Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Hiệp hội Ngân hàng góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Hinh anh tien Viet NamHip hi Ngân hàng Vit Nam (VNBA) đã có công văn gi B Tài chính v vic góp ý d tho Thông tư hướng dn mt s ni dung v đu tư vn nhà nước vào doanh nghip và qun lý, s dng vn, tài sn ti doanh nghip (thay thế Thông tư 219/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015).

Qua nghiên cu và tng hp ý kiến t các t chc tín dng hi viên, Hip hi Ngân hàng góp ý vào mt s ni dung chính ca d tho như sau:

V xây dng kế hoch tài chính

Khon 2 Điu 8 d tho Thông tư quy đnh: “Đnh kỳ hàng năm …, cơ quan đi din ch s hu ch đo Người đi din phn vn nhà nước… xây dng kế hoch tài chính ca năm tiếp theo gi đến cơ quan đi din ch s hu và cơ quan tài chính… Biu mu báo cáo được lp theo Ph lc 2 - Mu s 02 A “Kế hoch tài chính ca doanh nghip có vn nhà nước - công ty m” và Mu s 02B “Kế hoch Tài chính - Báo cáo hp nht ca doanh nghip có vn nhà nước hot đng theo mô hình công ty m - công ty con” ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo quy đnh ca Lut Doanh nghip thì TCTD là ngân hàng thương mi c phn s hu vn nhà nước trên 50% thuc đi tượng áp dng theo điu khon này. Tuy nhiên, các mu biu quy đnh ti Ph lc 02 đính kèm d tho ch phù hp vi các doanh nghip khác không phi là TCTD. Hin các TCTD đang thc hin vic lp Kế hoch tài chính và giám sát tài chính theo hướng dn ca Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/1/2018, Thông tư 114/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 v sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 12/2018/TT-BTC và các văn bn hướng dn ca Ngân hàng Nhà nước phù hp vi hot đng ngân hàng. Do đó, đ ngh Cơ quan son tho xem xét loi tr TCTD khi áp dng quy đnh ti các điu khon này, tránh chng chéo khi thc hin các văn bn quy đnh ca pháp lut.

V chế đ báo cáo và tng hp báo cáo

Khon 2 Điu 9 d tho Thông tư quy đnh: “Doanh nghip có vn Nhà nước thc hin lp, trình bày và gi Báo cáo Tài chính năm theo biu mu, thi hn np và nơi nhn báo cáo hướng dn ti Thông tư s 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 ca B Tài chính hướng dn Chế đ kế toán doanh nghip, Chun mc kế toán Vit Nam và Thông tư hướng dn thc hin chun mc kế toán do B Tài chính ban hành…”.

Người đi din phn vn nhà nước… ngoài vic thc hin quyn, trách nhim quy đnh ti khon 3 Điu 37 Ngh đnh s 91/2015/NĐ-CP đã được sa đi, b sung ti khon 17 Điu 2 Ngh đnh s 140/2020/NĐ-CP, căn c báo cáo tài chính hng năm đã được kim toán ca công ty c phn, công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên, người đi din phn vn nhà nước ti doanh nghip có trách nhim tng hp các ch tiêu báo cáo ca các công ty này và gi v cơ quan đi din ch s hu đ làm cơ s giám sát tài chính và đánh giá kết qu hot đng ca doanh nghip có vn Nhà nước theo Ph lc 3 kèm theo Thông tư này.

Ngoài các báo cáo nêu trên, người đi din phn vn Nhà nước phi thc hin lp và gi các báo cáo đt xut khi có yêu cu ca cơ quan đi din ch s hu và cơ quan qun lý Nhà nước. Ni dung (biu mu), thi hn báo cáo căn c vào yêu cu c th ca cơ quan đi din ch s hu, cơ quan qun lý nhà nước.

D tho quy đnh người đi din phn vn nhà nước thc hin quyn, trách nhim quy đnh ti khon 3 Điu 37 Ngh đnh s 91/2015/NĐ-CP đã được sa đi, b sung ln 1 ti khon 14 Điu 1 Ngh đnh 32/2018/NĐ-CP và ln 2 ti khon 17 Điu 2 Ngh đnh s 140/2020/NĐ-CP: “… Đnh kỳ trong thi gian ti đa 15 ngày k t ngày kết thúc mi quý và 30 ngày k t ngày kết thúc năm và đt xut theo yêu cu ca cơ quan đi din ch s hu và cơ quan tài chính cùng cp, người đi din phn vn nhà nước báo cáo tình hình sn xut, kinh doanh, tình hình tài chính và kiến ngh gii pháp đi vi doanh nghip mà mình được c làm đi din vn nhà nước. Báo cáo ca người đi din phn vn nhà nước gi cơ quan đi din ch s hu và cơ quan tài chính cùng cp theo mu quy đnh ti Ph lc 3 ban hành kèm theo Ngh đnh này.”. Tuy nhiên, Ph lc 3 Ngh đnh 140/2020/NĐ-CP li là mu v biên bn xác đnh kết qu đu giá, không phi mu biu v báo cáo tình hình sn xut, kinh doanh.

Ngoài trách nhim trên, d tho Thông tư quy đnh người đi din phn vn nhà nước ti doanh nghip có trách nhim tng hp các ch tiêu báo cáo… theo Ph lc 3 kèm theo Thông tư này. Tuy nhiên, đi chiếu vi ph lc 3 đính kèm d tho Thông tư là mu biu báo cáo ch tiêu ngoi bng bao gm Mu s 01 - Báo cáo ch tiêu ngoi bng - Công ty m; Mu 02 - Ch tiêu ngoi bng - Báo cáo hp nht ca doanh nghip hot đng theo mô hình công ty m - công ty con, đây là mu biu báo cáo áp dng đi vi công ty TNHH mt thành viên do nhà nước nm gi 100% vn điu l (theo quy đnh ti khon 1 Điu 9 d tho Thông tư).

Như vy, ni dung ti khon 2 Điu 9 d tho Thông tư hướng dn thc hin Ngh đnh 140/2020/NĐ-CP và quy đnh ti khon 17 Điu 2 Ngh đnh 140/2020/NĐ-CP chưa thng nht v ni dung, mu biu báo cáo.

Liên quan đến báo cáo tình hình sn xut, kinh doanh t năm 2018 đến năm 2020, Người đi din vn nhà nước thc hin báo cáo mu biu quy đnh ti Ph lc 3 Ngh đnh 32/2018/NĐ-CP (theo quy đnh ti khon 14 Điu 1 Ngh đnh 32/2018/NĐ-CP và hin nay đã được sa đi ti khon 17 điu 2 Ngh đnh 140/2020/NĐ-CP như đã nêu trên).

Do đó, đ ngh Ban son tho xem xét: (i) Rà soát các ni dung báo cáo quy đnh ti khon 2 Điu 9 d tho Thông tư và quy đnh ti khon 17 Điu 2 Ngh đnh 140/2020/NĐ-CP đ đm bo s thng nht gia ni dung báo cáo và mu biu báo cáo; (ii) B sung quy đnh mu biu báo cáo tình hình sn xut, kinh doanh chi tiết đ thun li cho quá trình trin khai; (iii) Đi vi vic lp báo cáo tài chính ca các ngân hàng thương mi nhà nước tuân th các quy đnh ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam phù hp vi pháp lut chuyên ngành.

Ngoài ra, ti Ph lc 03 kèm theo d tho quy đnh ch th thc hin báo cáo là “Cơ quan, đơn v báo cáo”; phn ghi chú cũng quy đnh “…doanh nghip căn c vào s liu theo dõi trên s sách kế toán đ nhp s liu vào mu biu”. Do đó,đ ngh Cơ quan son tho xem xét quy đnh theo hướng trách nhim báo cáo là ca công ty c phn, công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên (thay vì quy đnh vic người đi din phn vn nhà nước) phi thc hin báo cáo. Đng thi, đ ngh b sung quy đnh c th v báo cáo đt xut (các trường hp được yêu cu báo cáo đt xut, phm vi thông tin cung cp…) đ tránh trường hp xy ra vic các cơ quan qun lý nhà nước nhiu cp khác nhau yêu cu người đi din phn vn nhà nước thc hin lp và gi báo cáo đt xut khiến người đi din phn vn nhà nước không rõ trường hp nào phi đáp ng yêu cu, trường hp nào được t chi; cách x lý trong trường hp thi hn báo cáo chưa phù hp hay ni dung yêu cu báo cáo chưa phù hp (ví d yêu cu cung cp thông tin khách hàng không phù hp quy đnh pháp lut…).

V Ph lc 01 - Quy chế mu v bán đu giá chuyn nhượng vn ca doanh nghip do nhà nước nm gi 100% vn điu l, vn nhà nước đu tư ti công ty c phn, công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên

D tho Quy chế có mt s ni dung khác vi quy đnh ca Lut Đu giá tài sn (năm 2016) như: gii thích t ng v Bước giá; b sung quy đnh v bước khi lượng; quy đnh nhà đu tư phi đt cc khi đăng ký tham gia đu giá (tuy nhiên theo Điu 39 Lut Đu giá tài sn, người tham gia đu giá ch cn đt tin trước và trường hp trúng đu giá thì khon tin đt trước và tin lãi (nếu có) được chuyn thành tin đt cc đ đm bo thc hin giao kết hoc thc hin hp đng mua bán tài sn đu giá hoc thc hin nghĩa v mua tài sn đu giá sau khi được ơ quan có thm quyn phê duyt. Bên cnh đó, theo quy đnh ti khon 1 Điu 3 Lut Đu giá tài sn, trường hp có s khác nhau gia quy đnh v trình t, th tc đu giá ca Lut này và quy đnh ca Lut khác thì áp dng quy đnh ca Lut này, tr trường hp đu giá chng khoán và đu giá đi vi tài sn nhà nước.

Do đó, đ ngh Cơ quan son tho lưu ý v nguyên tc áp dng pháp lut v đu giá tài sn đ xây dng ni dung ca Quy chế bán đu giá đính kèm d tho Thông tư cho phù hp.

Khon 4 Điu 5 d tho Quy chế mu ti Ph lc 01 quy đnh v trách nhim và quyn hn ca T chc thc hin bán đu giá c phn, quy chế mu v bán đu giá chuyn nhượng vn như sau: “4. Quyết đnh thành lp Hi đng bán đu giá và công b Quy chế bán đu giá”.

Đ phù hp vi Quy chế đu giá mu ban hành kèm theo Quyết đnh 586/QĐ-UBCK ca y ban Chng khoán Nhà nước ngày 06/07/2018, đ ngh Cơ quan son tho sa đi như sau: “4. Xây dng và ban hành Quyết đnh thành lp Hi đng bán đu giá c phn và Quy chế bán đu giá c phn”.

Các Ph lc ban hành kèm theo mu Quy chế là các biu mu (mu Đơn đăng ký tham gia mua c phn vn góp; Mu giy y quyn…) vì vy đ ngh đt tên là các mu đính kèm Quy chế (không gi là “Ph lc” đ tránh nhm ln vi các Ph lc đính kèm Thông tư).

Ngoài ra, ti khon 4 Điu 3 ca d tho Thông tư quy đnh ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chế mu bán đu giá công khai và chào bán cnh tranh. Phm vi áp dng ti d tho Quy chế mu quy đnh áp dng đi vi hình thc bán đu giá công khai và chào bán cnh tranh vn nhà nước ti doanh nghip nhà nước. Tuy nhiên, tên Quy chế hin ch quy đnh v bán đu giá chuyn nhượng vn; toàn b ni dung ca Quy chế cũng ch yếu quy đnh v hot đng đu giá; có 1 ni dung liên quan đến chào hàng cnh tranh ti khon 3 Điu 14 v xác đnh kết qu chào bán.

Theo quy đnh ti khon 4 Điu 38a và Khon 4 Điu 29a Ngh đnh 91 hin có quy đnh vic chào bán cnh tranh phi thc hin theo quy đnh ti quy chế phiên chào bán cnh tranh. Do đó, đ ngh Cơ quan son thoxem xét li v kết cu ca Quy chế mu cn quy đnh rõ phm vi điu chnh đi vi quy chế bán đu giá và quy chế chào bán cnh tranh, đng thi cn chnh sa thng nht tên gi ca Quy chế vi ni dung trích dn ti khon 4 Điu 3 d tho Thông tư và phm vi áp dng ti d tho Quy chế cho thng nht.

Xem 106 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng