Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

ADB: thúc đẩy công nghệ kỹ thuật số - chìa khóa cho sự phục hồi của châu Á

ADB thuc day cong nghe ky thuat so chia khoa cho su phuc hoi cua chau ABáo cáo hi nhp kinh tế châu Á năm 2021 ca Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB) nhn đnh, đi dch COVID-19 đã tác đng nng nn đến h thng kinh tế toàn cu nói chung và châu Á nói riêng, bc l ra nhng đim d b tn thương.

Tuy nhiên, đi dch cũng làm ni bt li ích ca tiến b công ngh, quá trình s hóa và tăng cường kết ni nn kinh tế toàn cu. Các nn tng k thut s đã và đang cung cp cơ hi tăng trưởng mi cho tt c các ngành, lĩnh vc vi quy mô khác nhau ti khp khu vc châu Á và Thái Bình Dương- tr thành xu hướng đóng góp cho s phc hi mnh m và bn vng ca khu vc sau đi dch.

Bi cnh kinh tế đy thách thc

Theo báo cáo ca ADB, tăng trưởng thương mi ca châu Á b nh hưởng nng n bi đi dch do cu thế gii gim, tuy nhiên các s liu gn đây cho thy đã có s phc hi chm nhưng đu đn. Sau khi đt đnh vào năm 2017, tăng trưởng thương mi ca châu Á bt đu chm li trong na sau ca 2018 trong bi cnh căng thng thương mi Hoa Kỳ -Trung Quc gia tăng. Sau khi tăng 4,1% trong năm 2018, khi lượng thương mi hàng hóa ca châu Á đã gim 0,5% vào năm 2019 và gim 10,1% vào tháng 5/2020 so vi cùng kỳ năm trước. Các d liu gn đây cho thy tăng trưởng thương mi ca khu vc có th phc hi nhanh hơn d đoán mc dù đi dch kéo dài cùng nguy cơ suy thoái kép có th cn tr quá trình này.

Châu Á có liên kết chui giá tr khu vc tương đi mnh, tuy nhiên s m rng chui giá tr toàn cu đã b đình tr trong nhng năm gn đây. Do tác đng ca dch bnh, mng lưới chui cung ng thi gian qua đã được chuyn t nước ngoài sang trong nước có th khiến thương mi quc tế gim. Theo tính toán ca ADB, khi 10% -20% chui cung ng nước ngoài được chuyn v trong nước, thương mi toàn cu có th gim 13% -22%. Tuy nhiên, đi dch có kh năng thúc đy tái cu trúc hoc đa dng hóa các chui cung ng hin có, cng c hi nhp thương mi có th giúp các nn kinh tế khu vc điu hướng s dch chuyn thương mi toàn cu đ duy trì tăng trưởng thương mi. Trong bi cnh này, khu vc cn nm bt các n lc t do hóa và h tr thương mi mnh m hơn, bao gm c vic theo đui các tha thun thương mi, đc bit là các tha thun khu vc và thương mi ln.

Đu tư trc tiếp nước ngoài (FDI) vào Châu Á năm 2019 gim 7,7% so vi 2018 - mc 510,5 t USD, trong khi FDI toàn cu tăng 3,0%. FDI vào châu Á năm 2019 gim ch yếu do nhu cu thế gii v sn phm đin t và ô tô suy yếu, cũng như căng thng thương mi M-Trung Quc. Tuy nhiên, t trng vn FDI năm 2019 trong khu vc vn n đnh mc 51,7%. Châu Á nm trong s nhng nn kinh tế b nh hưởng nng nht toàn cu do dòng vn FDI gim trong quý I/2020. Đu tư mi và mua bán và sáp nhp (M&A) gim tương ng 35,2% và 27,8% so vi cùng kỳ năm trước. Trong quý I/2020, đu tư vào than, du, khí đt, khách sn và du lch gim mnh nht, tiếp theo là bt đng sn, ngh dưỡng, gii trí và giao thông. Tuy nhiên, hot đng M&A trong khu vc có du hiu phc hi trong quý II, khi các quc gia bt đu m ca tr li và gim bt mt s bin pháp hn chế do dch bnh.

Năm 2019, đu tư ra nước ngoài ca châu Á đã tăng 4,3% - mc 531,4 t đô la (chiếm 40,5% đu tư ra nước ngoài toàn cu), sau đó gim trong I/2020. Nht Bn là ngun đu tư FDI hàng đu thế gii năm 2019, đu tư vào Hoa Kỳ, Úc và Thái Lan và nhng nơi khác. Các ngun đu tư FDI khác trong khu vc Trung Quc; Hng Kông (Trung Quc); Hàn Quc và Singapore. D liu cho thy đu tư mi và M&A ca châu Á trong quý I/2020 gim so vi cùng kỳ năm trước ln lượt là 27,0% và 64,3%. Tuy nhiên, FDI ra nước ngoài ca khu vc có du hiu phc hi trong quý II/2020, đc bit là đi vi M&A.

Các nguy cơ ri ro tài chính tăng cao

Theo đánh giá ca ADB, suy thoái kinh tế do COVID-19 gây ra trong quý I/2020 dn đến thay đi khu v ri ro ca nhà đu tư và gia tăng s biến đng tài chính; điu này dn đến vic tìm kiếm tài sn trú n an toàn và tht cht các điu kin thanh khon cho các nn kinh tế th trường mi ni. Khi điu kin thanh khon tht cht và căng thng th trường tài chính xut hin vào gia tháng 3/2020, giá c phiếu ti mt s th trường trong khu vc đã gim khong 30% so vi tháng 1. Mt s đng tin ca khu vc cũng suy yếu, trong khi dòng vn ra lên 57 t USD trong quý I/2020. Tuy nhiên, các phn ng chính sách nhanh chóng ca các cơ quan chc năng đã giúp gim bt các căng thng thanh khon và phc hi tâm lý nhà đu tư vào tháng 6/2020. Mc dù vy, nguy cơ v thanh khon tht cht và khu v ri ro ca nhà đu tư gim vn còn ln trong na cui năm 2020 trong bi cnh s ca lây nhim trên toàn cu gia tăng.

Trong năm 2019, t l nm gi tài sn xuyên biên gii và n phi tr ca châu Á đã tăng lên sau khi gim nh vào năm 2018. Tính đến cui năm 2019, các nhà đu tư châu Á tiếp tc nm gi nhiu hơn đáng k tài sn và n phi tr ngoài châu Á so vi ca các công ty trong khu vc. Điu này cho thy mc đ gia tăng tiếp xúc ca th trường tài chính khu vc vi các yếu t v trin vng tăng trưởng, tâm lý đu tư và điu kin thanh khon ca bên ngoài. Hơn na, gn 1/2 tài sn quc tế và 25% n phi tr bên ngoài do châu Á nm gi được tính bng USD. Điu này phn ánh s thng tr ca USD trên th trường quc tế h thng tài chính và s ph thuc ca khu vc vào USD cho thương mi xuyên biên gii và các giao dch tài chính.

Đi dch đã bc l mt s ri ro tài chính tim n mà các nhà hoch đnh chính sách khu vc cn lưu ý đ bo v s n đnh tài chính khu vc. Mc dù nhng xáo trn th trường tài chính ban đu nhanh chóng được dp tt bng các can thip chính sách nhanh chóng và tích cc, trên toàn cu cũng như trong khu vc, các nhà hoch đnh chính sách ca khu vc cn luôn cnh giác và theo dõi các ri ro kinh tế và tài chính tim n. Các chính sách h tr tài chính tích cc trong thi kỳ đi dch - mc dù cn thiết và thích hp - có th đy nhanh s tích lũy n các nn kinh tế. Ri ro liên quan vi tăng trưởng tín dng và tích lũy n ca các h gia đình và t chc phi tài chính cũng có th đe da s n đnh khu vc ngân hàng và làm suy yếu s phc hi ca nn kinh tế. Hơn na, đi dch cũng cho thy tính d tn thương trong cu trúc ca khu vc ngân hàng châu Á do tính thanh khon không phù hp liên quan đến vic gia tăng hot đng và s ph thuc vào tài tr bng USD ca các ngân hàng ngoài Hoa Kỳ. Nhng ri ro tim n này đòi hi tăng cường hp tác tài chính khu vc đ bo v s n đnh và kh năng phc hi. Trong khi điu quan trng là phi m rng và đào sâu th trường vn ni t, khu vc cn theo đui ci cách hơn na và tăng cường n lc cng c mng lưới an toàn tài chính.

Đi dch phá v đà tăng trưởng ca dòng kiu hi quc tế. Dòng kiu hi toàn cu năm 2019 đt 716,7 t USD, tăng 21,9 triu USD so vi 2018. Năm 2019, châu Á nhn được 315,3 t USD t các ngun chuyn tin ln nht là Trung Đông (100,4 t USD), Bc M (78,0 t USD) và Châu Âu (45,6 t USD). Khi các nước này phi đi mt vi s suy thoái kinh tế ln, lượng kiu hi vào châu Á ước tính gim 7,4%. Các nn kinh tế Trung Á và Thái Bình Dương chu tác đng nghiêm trng do ph thuc nhiu vào kiu hi và nhn được lượng kiu hi có giá tr tuyt đi ln nht, bao gm n Đ, Trung Quc và Philippines. Mc dù gim do suy thoái toàn cu, dòng kiu hi có th s vn là ngun tài chính bên ngoài quan trng trong Châu Á, cùng vi các loi dòng tài chính khác như FDI và thu t du lch, d kiến s gim nhiu hơn.

Phát trin nn tng k thut s cho Châu Á và Thái Bình Dương

Các nn tng k thut s đang thay đi cách chúng ta làm vic, giao tiếp xã hi và to ra giá tr kinh tế. Vi s phát trin mnh ca các nn tng k thut s, các mô hình kinh doanh mi đã phát trin, cung cp cơ hi kinh tế to ln. Năm 2019, nn tng k thut s t doanh nghip đến người tiêu dùng doanh thu đt 3,8 nghìn t USD, tương đương 4,4% GDP toàn cu. Châu Á chiếm khong 48% (1,8 nghìn t USD; tương đương 6% GDP khu vc), M chiếm 22% (836,7 t USD; 3,9%), khu vc đng euro 12% (445,3 t USD; 3,3%). Châu Á s tiếp tc vươn lên như mt người chơi ln trong th trường nn tng k thut s toàn cu khi tiếp cn nhiu người dùng hơn và to ra tăng trưởng doanh thu cao hơn.

Đi dch COVID-19 đang đy nhanh quá trình chuyn đi k thut s cho các doanh nghip thuc mi quy mô và trên tt c các ngành. Quá trình tăng tc chuyn đi k thut s này có th thúc đy sn lượng toàn cu, thương mi và vic làm. Theo ước tính ca ADB, quy mô ca lĩnh vc k thut s tăng 20% vào năm 2025 s làm sn lượng toàn cu tăng trung bình 4,3 nghìn t USD/năm t năm 2021 - 2025 (tương đương 5,4%/năm). Châu Á s đt được hơn 1,7 nghìn t USD/năm (tương đương 6,1%) hoc hơn 8,6 nghìn t đô la trong 5 năm 2021- 2025. Thương mi toàn cu cũng s tăng khong 2,4 nghìn t USD mi năm (5,5%/năm) hoc 11,8 nghìn t USD trong giai đon 2021-2025. Thương mi ca Châu Á s tăng hơn 1,0 nghìn t USD/năm (6,8%/năm) hoc tăng 5 nghìn t USD trong 5 năm. Khong 140 triu vic làm (5,0%) tăng thêm hàng năm trên toàn cu và 65 triu vic làm mi mi năm Châu Á (3,9%/năm). Vic s dng k thut s nhiu hơn s thúc đy các nn kinh tế Thái Bình Dương nhiu nht, tiếp theo là Trung Á và Đông Nam Á nh vic kết ni k thut s giúp các nước đang phát trin vượt qua thách thc v đa lý; li ích năng sut và kinh tế đ cho phép đi tt đón đu; và thương mi dch v k thut s mnh m hơn đ h tr tăng trưởng toàn din.

H tr chính sách trên nhiu mt có th phát hin các li ích tim năng t kinh tế s. Trước hết, ci thin cơ s h tng k thut s và kết ni - đ cung cp dch v di đng, m rng truy cp internet băng thông rng và phm vi bao ph vi giá hp lý. Trong khi kết ni s mang li cơ hi ln đ các nước đang phát trin tham gia vào thương mi quc tế và nâng cao chui giá tr, thương mi truyn thng và hu cn liên quan đến kết ni vt lý có th vn là mt rào cn đi vi vic phân phi hàng hóa, ngay c khi được mua k thut s. Đc bit, khong cách v hot đng logistic gia các quc gia còn ln. Tiếp tc s hóa các th tc hi quan có vai trò quan trng, cùng vi vic m rng quyn truy cp vào các dch v tài chính k thut s mt cách an toàn và bo mt. Vic đu tư vào đào to các k năng và kiến thc k thut s thông qua cung cp truy cp thông tin và các thiết b công ngh truyn thông cùng nn tng ging dy trc tuyến là rt cn thiết. Ngoài ra, cn xây dng mt h thng pháp lý mnh m và minh bch đ bo v d liu cá nhân, ngăn chn các hot đng bt hp pháp và tăng cường an ninh mng;....

Theo SBV

Xem 416 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng