Thứ tư, 17 Tháng 10 2018
TIN MỚI

TPBank thông báo xử lý tài sản đảm bảo

Thong baoNgân hàng Tiên phong (TPBank) đã có thông báo ti bà Nguyn Th Thanh Phương, ông Bùi Văn Thái ti đa ch Thôn 5, xã Đông M, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni v vic x lý tài sn đm bo.

Ni dung

TPBank thông báo các nghĩa v tr n ca bà Nguyn Th Thanh Phương và ông Bùi Văn Thái ti TPBank tm tính đến ngày 01/12/2017 như sau: N gc: 958.333.330 đng; N lãi: 317.344.163 đng; Tng cng: 1.275.677.493 đng

Ngày 01/12/2017, TPBank đã nhn bàn giao tài sn bo đm cho khon n ca bà Phương, ông Thái ti TPBank là Quyn s dng đt ti tha s 89(1) t bn đ s 17, din tích 85,5m2 (s dng riêng). Mc đích/thi hn: đt lâu dài; đa ch Thôn Yên Ngưu, xã Tam Hip, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni ;Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BU 653797, s vào s 3508/2014/HĐTP/CH01208 do UBND huyn Thanh Trì cp ngày 29/9/2014 cho bà Nguyn Th Thanh Phương.

1. TPBank s tiến hành x lý tài sn bo đm cho khon vay ca bà Phương ti TPBank là bt đng sn nêu trên đ thu hi n:

- Mô t tài sn x lý: Quyn s dng đt ti tha s 89(1) t bn đ s 17, din tích 85,5m2 (s dng riêng). Mc đích/thi hn: đt lâu dài; đa ch thôn Yên Ngưu, xã Tam Hip, huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni ;Giy chng nhn quyn s dng đt, quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BU 653797, s vào s 3508/2014/HĐTP/CH01208 do UBND huyn Thanh Trì cp ngày 29/9/2014 cho bà Nguyn Th Thanh Phương.

- Ngun gc tài sn: Tài sn được bà Phương thế chp cho TPBank.

- Lý do x lý tài sn: TPBank x lý tài sn bo đm đ thu hi n.

- Phương thc x lý: Bán đu giá.

- Thi gian x lý: Bt đu t ngày 01/12/2017 cho đến khi x lý xong tài sn bo đm.

- Đa đim x lý: Ti nơi có tài sn.

2. Toàn b s tin thu được t vic bán đu giá tài sn bo đm, sau khi khu tr các khon chi phí cho vic qun lý, bo qun tài sn; chi phí bo dưỡng, sa cha; chi phí đnh giá, bán đu giá tàn sn; các khon thuế, phí, l phí liên quan ti bán đu giá tài sn… và tt c các khon chi phí khác liên quan ti quá trình x lý tài sn; s được dùng đ thu hi các khon n ca bà Nguyn Th Thanh Phương và ông Bùi Văn Thái ti TPBank. Nếu còn thiếu thì bà Phương, ông Thái tiếp tc phi thanh toán cho TPBank s n còn thiếu; nếu còn dư thì TPBank s hoàn tr li cho bà Phương.

Vy, TPBank thông báo đ bà Nguyn Th Thanh Phương và ông Bùi Văn Thái được biết và hp tác vi TPBank trong quá trình x lý tài sn bo đm.

Thông tin chi tiết, liên h: Ông Nguyn Thanh Tùng - Phòng X lý n - TPBank (0933828465)

Xem 2142 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.