Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Phát huy vai trò “cầu nối” tích cực tham gia xây dựng cơ chế, chính sách

Phat huy vai tro cau noi tich cuc tham gia xay dung co cheĐng hành cùng các t chc hi viên vượt qua khó khăn, thách thc bi dch Covid-19, Hip hi Ngân hàng đang tiếp tc làm tt chc năng, vai trò “cu ni”, liên kết hi viên trên nhiu lĩnh vc hot đng.

Ngay t tháng đu tiên ca năm mi 2021, Hip hi Ngân hàng đã tích cc tham gia xây dng cơ chế, chính sách, góp phn hoàn thin khuôn kh pháp lý; h tr tháo g, gii quyết khó khăn, vướng mc to điu kin thun li cho t chc hi viên. Đã t chc nhiu cuc hp vi các t chc hi viên, có văn bn báo cáo Ngân hàng Nhà nước v ý kiến tham gia, góp ý đi vi D tho Thông tư sa đi, b sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy đnh vic t chc tín dng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cu li thi gian tr n, min, gim lãi, phí, gi nguyên nhóm n nhm h tr khách hàng chu nh hưởng bi dch Covid-19; D tho Thông tư sa đi, b sung mt s điu Thông tư 42/2015/TT-NHNN quy đnh nghip v th trường m ca Ngân hàng Nhà nước. Đi din Hip hi Ngân hàng đã có bui làm vic vi Văn phòng Chính ph và B Tư pháp v các ni dung góp ý v bo đm thc hin nghĩa v, đc bit là vic nhn, x lý tài sn bo đm, quyn và trách nhim ca bên nhn đi vi d tho Ngh đnh thay thế Ngh đnh 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 ca Chính ph v giao dch bo đm. Trên cơ s tham kho ý kiến các t chc hi viên, Hip hi Ngân hàng đã có văn bn tham gia, đóng góp đi vi Phương án ct gim, đơn gin hóa th tc hành chính liên quan hot đng kinh doanh năm 2020 do B Giao thông vn ti qun lý; d tho Báo cáo Ch s đánh giá chi phí tuân th th tc hành chính năm 2020 gi Hi đng Tư vn ci cách th tc hành chính và B Giao thông vn ti; d tho Thông tư hướng dn mt s ni dung v đu tư vn nhà nước vào oanh nghip và qun lý, s dng vn, tài sn ti doanh nghip gi B Tài chính…Hip hi Ngân hàng đã có văn bn: Kiến ngh Ngân hàng Nhà nước xem xét gia hn l trình chuyn đi th, liên thông thanh toán QR, phát trin h sinh thái tiêu dùng, b sung tính năng li ích ca th Chip ni đa đáp ng nhu cu ca ch th và xem xét áp dng cơ chế Chip liability shift đ đm bo đi x công bng gia các ngân hàng trong vic chuyn đi Chip chun VCCS, tháo g khó khăn, vướng mc cho t chc hi viên khi thc hin Thông tư 41/2018/TT-NHNN. Đ ngh Tòa án Nhân dân cp cao TP. H Chí Minh khi xét x phúc thm Bn án hình s sơ thm ca Toa án Nhân dân tnh Tây Ninh liên quan đến ABBank, cn xem xét, đánh giá các chng c khách quan, thu tình, đt lý theo đúng quy đnh ca pháp lut, đm bo quyn và li ích hp pháp ca ABBank, tránh nh hưởng, to tin l xu cho h thng ngân hàng. Đ ngh B Tài chính sm có phương án tích hp mã QR lên thông báo thuế đ các ngân hàng trin khai dch v thu h thuế, phí cho Tng cc Thuế thông qua thanh toán đin t đi vi dch v công bên cnh các hình thc thanh toán truyn thng.Hip hi Ngân hàng đã tích cc tham gia Hi tho công b Báo cáo dòng chy pháp lut kinh doanh năm 2020 do VCCI t chc; Hi tho “eKYC trong m m tài khon thanh toán - quy đnh pháp lut và cách thc trin khai” do Ngân hàng Nhà nước t chc…; trc tiếp tham gia đóng góp sa đi cơ chế chính sách, đ xut các gii pháp phát trin các lĩnh vc liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Ch đo các t chc trc thuc tích cc hot đng, phi hp, h tr hi viên gii quyết các vn đ thuc lĩnh vc chuyên sâu. Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng đã có bui làm vic vi Câu lc b Pháp chế Ngân hàng, Câu lc b Fintech, Câu lc b AMC, Chi hi th nghe báo cáo tình hình hot đng, nhng khó khăn, vướng mc, đ xut, kiến ngh, ch đo trin khai kế hoch công tác. Các t chc trc thuc đã tích cc nghiên cu, ch đng phi hp, tham gia các cuc hp, đóng góp ý kiến đi vi d tho văn bn quy phm pháp lut, đ xut gii quyết vướng mc đi vi t chc hi viên.

Ch đo công tác truyn thông bám sát đnh hướng thông tin, tuyên truyn, thường xuyên cp nht đy đ, chính xác din biến th trường tài chính tin t, hot đng ca Ngân hàng Nhà nước, ca Hip hi Ngân hàng. Tp chí Th trường Tài chính Tin t phát hành 2 s đc bit năm 2021 và Tết Tân Su vi nhiu bài viết tuyên truyn Đi hi đi biu toàn quc ln th XIII ca Đng; đnh hướng hot đng năm 2021 ca ngành Ngân hàng… Trang tin đin t tp trung phn nh các hot đng ca Hip hi và t chc hi viên.

Thường xuyên quan tâm, nm bt tình hình, chia s, đng viên, phi hp, h tr kp thi t chc hi viên. Tng hp ý kiến đánh giá ca các t chc hi viên v kết qu hot đng ca Hip hi Ngân hàng trong năm 2020, xây dng các gii pháp phù hp nhm đáp ng tt hơn yêu cu, kỳ vng ca các t chc hi viên.

T chc kho sát nhu cu đào to ca các t chc hi viên; phi hp vi các đi tác xây dng chương trình đào to, tp hun, hi tho năm 2021, tp trung các ch đ “Đánh giá ri ro môi trường xã h trong hot đng cp tín dng”, “Tài tr vn tài sn bo đm là đng sn”, “Lut T chc tín dng và Lut An toàn thông tin mng”… Tiếp tc phi hp vi Trường Đào to và phát trin ngun nhân lc Vietcombank hoàn chnh vic s hóa B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng đ trin khai đào to E-learning.

Tăng cường công tác hp tác quc tế, làm đu mi liên h, gi thư mi mt s t chc hi viên tham d Din đàn châu Á (Asian Financial Forum) do Hi đng Phát trin thương mi Hng Kông phi hp vi chính quyn Đc khu hành chính Hng Kông t chc; tăng cường trao đi vi Ngân hàng Bank of Taiwan đ phi hp công tác trong thi gian ti.

Bám sát kế hoch đã đ ra, Hip hi Ngân hàng chun b Sơ kết công tác 2 năm trin khai B chun mc đo đc ngh nghip và quy tc ng x ca cán b ngân hàng; tiếp tc thc hin vic tuyên truyn, vn đng, đào to đ đưa B chun mc đi vào cuc sng mt cách thc cht.

Xem 166 lần
Đánh giá bài này
(2 bình chọn)
Xem theo ngày tháng