Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Những trường hợp nào không xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn?

khong xu phat vi pham hanh chinh ve thue hoa donNgh đnh s 125/2020/NĐ-CP ca Chính ph v x pht vi phm hành chính v thuế, hóa đơn quy đnh rõ các trường hp không x pht vi phm hành chính v thuế, hóa đơn.

C th, theo Điu 9, Ngh đnh s 125/2020/NĐ-CP, k t ngày 05/12/2020, không x pht vi phm hành chính v thuế, hóa đơn đi vi các trường hp không x pht vi phm hành chính theo quy đnh ca pháp lut v x lý vi phm hành chính. Người np thuế chm thc hin th tc thuế, hóa đơn bng phương thc đin t do s c k thut ca h thng công ngh thông tin được thông báo trên Cng thông tin đin t ca cơ quan thuế thuc trường hp thc hin hành vi vi phm do s kin bt kh kháng quy đnh ti khon 4 Điu 11 Lut X lý vi phm hành chính.

Đng thi, không x pht vi phm hành chính v thuế, không tính tin chm np tin thuế đi vi người np thuế vi phm hành chính v thuế do thc hin theo văn bn hướng dn, quyết đnh x lý ca cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thm quyn liên quan đến ni dung xác đnh nghĩa v thuế ca người np thuế (k c các văn bn hướng dn, quyết đnh x lý được ban hành trước ngày Ngh đnh này có hiu lc), tr trường hp thanh tra, kim tra thuế ti tr s người np thuế chưa phát hin sai sót ca người np thuế trong vic khai, xác đnh s tin thuế phi np hoc s tin thuế được min, gim, hoàn nhưng sau đó hành vi vi phm hành chính v thuế ca người np thuế b phát hin.

Cũng theo Điu 9, không x pht vi phm hành chính v thuế đi vi trường hp khai sai, người np thuế đã khai b sung h sơ khai thuế và đã t giác np đ s tin thuế phi np trước thi đim cơ quan thuế công b quyết đnh kim tra thuế, thanh tra thuế ti tr s người np thuế hoc trước thi đim cơ quan thuế phát hin không qua thanh tra, kim tra thuế ti tr s ca người np thuế hoc trước khi cơ quan có thm quyn khác phát hin.

Ngoài ra, cũng không x pht hành vi vi phm th tc thuế đi vi cá nhân trc tiếp quyết toán thuế thu nhp cá nhân chm np h sơ quyết toán thuế thu nhp cá nhân mà có phát sinh s tin thuế được hoàn; h kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã b n đnh thuế theo quy đnh ti Điu 51 Lut Qun lý thuế. Không x pht hành vi vi phm v thi hn np h sơ khai thuế trong thi gian người np thuế được gia hn np h sơ khai thuế đó.

Xem 377 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng