Thứ tư, 19 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Ngân hàng CSXH giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Hinh anh ngan hang chinh sach cho vayVăn phòng Chính ph va có Thông báo kết lun ca Th tướng Chính ph ti Hi ngh tng kết 15 năm thc hin tín dng chính sách xã hi giai đon 2002 - 2017.

Thông báo nêu rõ: Qua 15 năm thc hin tín dng chính sách xã hi, đã có trên 31,8 triu lượt h nghèo và các đi tượng chính sách khác được vay vn t Ngân hàng Chính sách xã hi, vi doanh s cho vay đt 433.245 t đng; góp phn quan trng vào vic giúp trên 4,5 triu h vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, to vic làm cho gn 3,4 triu lao đng, xây dng trên 9,9 triu công trình nước sch và v sinh môi trường nông thôn, gn 105 nghìn căn nhà cho h gia đình vượt lũ vùng Đng bng sông Cu Long, gn 528 nghìn căn nhà cho h nghèo và các h gia đình chính sách, trên 11 nghìn căn nhà phòng, tránh bão, lt khu vc min Trung; trên 112 nghìn lao đng thuc gia đình chính sách được vay vn đi xut khu lao đng; trên 3,5 triu lượt hc sinh, sinh viên có hoàn cnh khó khăn được vay vn hc tp,...

Đnh hướng phát trin tín dng chính sách xã hi trong thi gian ti, Ngân hàng Chính sách xã hi cn tiếp tc phát trin theo hướng n đnh, bn vng, h tr người nghèo và các đi tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo, góp phn thc hin có hiu qu các chính sách gim nghèo, an sinh xã hi và xây dng nông thôn mi. Đi ngũ cán b làm tín dng chính sách nht thiết phi gn dân, sát dân, nm bt tâm tư, nguyn vng ca người dân đ đáp ng tt hơn nhu cu ca người vay vn.

Các B, ngành, đa phương tích cc, ch đng thc hin tt Ch th s 40-CT/TW ngày 22/11/2014 ca Ban Bí thư Trung ương Đng v tăng cường s lãnh đo ca Đng đi vi tín dng chính sách xã hi và Quyết đnh s 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 ca Th tướng Chính ph v Kế hoch trin khai thc hin Ch th; kp thi ch đng xem xét, gii quyết các đ xut, kiến ngh đ nâng cao hiu qu hot đng, to điu kin cho Ngân hàng Chính sách xã hi phát trin n đnh và bn vng.

Các B, ngành ch đng nghiên cu, đ xut các gii pháp tăng cường ngun lc, đáp ng nhu cu ngày càng cao ca tín dng chính sách xã hi. C th, B Tài chính, B Kế hoch và Đu tư, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam theo chc năng, nhim v được giao có các gii pháp tăng cường ngun lc cho Ngân hàng Chính sách xã hi đ đáp ng ngày càng tt hơn nhu cu vay vn ca người nghèo và các đi tượng chính sách: B trí cp đ vn điu l theo qui đnh, vn đu tư trung hn, vn ngân sách nhà nước đ thc hin các chương trình tín dng chính sách xã hi, vn vay dài hn, lãi sut thp, vn trái phiếu được Chính ph bo lãnh… đ đm bo ngun vn cho vay người nghèo và các đi tượng chính sách.

Các B, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hi thường xuyên nghiên cu kiến ngh t các đa phương và tình hình thc tế đ kp thi báo cáo cp có thm quyn điu chnh chính sách tín dng, đi tượng, mc cho vay… đm bo phù hp vi thc tế, kh năng ca ngân sách Nhà nước, đáp ng cơ bn nhu cu vn tín dng ca người nghèo và các đi tượng chính sách khác.

Đ thc hin tt ch trương xã hi hóa ngun vn tín dng chính sách xã hi, Th tướng Chính ph đ ngh các t chc, cá nhân, doanh nghip, t chc chính tr-xã hi, hi, hip hi, t chc phi chính ph trong và ngoài nước y thác vn, đóng góp vn t nguyn không hoàn li thông qua Ngân hàng Chính sách xã hi đ chung tay to lp ngun vn cho người nghèo và các đi tượng chính sách vay vn ưu đãi phc v sn xut, kinh doanh, to lp đi sng.

Các cp y, chính quyn đa phương các cp tiếp tc nhn thc sâu sc hơn v vai trò, v trí ca tín dng chính sách xã hi trong vic thc hin mc tiêu gim nghèo bn vng, gii quyết vic làm, xây dng nông thôn mi, bo đm an sinh xã hi ca đa phương mt cách bn vng, trong đó tiếp tc quan tâm b trí vn y thác sang Ngân hàng Chính sách xã hi đ cho vay h nghèo và các đi tượng chính sách khác trên đa bàn, đc bit là nhng đa phương chưa b trí vn y thác tương xng vi tim năng kinh tế ca đa phương.

Bên cnh đó, tích cc hỗ trợ về cơ s vật chất, địa điểm, trang thiết bị, phương tiện làm việc nhằm nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội; thường xuyên rà soát, thng kê, xác nhn đúng các đi tượng thuc din được th hưởng tín dng chính sách, to điu kin cho h nghèo, h cn nghèo và các đi tượng chính sách khác được vay vn kp thi; ch đo thc hin tt công tác khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, tìm kiếm th trường tiêu th sn phm; đnh hướng sn xut cây trng, vt nuôi giúp người nghèo và các đi tượng chính sách s dng vn vay hiu qu, thoát nghèo bn vng.

Các t chc chính tr - xã hi thc hin tt hơn na nhng công vic đã được Ngân hàng Chính sách xã hi y thác, bo đm vic cho vay đúng chính sách, đúng đi tượng; giúp người nghèo và các đi tượng chính sách s dng vn đúng mc đích, có hiu qu, ci thin được đi sng và có ngun tr n.

Các B, ngành, Ngân hàng Chính sách xã hi nghiên cu, có gii pháp tín dng chú trng h tr khi nghip, nht là đi vi ph n và thanh niên khu vc nông thôn, h tr hình thành chui liên kết, chui sn xut - tiêu th, ng dng khoa hc, công ngh, ci thin năng lc sn xut, to vic làm, tăng thu nhp cho người dân.

Ngân hàng Chính sách xã hi phát huy nhng thành công, kinh nghim đã đt được, tiếp tc đng hành, nm bt kp thi tâm tư nguyn vng ca người dân; không ngng cng c, nâng cao cht lượng hot đng tín dng; tăng cường kim tra, giám sát hot đng cho vay, thu n, bo đm gim thiu ri ro; chú trng đào to, tp hun, nâng cao năng lc cho cán b, phát huy tt vai trò nhn y thác ca các t chc chính tr - xã hi.

Xem 727 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.