Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgân hàng Nhà nước Vit Nam va ban hành Quyết đnh s 107/QĐ-NHNN Chương trình hành đng ca ngành Ngân hàng v thc hành tiết kim, chng lãng phí năm 2021.

Mc tiêu ca Chương trình nhm thc hin đng b các nhim v, gii pháp thc hành tiết kim, chng lãng phí trong mi lĩnh vc hot đng ca ngành Ngân hàng, góp phn to ngun lc đ thc hin các gii pháp điu hành chính sách tin t và hot đng ngân hàng năm 2021; tiết kim chi phí đ có điu kin gim lãi sut, h tr doanh nghip và người dân, thúc đy tăng trưởng, phát trin kinh tế và phòng, chng, khc phc hu qu ca dch bnh, thiên tai.

Chương trình s tp trung trin khai mt s nhim v trng tâm sau: (i) T chc thc hin tt các nhim v trng tâm ca ngành Ngân hàng năm 2021, phn đu hoàn thành các mc tiêu, ch tiêu đ ra ti Ch th s 01/CT- NHNN ngày 07/01/2021 ca NHNN; (ii) Qun lý tài chính cht ch, hiu qu và đúng quy đnh; qun lý, s dng kinh phí trong phm vi kế hoch tài chính, d toán hoc kinh phí khoán được giao. Tiếp tc quán trit nguyên tc công khai, minh bch và yêu cu thc hin trit đ tiết kim, chng lãng phí ngay t khâu xác đnh nhim v; ch đng rà soát các nhim v trùng lp, kém hiu qu, sp xếp các khon chi và th t ưu tiên thc hin các nhim v theo mc đ cp thiết, quan trng và kh năng trin khai thc hin trong năm 2021 đ đm bo hoàn thành các nhim v, chương trình, d án được cp có thm quyn phê duyt; (iii) Xây dng và qun lý cht ch kế hoch s dng vn vay ODA và h tr k thut ca các nhà tài tr nước ngoài; Đm bo thc hin d án theo văn kin đã ký kết vi nhà tài tr; phân b và gii ngân ngun vn ODA và ngun vn đi ng theo đúng kế hoch và đúng quy đnh ca pháp lut và nhà tài tr; (iv) Quyết lit đy mnh tiến đ thc hin và gii ngân vn đu tư công; qun lý, giám sát cht ch và nâng cao hiu qu, tiến đ và cht lượng thc hin các d án đu tư xây dng công trình trong h thng NHNN, các TCTD, t chc tài chính và doanh nghip có vn nhà nước do NHNN qun lý; (v) Thc hin qun lý, s dng tài sn công theo đúng quy đnh ti Lut Qun lý, s dng tài sn công năm 2017 và các văn bn hướng dn đ góp phn qun lý cht ch, s dng tiết kim, khai thác có hiu qu tài sn công; chng lãng phí trong mua sm tài sn công thông qua vic trin khai đng b, có hiu qu phương thc mua sm tp trung, mua sm thông qua h thng mng đu thu quc gia; thc hin nghiêm túc quy trình thanh lý tài sn công đ tránh tht thoát, lãng phí tài sn nhà nước; (vi) Tiếp tc thc hin đi mi, sp xếp t chc b máy, mng lưới hot đng nhm gim đu mi, tránh chng chéo, tinh gin biên chế gn vi cơ cu li đi ngũ công chc, viên chc, nâng cao năng sut lao đng. Trin khai quyết lit vic sp xếp, t chc li các đơn v s nghip công lp; bo đm tinh gn, có cơ cu hp lý, có năng lc t ch, qun tr tiên tiến, hot đng hiu lc, hiu qu, cung ng dch v s nghip công có cht lượng ngày càng cao.

Chương trình cũng đ ra gii pháp c th thc hin mc tiêu, ch tiêu tiết kim như: Tăng cường công tác lãnh đo, ch đo v thc hành tiết kim, chng lãng phí: Th trưởng các đơn v trong ngành Ngân hàng trong phm vi qun lý ca mình có trách nhim ch đo thng nht vic thc hin các mc tiêu, ch tiêu thc hành tiết kim, chng lãng phí năm 2021; xây dng chương trình, kế hoch thc hành tiết kim, chng lãng phí trong đó xác đnh các mc tiêu, ch tiêu tiết kim c th cho tng lĩnh vc gn vi công tác thanh tra, kim tra thường xuyên. Phân công rõ ràng trách nhim cho các đơn v trc thuc; đưa kết qu thc hành tiết kim, chng lãng phí là tiêu chí đánh giá trong công tác thi đua, khen thưởng và b nhim cán b, công chc, viên chc. Tăng cường vai trò, trách nhim ca người đng đu đơn v trong vic lãnh đo, ch đo t chc, trin khai thc hành tiết kim chng lãng phí ti cơ quan, đơn v, doanh nghip;

Đy mnh công tác tuyên truyn, giáo dc nâng cao nhn thc trong thc hành tiết kim, chng lãng phí: Th trưởng các đơn v trong ngành Ngân hàng phi hp vi các t chc chính tr - xã hi đ đy mnh thông tin, ph biến pháp lut v thc hành tiết kim, chng lãng phí và các ch trương, chính sách mi ca Đng, Nhà nước và NHNN có liên quan đến thc hành tiết kim, chng lãng phí đ tuyên truyn, giáo dc sâu rng trong đi ngũ cán b, công chc, viên chc và người lao đng nhm nâng cao, thng nht nhn thc, trách nhim v mc tiêu, yêu cu, ý nghĩa ca công tác thc hành tiết kim, chng lãng phí đi vi mi cơ quan, đơn v, doanh nghip và các cá nhân trong ngành Ngân hàng; Các cơ quan báo chí, truyn thông ca NHNN và ca các TCTD nêu cao tinh thn trách nhim và vai trò trong vic tuyên truyn, vn đng v thc hành tiết kim, chng lãng phí; đưa tin bài v gương đin hình trong thc hành tiết kim, chng lãng phí; Cán b, công chc, viên chc và người lao đng tích cc tuyên truyn, vn đng và nâng cao nhn thc thc hành tiết kim, chng lãng phí ti đa phương nơi sinh sng; Kp thi biu dương, khen thưởng nhng gương đin hình trong thc hành tiết kim, chng lãng phí; bo v người cung cp thông tin phát hin lãng phí theo thm quyn;

Tăng cường công tác t chc thc hin trên các lĩnh vc thc hành tiết kim, chng lãng phí: Đi mi công tác lp, thm đnh và phê duyt kế hoch kinh doanh, kế hoch tài chính ca các TCTD, t chc tài chính và doanh nghip có vn nhà nước; kế hoch kinh phí khoán, kế hoch mua sm tài sn và đu tư xây dng ca các đơn v NHNN nhm đy nhanh tiến đ, nâng cao t l hoàn thành kế hoch, gn vi thc hành tiết kim, chng lãng phí; T chc qun lý, điu hành v tài chính ch đng, cht ch, hiu qu, đm bo k cương, k lut tài chính, ngân sách; Tiếp tc hoàn thin các quy đnh ni b v qun lý tài chính, tài sn; T chc trin khai thc hin đúng các quy đnh ca Lut Đu tư công s 39/2019/QH14 và các quy đnh v qun lý, t chc thc hin d án đu tư xây dng trong h thng NHNN;

Đy mnh thc hin công khai, nâng cao hiu qu giám sát thc hành tiết kim, chng lãng phí: Th trưởng các cơ quan, đơn v phi thc hin trách nhim công khai theo đúng quy đnh ca Lut Thc hành tiết kim, chng lãng phí và các lut chuyên ngành; trong đó chú trng thc hin công khai vic s dng ngân sách nhà nước và các ngun tài chính được giao theo đúng quy đnh ca pháp lut; Phát huy vai trò ca các t chc, đoàn th trong mi cơ quan, đơn v đ kp thi phát hin các hành vi vi phm v thc hành tiết kim, chng lãng phí; Thc hin công khai hành vi lãng phí và kết qu hành vi lãng phí theo quy đnh;

Tăng cường công tác thanh tra, kim tra vic xây dng và thc hin Chương trình thc hành tiết kim, chng lãng phí; thanh tra, kim tra vic thc hin các quy đnh ca pháp lut v các lĩnh vc liên quan đến thc hành tiết kim, chng lãng phí;

Đy mnh ci cách hành chính, hin đi hóa qun lý; gn kết thc hành tiết kim, chng lãng phí vi công tác đu tranh phòng, chng tham nhũng; tăng cường phi hp gia các đơn v trong thc hành tiết kim, chng lãng phí.

Chương trình hành đng cũng quy đnh rõ v công tác tng hp, báo cáo v thc hành tiết kim, chng lãng phí.

Xem 129 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng