngh quyết khác thì không đưa vào Ngh quyết này.

Các b ngành tp trung rà soát toàn b các cơ chế chính sách, pháp lut liên quan, phân tích đánh giá rõ nhng đim tn ti, hn chế, khó khăn thách thc đ khc phc ngay và đ ra nhim v, gii pháp c th cho tng ngành, lĩnh vc ngay t đu năm có gii pháp trung, dài hn vi thi gian c th và th t ưu tiên hp lý đ trin khai thc hin hiu qu các Ngh quyết ca Trung ương và Quc hi. Th tướng lưu ý tránh tình trng “đu năm thong th, cui năm vt v”.

Th tướng giao B KH&ĐT tng hp, hoàn chnh D tho Ngh quyết, báo cáo Th tướng Chính ph trước 15/12 đ đưa ra tho lun ti Hi ngh Chính ph m rng vi các đa phương. Trên cơ s tiếp thu ý kiến ti Hi ngh s tiếp tc hoàn thin, trình Th tướng ký ban hành và trin khai ngay t nhng ngày đu năm 2018.

Xem 536 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.