Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
TIN MỚI

ERP - Giải pháp phần mềm quản lý đa năng

ERP Giai phap phan mem quan ly da nangEnterprise resource planning (ERP) là phn mm tích hp tt c các khía cnh trong hot đng kinh doanh ca doanh nghip (DN) vào mt h thng qun lý cơ s d liu duy nht, cung cp quy trình qun lý hin đi theo chun quc tế, nâng cao kh năng qun lý điu hành cho lãnh đo,  tác nghip ca các nhân viên.

ERP giúp ích gì cho DN?

ERP ra đi vi mc đích không s dng cho tng cá nhân mà giúp đ DN trong hot đng thường nht. Chc năng chính ca ERP là tích hp tt c các phòng/ban chc năng ca DN trong mt h thng phn mm duy nht đ qun lý và theo dõi. Tuy nhiên, ERP cũng đ linh hot đ đáp ng nhiu nhu cu khác nhau ca DN. Nói cách khác, ERP như mt phn mm khng l có kh năng làm được nhng vic v tài chính, nhân s, sn xut, qun lý chui cung ng...

Do đó, khi mt phn mm ERP được xây dng cn đm bo nhng yếu t:

- Được thiết kế theo tng phn nghip v (module): ng vi tng chc năng kinh doanh ca DN s có mt module phn mm tương ng. Mi module ch đm trách mt nghip v. Vi thiết kế module, DN có th mua ERP theo tng giai đon tùy vào kh năng tài chính và nhu cu thc tế.

- Có tính tích hp cht ch: Vic tích hp các module cho phép kế tha thông tin gia các phòng, ban; đm bo đng nht thông tin, gim vic cp nht x lý d liu ti nhiu nơi; cho phép thiết lp các quy trình luân chuyn nghip v gia các phòng, ban trong DN

- Có kh năng phân tích qun tr: H thng ERP cho phép phân tích da trên các trung tâm chi phí (Cost center) hay chiu phân tích (Dimension) qua đó, đánh giá được hiu qu sn xut kinh doanh.

- Tính m: ERP cho phép doanh nghip có th thiết lp các thông s đ thích ng vi thc tế ti tng giai đon khác nhau. Vi đc tính này doanh nghip có th thêm hoc m rng quy trình qun lý ca mình khi cn. Tính m còn th hin trong kh năng kết ni d liu t nhiu ngun khác nhau, t nhiu cơ s d liu khác nhau trong h thng.

Ngoài ra, ERP còn có kh năng sa cha, khai thác thông tin. Do đó, cùng vi quy trình vn hành, ERP phi có tính dn hướng (driver) cho phép doanh nghip hc tp các quy trình qun lý và hoch đnh các quy trình d kiến trong tương lai.

Tóm li, khi đưa vào s dng ERP có th giúp doanh nghip: Kim soát thông tin khách hàng; tăng tc quá trình sn xut, cung cp hàng hóa, dch v; kim tra cht lượng, qun lý d án; kim soát thông tin tài chính, lượng hàng tn kho; chun hóa hot đng v nhân s; giao tiếp, xã hi hóa vic liên lc trong công ty…

Ngân hàng có cn trin khai ERP?

Nói đến ngân hàng (NH) là nói đến các hot đng liên quan đến tin như: Tin gi, tin vay, lãi sut, chuyn tin... Người ta thường nhc đến các tác nghip chính ca NH mà quên rng, bn thân NH cũng có nhng giao dch thông thường như qun lý công n phi thu, các khon phi tr, qun lý tài sn c đnh, qun lý chi phí... Ngoài ra, NH còn có rt nhiu các lĩnh vc kinh doanh khác: Dch v cho thuê tài chính, dch v kinh doanh chng khoán hay kinh doanh bo him, bt đng sn...

Như vy, NH cn được nhìn nhn như mt DN đc thù vi lĩnh vc kinh doanh chính là tin t, tín dng và dch v. Cũng như DN, các NH đu có nhu cu đánh giá được hiu qu hot đng, cũng như tr li được các câu hi: Mng kinh doanh nào hin đang cho hiu qu ln nht? h thng khách hàng có được kim soát cht ch? làm sao ti ưu hóa trong vic khai thác s dng dch v?...

Vi h thng ERP, các thông tin tác nghip ca NH s được tng hp, chế biến giúp cho các lãnh đo ca NH điu hành tt hơn, có các quyết đnh chính xác hơn.

ERP khi được ng dng s chia theo các loi hình hot đng khác nhau ca NH như: Kinh doanh; ng dng ni b; qun lý thuê mua tài chính, chng khoán, n và khai thác tài sn, bt đng sn... T đó, các s liu s được tp trung ti mt h thng tng hp chính (General ledger). H thng này giúp NH có th khai thác s liu qua h thng báo cáo tác nghip, báo cáo qun lý, các báo cáo phi np cho NH Nhà nước và các báo cáo phc v lãnh đo.

Bên cnh đó, NH vn cn các h thng ERP m rng khác như: Qun lý quan h khách hàng (CRM); phân tích và đánh giá hiu năng hot đng thông qua qun lý ri ro (Risk Management); qun lý quan h nhà cung cp (SRM), qun lý t giá…

Vy nên, ng dng ERP s giúp hot đng kinh doanh, qun tr ca NH được d dàng, thun tin và chính xác hơn.

Xem 2723 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.