Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Công đoàn Agribank chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Cong doan Agribank cham lo doi song doan vienThc hin vai trò, chc năng, nhim v ca t chc Công đoàn, nhng năm qua Công đoàn Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) đã t chc thc hin tt công tác tham gia qun lý, chăm lo và bo v quyn, li ích hp pháp, chính đáng ca đoàn viên, người lao đng.

Nhân dp tết Nguyên đán Tân Su - 2021, Công đoàn Agribank cùng công đoàn các cp trong toàn h thng phi hp vi cp y, lãnh đo đơn v trin khai thc hin tt các hot đng chăm lo đi vi đoàn viên, người lao đng nhân dp đón Tết Nguyên đán Tân Su - 2021.

Ch đng phi hp vi chuyên môn cùng cp t chc tuyên truyn đ đoàn viên, người lao đng hiu rõ v điu kin, hoàn cnh thc tế ca cơ quan đơn v, t chc các hot đng chăm lo Tết Nguyên đán Tân Su năm 2021 đi vi đoàn viên, người lao đng ti đơn v mình, đm bo sâu rng, thiết thc hin qu, ý nghĩa; quan tâm đến các đoàn viên, người lao đng b nh hưởng bi đi dch Covid-19 và thit hi do thiên tai, bão lũ năm 2020. Vn đng đoàn viên, người lao đng vui xuân, đón tết tiết kim, an toàn, chp hành các quy đnh ca pháp lut và tr li làm vic theo đúng thi gian quy đnh. Làm tt vai trò chăm lo, bo v quyn, li ích hp pháp ca đoàn viên, người lao đng; đm bo tt c đoàn viên, người lao đng được đón Tết Nguyên đán Tân Su năm 2021 vi tinh thn vui tươi, phn khi, an toàn và tiết kim.

T chc công đoàn các cp thc hin nm bt tình hình quan h lao đng, làm tt công tác giám sát vic thc hin chính sách, pháp lut vi người lao đng. Ch đng kim tra, giám sát vic thc hin chế đ tin lương, tin thưởng trong dp tết. Phi hp vi phòng ban chc năng gii quyết kp thi, tha đáng nhng khó khăn, vướng mc ca đoàn viên, người lao đng; b trí lch trc Tết hp lý, đm bo an toàn v người và tài sn, không có s c xy ra.

Đy mnh công tác phi  hp vi chuyên môn t chc các hot đng tinh thn cho đoàn viên, người lao đng; t chc thăm hi, tng quà đi vi đoàn viên, người lao đng có hoàn cnh khó khăn, các gia đình thuc din chính sách nhân dp tết Nguyên đán; phi hp vi chuyên môn t chc thăm hi các đng chí lão thành cách mng, các đng chí cán b trong ngành đã ngh hưu…

Nhân dp tết Nguyên đán Tân Su, Công đoàn Agribank t chc h tr cho 339 cháu là con đoàn viên, người lao đng trong toàn h thng b bnh bm sinh, mc bnh him nghèo mi cháu 5 triu đng, vi tng s tin là 1.695 triu đng. S tin trên được các Công đoàn cơ s t chc trao tn tay gia đình các cháu, th hin s quan tâm ca Công đoàn Agribank ti đoàn viên, người lao đng toàn h thng, giúp người lao đng yên tâm công tác, cng hiến cho s nghip phát trin ca Agribank; đây là năm th ba Công đoàn Agribank t chc h tr, là ngun đng viên đoàn viên, người lao đng nhân dp tết đến, xuân v.

Trước tình hình dch bnh Covid bùng phát vào tháng 01/2021, Công đoàn Agribank khn trương trin khai đến các Công đoàn cơ s trong toàn h thng ph biến, quán trit và t chc thc hin nghiêm túc các ni dung v tăng cường công tác phòng chng dch bnh Covid-19, cùng c nước chung tay đy lùi dch bnh, đón tết Nguyên Đán Tân Sa trong an bình, hnh phúc.

Bước sang năm 2021, trong không khí đón xuân tưng bng, rn rã, vi nhng thành công đáng khích l năm 2020, Công đoàn các cp cùng đoàn viên, người lao đng trong toàn h thng phát huy vai trò và sc mnh ca mình hăng hái thi đua, lp nhiu thành tích  cùng chung tay xây dng Agribank ngày mt phát trin bn vng.

Xem 163 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng