Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
TIN MỚI

Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Ho tro hoc sinh sinh vien khoi nghiepTh tướng Chính ph va phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hc sinh, sinh viên khi nghiệp đến năm 2025”.

Đ án nhm thúc đy tinh thn khi nghip ca hc sinh, sinh viên và trang b kiến thc, k năng v khi nghip cho hc sinh, sinh viên trong thi gian hc tp ti các nhà trường. To môi trường thuận lợi để hỗ tr hc sinh, sinh viên hình thành và hin thc hóa các ý tưởng, d án khi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghip.

Đến năm 2020, 100% các đi hc, hc vin, trường đi hc, trường cao đng và trường trung cp có kế hoch triển khai công tác hỗ trợ hc sinh, sinh viên khi nghiệp; có ít nhất 90% hc sinh, sinh viên ca các đi hc, hc vin, trường đi hc, trường cao đng, trường trung cp, trường trung hc ph thông và các trung tâm giáo dc ngh nghip - giáo dc thường xuyên được tuyên truyền, giáo dc nâng cao nhận thức, được trang b kiến thc, k năng về khi nghip trước khi tt nghip.

100% các đi hc, hc vin, trường đi hc, 50% các trường cao đng, trường trung cp có ít nht 02 ý tưởng, d án khi nghip ca hc sinh, sinh viên được h tr đu tư t ngun kinh phí phù hp hoc kết ni với các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư mo him.

H tr đào to khi nghip

Mt trong nhng nhim v, gii pháp thc hin Đ án là h tr đào to khi nghip. C th, hình thành đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, hỗ tr hc sinh, sinh viên khi nghip ti các đi hc, hc vin, trường đi hc, trường cao đng, trường trung cp trong c nước và t chc các khóa đào to, bi dưỡng, nâng cao trình độ đối vi đi ngũ cán b này; khuyến khích các cá nhân có kiến thc, kinh nghim v khi nghip tình nguyn tham gia công tác tư vấn, hỗ tr hc sinh, sinh viên ti các nhà trường.

Bên cnh đó, tổ chức đào tạo, tập huấn các kiến thc cơ bn v khi nghip cho đội ngũ cán bộ, giáo viên hướng nghiệp tại các trường phổ thông và các trung tâm giáo dục ngh nghip -  giáo dc thường xuyên; biên son và ban hành b tài liu cung cp kiến thc, k năng khi nghiệp cho học sinh, sinh viên, tài liu đào to cán b tư vn h tr hc sinh, sinh viên khi nghip, tài liu đào to giáo viên hướng nghip.

Đng thi, tổ chức các khóa đào to, học tập, giao lưu, ta đàm trao đổi kinh nghiệm quốc tế cho học sinh, sinh viên và đội ngũ cán bộ tư vn h tr hc sinh, sinh viên khi nghiệp trong các nhà trường; khuyến khích các đi hc, hc vin, trường đại học, trường cao đng và trường trung cp xây dng các chuyên đ v khi nghiệp và đưa vào chương trình đào to theo hướng bt buc hoc t chn đ phù hp vi thc tin; tăng cường tổ chức các hoạt động thực tp, tri nghim ti doanh nghip tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hỗ tr nguồn vốn cho các d án khi nghiệp

Nhim v, gii pháp khác ca Đ án là hỗ tr nguồn vốn cho các chương trình, d án khi nghiệp của hc sinh, sinh viên. C th, các đi hc, hc vin, trường đi hc, trường cao đng và trường trung cp chủ động bố trí kinh phí từ các nguồn thu hp pháp của nhà trường (bao gồm các nguồn chi thường xuyên, nguồn nghiên cu khoa học sinh viên,…) để hỗ trợ các hoạt động, các ý tưởng, d án khi nghiệp của học sinh, sinh viên trong trường.

Xây dng Quỹ h tr hc sinh, sinh viên khi nghiệp tại các nhà trường t ngun kinh phí xã hi hóa; hỗ tr tìm kiếm ngun kinh phí, kết ni, thu hút đu tư t các cá nhân, t chc đi vi các d án được hình thành t các ý tưởng khi nghip ca hc sinh, sinh viên.

Ngoài ra, tạo môi trường hỗ tr hc sinh, sinh viên khi nghiệp như hình thành trung tâm h tr hc sinh, sinh viên khi nghip t b phn hoc trung tâm hướng nghip, tư vn vic làm, h tr hc sinh, sinh viên ca các đi hc, hc vin, trường đi hc, trường cao đng và trường trung cp; thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp tại các đại hc, hc vin, trường đại học, trường cao đng và trường trung cp theo các ngành ngh, lĩnh vc khác nhau như: Khi s kinh doanh, khi s doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo; các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật về vật liệu, tự động hóa,

Xem 777 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.