Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Thời hạn giải quyết bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm

Thoi han giai quyet boi thuong cua doanh nghiep bao hiemKhi xy ra s kin bo him, nếu rơi vào trường hp tai nn có s tham gia gii quyết ca cơ quan công an/tòa án thì doanh nghip bo him phi gii quyết bi thường trong thi hn bao lâu?

Theo quy đnh ti Đim c Khon 2 Điu 17 Lut Kinh doanh bo him s 24/2000/QH10: “Doanh nghip bo him có nghĩa v tr tin bo him kp thi cho người th hưởng hoc bi thường cho người được bo him khi xy ra s kin bo him".

Điu 29 Lut Kinh doanh bo him s 24/2000/QH10 quy đnh: “Khi xy ra s kin bo him, doanh nghip bo him phi tr tin bo him hoc bi thường theo thi hn đã tho thun trong hp đng bo him; trong trường hp không có tho thun v thi hn thì doanh nghip bo him phi tr tin bo him hoc bi thường trong thi hn 15 ngày, k t ngày nhn được đy đ h sơ hp l v yêu cu tr tin bo him hoc bi thường”.

Theo tài liu trong h sơ bi thường trong Quy tc bo him vt cht xe ô tô ca các doanh nghip bo him, trong đó yêu cu bn sao có xác nhn ca cơ quan công an trong trường hp tai nn có s tham gia gii quyết ca cơ quan công an.

Theo quy đnh v thi hn bi thường trong quy tc bo him xe ô tô ca các doanh nghip bo him Phi nhân th B Tài chính chp thun: Thanh toán tin bi thường bo him trong vòng 30 ngày làm vic k t khi nhn được h sơ yêu cu bi thường đy đ, hp l; không quá 45 ngày làm vic trong trường hp doanh nghip bo him phi tiến hành xác minh h sơ.

Trong trường hp doanh nghip bo him không đ thm quyn đ xác minh các yếu t trong h sơ, thì h sơ bi thường được coi là đy đ và hp l sau khi có kết lun chính thc ca cơ quan chc năng có thm quyn. Sau 90 ngày làm vic k t ngày doanh nghip bo him có văn bn đ ngh cơ quan chc năng có thm quyn tiến hành xác minh mà chưa có kết qu, thì doanh nghip bo him phi ch đng tiến hành xác minh và xem xét gii quyết bi thường trên cơ s tài liu, chng c thu thp được.

Theo B Tài chính

Xem 297 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng