Thứ sáu, 23 Tháng 4 2021
TIN MỚI

Từ 1/4/2021, áp dụng Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Hinh anh ke toanChun mc kim toán ni b Vit Nam đã được B Tài chính ban hành kèm theo Thông tư s 8/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021, có hiu lc t ngày 1/4/2021.

Chun mc nhm đưa ra mt khung quy đnh đ thc hin và thúc đy hot đng kim toán ni b to ra giá tr gia tăng cho đơn v. Đng thi, thiết lp cơ s đ đánh giá hot đng kim toán ni b; khích l các quy trình và hot đng đã được ci tiến ca đơn v.

Chun mc là mt b quy đnh bt buc mang tính nguyên tc, bao gm: Quy đnh ct lõi v thc hành chuyên môn kim toán ni b và v đánh giá hiu qu hot đng ca kim toán ni b cp đ cá nhân và cp đ đơn v; Các din gii chun mc nhm làm rõ các thut ng và khái nim trong chun mc.

Theo Thông tư s 8/2021/TT-BTC, chun mc kim toán ni b gm có hai nhóm chính: nhóm chun mc thuc tính và nhóm chun mc hot đng. Trong đó, nhóm chun mc thuc tính đ cp đến các đc tính ca đơn v và cá nhân thc hin công tác kim toán ni b. Nhóm chun mc hot đng mô t bn cht ca hot đng kim toán ni b và đưa ra các tiêu chí cht lượng đ đo lường hot đng kim toán ni b. Nhóm chun mc thuc tính và nhóm chun mc hot đng được áp dng đi vi tt c các hot đng kim toán ni b.

Căn c vào chun mc thuc tính và chun mc hot đng, phn hướng dn trin khai thc hin được phát trin thêm bng vic đưa ra các yêu cu áp dng cho hot đng đm bo (Ký hiu là A) hoc hot đng tư vn (Ký hiu là C).

Hot đng đm bo là vic người làm công tác kim toán ni b thc hin đánh giá các bng chng mt cách khách quan đ đưa ra ý kiến hoc kết lun liên quan đến mt đơn v, mt hot đng, mt chc năng, mt quy trình, mt h thng hay nhng vn đ khác. Bn cht và phm vi ca hot đng đm bo được người làm công tác kim toán ni b xác đnh.

Thông thường, có ba bên tham gia trong hot đng đm bo gm:Cá nhân hoc nhóm người trc tiếp tham gia vào đơn v, hot đng, chc năng, quy trình, h thng hoc ni dung khác, được gi là đi tượng được kim toán; Cá nhân hoc nhóm người thc hin đánh giá, được gi là người làm công tác kim toán ni b; Cá nhân hoc nhóm người s dng kết qu đánh giá, được gi là người s dng.

Hot đng tư vn có bn cht là đưa ra ý kiến tư vn và thường được thc hin theo yêu cu c th ca cp có thm quyn trong đơn v. Bn cht và phm vi ca hot đng tư vn cn được tha thun rõ. Hot đng tư vn thường có hai bên tham gia: Cá nhân hoc nhóm người cung cp hot đng tư vn - người làm công tác kim toán ni b; Cá nhân hoc nhóm người tìm kiếm và nhn hot đng tư vn - đi tượng cn tư vn. Khi thc hin hot đng tư vn, người làm công tác kim toán ni b nên duy trì tính khách quan và không nên đm nhn trách nhim qun lý đi vi hot đng được tư vn.

Thông tư s 8/2021/TT-BTC nêu rõ, chun mc được áp dng cho người làm công tác kim toán ni b và b phn kim toán ni b. Người làm công tác kim toán ni b chu trách nhim tuân th các chun mc liên quan đến tính khách quan ca cá nhân, thành tho chuyên môn, thn trng ngh nghip và các chun mc liên quan đến vic thc hin trách nhim công vic ca mình. Đi vi người ph trách kim toán ni b còn có thêm trách nhim v vic tng th hot đng kim toán tuân th theo chun mc kim toán ni b.

Trường hp người làm công tác kim toán ni b hoc b phn kim toán ni b không th tuân th vi nhng phn nht đnh ca chun mc do b cm bi pháp lut hoc quy đnh thì vn cn phi tuân th vi nhng phn khác ca chun mc và phi có nhng gii trình phù hp.

Trong trường hp chun mc được áp dng cùng vi các yêu cu khác do các cơ quan thm quyn quy đnh thì báo cáo ca kim toán ni b có th phi trích dn vic s dng các yêu cu đó, khi thích hp. Trường hp này, khi b phn kim toán ni b tuân th vi chun mc và nhn thy có s thiếu nht quán gia chun mc và nhng quy đnh khác thì người làm công tác kim toán ni b và b phn kim toán ni b phi tuân th vi quy đnh ca chun mc hoc phi tuân th vi các quy đnh khác tùy thuc quy đnh nào có yêu cu cao hơn.

Cùng vi Chun mc kim toán ni b Vit Nam, Thông tư s 8/2021/TT-BTC cũng quy đnh các nguyên tc đo đc ngh nghip kim toán ni b gm: tính chính trc; tính khách quan; tính bo mt; năng lc chuyên môn và tính thn trng; tư cách ngh nghip.

Xem 125 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 08-03-2021 3:33 am
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng