Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Tập trung triển khai hiệu quả giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Tap trung trien khai hieu qua giai phap dieu hanh chinh sach tien teTheo bà Nguyn Th Hng, Thng đc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Vit Nam, trong giai đon 2021-2025 và nhng năm tiếp theo, toàn h thng Ngân hàng s tiếp tc tp trung thc hin có hiu qu các gii pháp điu hành chính sách tin t và hot đng ngân hàng.

Theo đó, s tiếp tc kiên đnh mc tiêu kim soát lm phát, gi vng n đnh kinh tế vĩ mô. Ci thin cht lượng đu vào cho hoch đnh chính sách (nâng cao cht lượng thng kê, phân tích, d báo), ch đng, thn trng và linh hot điu hành các gii pháp và công c chính sách tin t, phi hp cht ch vi các chính sách kinh tế vĩ mô khác, nht là chính sách tài khóa đ ng phó linh hot, tăng sc chng chu ca nn kinh tế trước nhng biến đng ca kinh tế, tin t thế gii.

NHNN cũng s thc hin đng b các bin pháp chuyn quan h huy đng vn và cho vay ngoi t gia t chc tín dng vi khách hàng vay sang quan h mua bán ngoi t đ tiếp tc gim tình trng đô-la hóa trong nn kinh tế; trin khai l trình tng bước t do hóa giao dch vn ca Vit Nam mt cách thn trng, phù hp. Tăng d tr ngoi hi Nhà nước khi điu kin th trường thun li, to d tr đm đ chng đ khi có các cú sc xy ra, góp phn tăng tính đc lp t ch ca nn kinh tế trong quá trình hi nhp kinh tế quc tế.

Tiếp tc thc hin các bin pháp tháo g khó khăn cho doanh nghip và người dân, h tr nn kinh tế phc hi sau đi dch Covid-19, thúc đy tăng trưởng kinh tế bn vng. Tín dng m rng theo hướng tp trung vn cho vay đi vi lĩnh vc sn xut, kinh doanh, nht là các lĩnh vc ưu tiên theo ch trương ca Chính ph; kim soát cht ch tín dng đi vi lĩnh vc tim n ri ro, bo đm an toàn hot đng.

Toàn h thng s đy mnh tăng cường công tác thanh tra, giám sát hot đng ca t chc tín dng, đc bit là đi vi các lĩnh vc tim n ri ro cao. Theo dõi, nm bt kp thi các din biến bt thường có nguy cơ ri ro đ kiến ngh, khuyến ngh, cnh báo t chc tín dng x lý kp thi nhm ngăn nga, hn chế ri ro trong hot đng ca t chc tín dng.

Thng đc Nguyn Th Hng cũng cho biết, toàn Ngành s tp trung hoàn thành các nhim v phát trin thanh toán không dùng tin mt ti Vit Nam. Ðy mnh xây dng h tng công ngh phc v cho vic chia s, cung ng các sn phm s và tăng cường tích hp, kết ni vi các b, ngành, lĩnh vc còn li đ m rng h sinh thái. Thúc đy đi mi sáng to, ng dng thành tu Cách mng công nghip 4.0 trong hot đng thanh toán.

Cùng vi đó, thc hin tt chương trình ci cách th tc hành chính, trin khai hiu qu Ngh quyết ca Chính ph v phát trin Chính ph đin t; xây dng văn hóa công s, văn hóa doanh nghip, đi mi phương thc, l li làm vic, nâng cao cht lượng hiu qu công tác, to thun li cho doanh nghip và người dân. Ðy mnh hot đng thông tin tín dng đ nâng cao đ ph và duy trì đim chiu sâu thông tin tín dng.

Đng thi, ch đng, tích cc hp tác và hi nhp quc tế, thúc đy hp tác song phương và đa phương trong lĩnh vc ngân hàng. Trin khai công tác truyn thông theo hướng chuyên nghip, hiu qu, nâng cao s minh bch hóa thông tin, đáp ng yêu cu hot đng thông tin ca NHNN và thc hin các cam kết quc tế.

Trong giai đon 2020-2025, tiếp tc hoàn thin th chế pháp lut ngân hàng, trong đó trng tâm là tng kết, nghiên cu kh năng sa đi, b sung Lut NHNN Vit Nam, Lut Các t chc tín dng; Lut Bo him tin gi; Lut Phòng chng ra tin to cơ s pháp lý đng b, bo đm an toàn h thng ngân hàng, tăng cường thc thi các cam kết quc tế ca Vit Nam trong lĩnh vc ngân hàng.

Xem 125 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng