Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Mời tham dự Diễn đàn Ngân hàng Bán lẻ 2017 tại TP. Hà Nội

Moi tham du Dien dan Ngan hang Ban le 2017Hip hi Ngân hàng Vit Nam phi hp vi Tp đoàn D liu Quc tế (IDG Vit Nam) t chc Din đàn Ngân hàng Bán l 2017 vi ch đ “Tương lai ngân hàng bán l và dch v thanh toán trong thi kỳ cách mng công nghip ln th 4”. Trân trng mi các t chc hi viên và các đơn v đến tham d.

Thi gian: 7h30 - 17h30, ngày 06 tháng 12 năm 2017 (Th Tư)

Đa đim: Khách sn JW Marriott, s 8 Đ Đc Dc, M Trì, Nam T Liêm, Hà Ni.

Din đàn Ngân hàng bán l Vit Nam 2017 là nơi các nhà lãnh đo ngân hàng cùng các chuyên gia tài chính và công ngh trong khu vc s tp trung tho lun v nhng tác đng mnh m ca cuc Cách mng công nghip 4.0 trong vic tăng cường ng dng nhng gii pháp kinh doanh sáng to và công ngh đt phá nhm nâng cao năng lc qun tr, t đng hóa quy trình nghip v và phát trin các dch v ngân hàng bán l hin đi hướng ti cung cp tri nghim lin mch cho khách hàng. 

Din đàn s din ra c ngày, vi s tham d ca các din gi là các chuyên gia và lãnh đo các ngân hàng thương mi trong nước và ngoài nước.

Bui sáng s din ra Phiên khai mc và Báo cáo chính, gm: (i) “Xu hướng chuyn đi s trong ngành ngân hàng” t Đi din CMC; (ii) “Cơ hi, thách thc và gii pháp đi vi h thng Ngân hàng Vit Nam trong bi cnh CMCN 4.0” ca TS. Cn Văn Lc, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV; (iii) “Gii pháp bo mt các giao dch thanh toán trc tuyến“ t Chuyên gia tư vn t Samsung; (iv) “Kết ni khonh khc, trí tu nhân to và IOT bây gi cho tương lai” ca Ông Nguyn Thanh Hi, Giám đc gii pháp, Công ty TNHH Thiết b Vin thông ANSV; (v) “Báo cáo v Dịch v Ngân hàng: Hành vi s dng ca người dùng & Xu hướng ti Vit Nam”, ca Ông Lê Thanh Tâm, CEO, IDG Vietnam & ASEAN; (vi) “Phát trin dch v ngân hàng dành cho thế h Y và thế h Z” ca ông Trn Nht Minh, Phó TGĐ kiêm Giám đc Khi Ngân hàng công ngh s, VIB.

Bui chiu s din ra song song 2 chuyên đ. Chuyên đ 1 “Nâng cp h tng thông tin ngân hàng bán l: đm bo hot đng an toàn hiu qu” vi 6 bài tham lun, gm: (i) “Phát trin đt phá vi kiến trúc nn tng s hóa thế h mi”- ông Leon Lim, Giám đc, Khi Tư vn Chiến lược phát trin & kiến trúc công ngh,  Deloitte Đông Nam Á; (ii) «Chuyn đi h tng ngân hàng trong thi kỳ công ngh s”-Ông Mark Huang, Phó Ch tch khu vc Châu Á - Thái Bình Dương, ASG Technologies; (iii) “Nhng đi mi trong qun tr d liu ngân hàng”-Ông Young Sang Lee, Tng Giám đc, Datastreams corp; (iv) “Phn mm kim tra sn phm/dch v t đng” -Ông Pavan Kumar Kodedela,  Phó Ch tch ph trách Khi Qun lý Chiến lược và Công ngh, Clic Services Private Limited (ClicQA); (v) “Gii pháp IBM trong bo mt giao dch thanh toán ca ngân hàng bán l” t Chuyên gia tư vn t Amigo.

Chuyên đ 2 “Nâng cao tri nghim khách hàng vi các công ngh đt phá và chiến lược thanh toán hin đi” , vi 6 bài tham lun, gm: (i) “Đnh hướng phát trin thanh toán bán l qua các kênh phân phi mi” ca Ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó V trưởng, V Thanh toán NHNN Vit Nam; (ii) “Thanh toán không tiếp xúc vi các công ngh xác thc mi” ca Ông Thomas Leiritz, Giám đc Công ngh, Blockpass IDN; (iii) “Sáng kiến phát trin th và các hình thc thanh toán hin đi” Đi din Openway; (iv) “Tm nhìn và l trình phát trin ngân hàng s trong k nguyên khách hàng là trng tâm” ca Ông Arjay Gavankar, Giám đc Đi mi sáng to,DBS Digital Bank; (v) Nâng cao s hài lòng ca khách hàng vi gii pháp ngân hàng t đng live bank” Đi din t NHTMCP TiênPhong; (vi) Chiến lược gia tăng khách hàng trung thành trong thi đi s hóa hin nay” ca NHTMCP Hàng hi Vit Nam.

Bên cnh Hi tho là Trin lãm Công ngh ngân hàngvi hơn 20 gian hàng ca các Tp đoàn công ngh hàng đu s mang đến cho khách tham d nhng tri nghim mi m vi các ng dng công ngh và sn phm, dch v ngân hàng hin đi nht.

Các TCHV và các đơn v xác nhn tham d vi anh Nguyn Vĩnh Nguyên qua đin thoi: 0977 999 094/ 024 3933 5611 /27.  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Xem 30715 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.