Thứ hai, 16 Tháng 7 2018
TIN MỚI

NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Fintech

Hinh anh FintechNgày 06/9/2017, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh - Trưởng Ban chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN (Fintech) đã ký Quyết định số 1879/QĐ-NHNN ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Fintech.

Tại Quy chế hoạt động này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ làm việc của Ban chỉ đạo Fintech của NHNN, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo và Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Fintech trong việc thực hiện nhiệm vụ được Thống đốc giao liên quan tới lĩnh vực Fintech.

Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thảo luận tập thể dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo tham gia vào hoạt động chung của Ban chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo về các nhiệm vụ được phân công.

Trong quá trình hoạt động của Ban chỉ đạo, căn cứ vào khối lượng, yêu cầu công việc, các thành viên của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc được phân thành các nhóm công tác, nhóm nghiên cứu để triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của Trưởng ban chỉ đạo.

Văn bản của Ban chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo ký hoặc do Phó Trưởng ban chỉ đạo ký khi được Trưởng ban chỉ đạo ủy quyền được sử dụng con dấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Quy chế cũng quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban và các thành viên Ban Chỉ đạo; của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo; của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Vụ Thanh toán là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo giao; Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo trong quá trình triển khai các công việc liên quan; Làm đầu mối tiếp nhận, giải đáp, hướng dẫn thực hiện đối với những nội dung, vấn đề liên quan do NHNN quản lý mà các cá nhân và tổ chức gửi tới qua đường văn thư hoặc hộp thư điện tử của Ban chỉ đạo. Đối với những nội dung, vấn đề mới, phức tạp hoặc vượt thẩm quyền, Vụ Thanh toán phải trình Trưởng ban chỉ đạo phê duyệt trước khi trả lời, hướng dẫn; Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo theo quy định hiện hành.

Ban chỉ đạo họp theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo hoặc đề xuất của Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo có nhiệm vụ báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban chỉ đạo.

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động của lĩnh vực Fintech được thực hiện từ nguồn kinh phí hàng năm của NHNN từ các nguồn huy động, tài trợ khác.

Trường hợp có sự thay đổi về nhân sự là thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc nêu tại Quyết định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/2017 của Thống đốc NHNN về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về lĩnh vực công nghệ tài chính của NHNN, Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm cử cán bộ thay thế và báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo (thông qua Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) để xem xét, quyết định.

Xem 402 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.