Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Quy định mở và sử dụng tài khoản phong tỏa

Hinh anh phong toa tai khoanĐiu 8, Ngh đnh s 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Chng khoán đ cp chi tiết vic m và s dng tài khon phong ta.

C th, c đông công ty đi chúng đăng ký chào bán c phiếu ra công chúng (c đông đăng ký chào bán), t chc phát hành phi m 01 tài khon phong ta nhn tin mua chng khoán ca đt chào bán, đt phát hành ti ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tr trường hp phát hành c phiếu đ hoán đi, phát hành c phiếu đ tr c tc, phát hành c phiếu đ tăng vn c phn t ngun vn ch s hu, phát hành c phiếu thưởng cho người lao đng, phát hành c phiếu đ chuyn đi trái phiếu và trường hp quy đnh ti khon 2 Điu 8 Ngh đnh s 155/2020/NĐ-CP.

T chc phát hành đ ngh chp thun vic đăng ký phát hành c phiếu ra nước ngoài, đăng ký phát hành c phiếu mi làm cơ s cho chào bán chng ch lưu ký ti nước ngoài phi m tài khon phong ta nhn tin mua c phiếu bng ngoi t ti ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép theo quy đnh ca pháp lut qun lý ngoi hi.

Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi tài khon phong ta được m không phi là người có liên quan ca t chc phát hành, ca c đông đăng ký chào bán. Tài khon phong ta không được trùng vi tài khon thanh toán ca t chc phát hành, ca c đông đăng ký chào bán.

T chc phát hành, c đông đăng ký chào bán là ngân hàng thương mi phi la chn mt ngân hàng khác hoc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đ m tài khon phong ta.

Tin mua chng khoán được chuyn vào tài khon phong ta theo quy đnh ti khon 3 Điu 26 Lut Chng khoán. C th, tin mua chng khoán phi được chuyn vào tài khon phong ta m ti ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho đến khi hoàn tt đt chào bán và báo cáo y ban Chng khoán Nhà nước.

T chc phát hành, c đông đăng ký chào bán không được s dng tin trong tài khon phong ta dưới bt c hình thc nào cho đến khi kết thúc đt chào bán hoc kết thúc đt phát hành, báo cáo y ban Chng khoán Nhà nước và có thông báo nhn được báo cáo kết qu đt chào bán hoc báo cáo kết qu đt phát hành t y ban Chng khoán Nhà nước.

Xem 462 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng