Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Cá nhân có thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo 03 cách

Hinh anh thue dien tuTi Công văn s 377/TCT-DNNCN ngày 5/2/2021, Tng cc Thuế hướng dn, người np thuế có th đăng ký tài khon giao dch đin t bng mt trong 03 cách.

Cách 1: Người np thuế đăng ký trc tuyến và đến trc tiếp cơ quan thuế đ được phê duyt và kích hot tài khon giao dch thuế đin t.

Theo đó, NNT truy cp vào đường dn https://canhan.gdt.gov.vn/, NNT chn “Đăng ký”. NNT nhp mã s thuế dùng đế đăng ký tài khon. Trong đó, nhp chính xác mã kim tra hin th trên màn hình. Nếu nhp sai, h thng s đưa ra cnh báo: “Mã xác thc không đúng. Vui lòng nhp li!”. NNT tích chn “Cá nhân” nếu MST đã nhp là ca cá nhân hoc tích chn và “T chc” nếu MST đã nhp là ca t chc. Sau đó, NNT nhn “Đăng ký”.

Tiếp theo, NNT nhp thông tin S đin thoi, Email, Mã xác nhn. Trường hp chưa được cơ quan thuế cp mã xác nhn, thông tin Mã xác nhn đ trng. Trường hp mã xác nhn đã được cp bi cơ quan thuế, NNT bt buc phi nhp thông tin trường Mã xác nhn, nếu nhp sai thông tin thì h thng s hin th cnh báo: “Mã xác nhn không đúng. Vui lòng nhp li mã xác nhn!”. Sau khi nhp đy đ thông tin, NNT nhn “Tiếp tc”.

H thng hin th “T khai Đăng ký giao dch vi cơ quan thuế bng phương thc đin t” - mu s 01/ĐK_TĐT, NNT kim tra thông tin và nhn “Hoàn thành đăng ký”. Trường hp NNT có mã xác nhn ca cơ quan thuế, h thng thông báo hoàn thành đăng ký và gi mu thông báo 01/TB-TĐT vào hòm thư đin t và gi mt khu đăng nhp vào s đin thoi đăng ký ca NNT.

Trường hp NNT chưa có mã xác nhn ca cơ quan thuế: H thng đưa ra thông báo “Đ bo mt thông tin, đ ngh bn đến cơ quan thuế gn nht đ hoàn thành đăng ký (cn mang theo chng minh nhân dân/th căn cước công dân/h chiếu)”.

NNT đến b phn Mt ca, cung cp mã s thuế cho cán b thuế đng thi cung cp cho cán b thuế thông tin s đin thoi, đa ch email (nếu có thay đi) đ cán b thuế xác nhn tài khon. NNT nhn bn đăng ký mu 01/ĐK-TĐT do cán b thuế in t ng dng, kim tra li thông tin và ký vào bn đăng ký gi cán b thuế.

Cách 2: Đăng ký tài khon giao dch thuế đin t qua Cng Dch v công quc gia đi vi trường hp cá nhân đã có tài khon trên Cng Dch v công quc gia (d kiến áp dng trong tháng 2/2021).

Theo đó, NNT đăng nhp vào cng Dch v công quc gia, sau đó vào chc năng “Thanh toán trc tuyến” > “Np thuế cá nhân/Trước b” > “Kê khai thuế cá nhân”. NNT nhp thông tin “Đăng ký tài khon cá nhân”

Trong đó, mã s thuế s t đng hin th theo MST t Cng Dch v công quc gia. Trường hp thông tin MST không hin th thì NNT bt buc phi nhp thông tin MST. Sau đó, NNT nhp chính xác mã kim tra trên màn hình. Nếu nhp sai h thng hin th cnh báo đ NNT thc hin li. NNT tích chn “Cá nhân” nếu MST đã nhp là ca cá nhân hoc tích chn và “T chc” nếu MST đã nhp là ca t chc. Tiếp đó, NNT nhn “Đăng ký”.

NNT kim tra và nhp thông tin ti màn hình hin th “Thông tin đăng ký tài khon cá nhân”. Trường hp chng minh thư/căn cước công dân ca NNT đã đăng ký vi Cng Dch v công quc gia khác vi chng minh thư/căn cước công dân theo thông tin MST, h thng hin th ra cnh báo: “S chng minh thư/căn cước công dân không khp gia Cng Dch v công quc gia vi thông tin ca cơ quan thuế. Đ ngh NNT thc hin thay đi thông tin vi cơ quan thuế” và không cho NNT đăng ký.

Trường hp chng minh thư/căn cước công dân ca NNT đã đăng ký vi Cng Dch v công quc gia trùng khp vi chng minh thư/căn cước công dân theo thông tin MST: H thng t đng hin th các thông tin Mã s thuế, Tên cá nhân, Tnh/thành ph cư trú, Chng minh thư, Cơ quan thuế qun lý theo thông tin MST. Đng thi, h thng t đng hin th s đin thoi và thư đin t Email theo thông tin Cng Dch v công quc gia; nếu không có Email thì đ ngh NNT nhp thông tin. NNT nhn “Tiếp tc”.

Sau đó, h thng hin th “T khai Đăng ký giao dch vi cơ quan thuế bng phương thc đin t” - mu s 01/ĐK_TĐT, NNT kim tra thông tin và nhn “Hoàn thành đăng ký”. H thng hin th thông báo “Bn đã đăng ký tài khon thành công”. Đng thi, NNT nhn được tin nhn vào s đin thoi thông tin MST và mt khu tài khon như sau: “Ban da dang ky thanh cong, tai khoan: “MST”, “MK” :xxx”. Cui cùng, NNT đăng nhp vào h thng iCanhan, thc hin đi mt khu và thc hin các giao dch đin t vi cơ quan thuế.

Cách 3: Người np thuế đăng ký trc tiếp ti cơ quan thuế.

NNT np T khai mu 01/ĐK-TĐT và Giy t tùy thân như Chng minh thư nhân dân hoc Th căn cước công dân ti b phn Mt ca, cán b thuế kim tra thông tin trên t khai so vi các giy t kèm theo. Trường hp thông tin (SĐT, E-mail) đy đ và hp l, cán b thuế thc hin to và gi thông tin tài khon giao dch đin t cho NNT qua s đin thoi và đa ch thư đin t mà NNT đã đăng ký.

Trường hp NNT khai thiếu thông tin (SĐT hoc E-mail), cán b thuế thc hin to và cp mã xác nhn cho NNT. NNT s dng mã xác nhn này đ hoàn tt th tc đăng ký. H thng yêu cu nhp mã xác nhn mà NNT đã nhn t cơ quan thuế. NNT nhp mã xác nhn đã được cơ quan thuế cp. H thng gi thông tin tài khon, mt khu v s đin thoi và đa ch thư đin t mà NNT đã đăng ký.

Xem 430 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng