Thứ sáu, 23 Tháng 4 2021
TIN MỚI

Ngân hàng vẫn trăn trở bài toán tăng vốn

Hinh anh tang von ngan hangTS. Cn Văn Lc - Thành viên Hi đng tư vn chính sách tài chính, tin t quc gia cũng nhn mnh, tăng vn là thách thc ln đi vi các ngân hàng trong năm 2021.

TS. Cn Văn Lc cho rng, cn phi tiếp tc trin khai các gii pháp truyn thng như: Mt là tìm kiếm c đông chiến lược, c đông đu tư tài chính. Hai là, tiếp tc kiên trì bài toán cho phép gi li li nhun t vic chia c tc bng c phiếu. Ba là, phát hành trái phiếu dài hn tăng vn cp 2. Bn là, kiên đnh đ xut NHNN, B Tài chính cho phép ngân hàng phát hành thêm c phiếu cho cán b nhân viên.

Trong thông báo kế hoch ĐHĐCĐ Vietcombank năm nay, ngoài thc hin các ni dung thường niên thì s thông qua phương án tăng vn điu l giai đon 2021-2022. Mc dù hin ni dung phương án tăng vn chưa được ngân hàng thông báo; tuy nhiên theo d báo ca gii chuyên môn, nhiu kh năng ngân hàng s trình c đông tăng vn bng chia c tc và tiếp tc đ ra phương án phát hành riêng l. Mc tiêu chào bán riêng l 6,5% vn được Vietcombank đưa ra t năm 2019, song đến nay vn chưa th thc hin.

Mt ông ln na là VietinBank cũng va thông báo kế hoch t chc Đi hi c đông năm 2021 vào ngày 16/4/2021. Hin VietinBank là NHTMCP có vn nhà nước chi phi duy nht hin nay chưa đt chun Basel II. Theo SSI, VietinBank s đm bo h s an toàn vn (CAR) theo chun Basel II sau khi tăng vn t chia c tc bng c phiếu. Tuy nhiên vi mt ngân hàng ln được kỳ vng vươn tm khu vc như VietinBank, áp lc tăng vn vn rt ln.

Ti BIDV, vic tăng tc tín dng cui năm và quyết đnh chi tr c tc năm 2019 bng tin mt vi t l 8%, h s CAR ca BIDV gim t 8,77% ti ngày 31/12/2019 xung 8,34% vào cui năm 2020. T l vn cp 1 ch đt 5,88%. S dư trái phiếu cp 2 đã gn đến gii hn. Vi h s CAR hin ti, SSI ước tính, BIDV có đ vn đ tăng trưởng tín dng trong năm 2021. Nhưng vic tăng vn là rt cn thiết đ h tr tăng trưởng trong tương lai, d dàng xoay x khi th trường có biến đng.

TS. Cn Văn Lc - Thành viên Hi đng tư vn chính sách tài chính, tin t quc gia cũng nhn mnh, tăng vn là thách thc ln đi vi các ngân hàng trong năm 2021. Nhiu yếu t to áp lc tăng vn cho ngân hàng đó là các ngân hàng phi tăng trích lp d phòng đ x lý n xu. Điu này s bào mòn li nhun, nh hưởng đến năng lc tài chính. Tăng vn cũng là điu kin cn đ đm bo kh năng cung tín dng ca các ngân hàng. Vi tc đ tăng trưởng tín dng năm 2021 mc 12-13%, theo TS. Lc, vn ch s hu ca các ngân hàng tăng ít nht khong 7-8%.

Áp lc tăng vn vi các NHTMCP có vn nhà nước li càng ln. Gii chuyên môn nhn đnh, vi vic chiếm ti gn 50% th phn tín dng toàn ngành, nếu các ngân hàng này không được tăng đ vn, thì h ly có th xy ra như vn cung ng cho nn kinh tế b hn chế… Ngược li, nếu các t chc này di dào vn, thì cơ hi gim tiếp lãi sut, dù lãi sut đã v mc thp k lc, có th s tt hơn.

Không ch gii quyết vn đ hin ti, vic tăng vn còn đ hin thc hóa mc tiêu ln hơn. Đó là Chiến lược phát trin ngành Ngân hàng đến năm 2025 đnh hướng phát trin đến năm 2030 và mi đây nht là Đ án "Kế hoch cơ cu li ngành dch v đến năm 2020, đnh hướng đến năm 2025" đt mc tiêu đến năm 2020 có ít nht t 1 đến 2 NHTM nm trong top 100 ngân hàng ln nht v tng tài sn trong khu vc châu Á và đến năm 2025 ít nht 2 - 3 NHTM lt vào top này.

Như vy, có th thy vn đ áp lc tăng vn đi vi các ngân hàng không ch trong năm 2021 mà c nhng năm tiếp theo.

Trong s nhng gii pháp trên, các ngân hàng đang ưu tiên gii pháp gi vn ngoi. VietcapitalBank va cht danh sách c đông đ ly ý kiến bng văn bn y quyn HĐQT quyết đnh t l s hu ca c đông nước ngoài ti đa mc 30% nhm hút vn ngoi, tăng vn, nâng cao năng lc tài chính, gia tăng s cnh tranh. OCB cho biết, ngân hàng vn tiếp tc kế hoch bán tiếp 10% c phn cho nhà đu tư nước ngoài sau khi hoàn tt thương v bán 15% c phn cho Aozora Bank…

Theo nhn đnh ca gii chuyên môn, vic các ngân hàng la chn gii pháp này là bi hin th trường chng khoán đang khá tích cc, giá c phiếu ngân hàng tăng khá tt. Trong khi nhiu ngân hàng vn còn nguyên room ngoi. Câu chuyn gi vn ngoi ca các ngân hàng cũng đang được hu thun thêm t Hip đnh Thương mi t do Vit Nam - EU (EVFTA). Theo quy đnh ti Hip đnh này, các ngân hàng châu Âu s được nâng t l s hu c phn ti hai ngân hàng Vit Nam lên ti đa 49% mà không phi ch quyết đnh ni room. Vi nn tng sc khe tài chính ngày càng được ci thin rõ nét, cùng vi kinh tế vĩ mô n đnh, các ngân hàng Vit Nam đã, đang và s to sc hút nht đnh đi vi các nhà đu tư ngoi. Điu này đng nghĩa vi vic kh năng thành công các kế hoch gi vn ngoi ca ngân hàng ngày càng cao. Song, đó ch là đi vi nhng ngân hàng có năng lc tài chính tt. Còn đi vi nhng ngân hàng quy mô nh, cht lượng hot đng chưa tt thì đó vn là ni trăn tr.

Đ gii quyết bài toán tăng vn, TS. Cn Văn Lc cho rng, cn phi tiếp tc trin khai các gii pháp truyn thng như: Mt là tìm kiếm c đông chiến lược, c đông đu tư tài chính. Hai là, tiếp tc kiên trì bài toán cho phép gi li li nhun t vic chia c tc bng c phiếu. Ba là, phát hành trái phiếu dài hn tăng vn cp 2. Bn là, kiên đnh đ xut NHNN, B Tài chính cho phép ngân hàng phát hành thêm c phiếu cho cán b nhân viên (ESOP).

TS. Lc cũng kỳ vng, Ngh đnh 121/2020/NĐ-CP sa đi, b sung Ngh đnh 91/2015/NĐ-CP đã đưa nhóm ngân hàng do Nhà nước nm gi hơn 50% vn điu l vào danh sách lĩnh vc được b sung vn Nhà nước s sm được đi vào cuc sng đ g "nút tht" tăng vn cho các ngân hàng góp phn thúc đy tăng trưởng tín dng cũng như các mc tiêu ln ca Ngành trong giai đon ti.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 107 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng