Thứ ba, 02 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Số hóa ngân hàng: Trong nguy có cơ

So hoa ngan hang Trong nguy co coĐi dch Covid-19 là mt cú sc ln đi vi hot đng kinh tế, xã hi ca toàn cu, đang và s tiếp tc làm thay đi các phương thc tương tác truyn thng trong văn hóa, xã hi và kinh tế. Nhưng cũng chính Covid-19 là cht “xúc tác” cho tiến trình chuyn đi s ca các ngân hàng Vit Nam bt tc.

Phát trin gia môi trường VUCA

Bi cnh, xu hướng mi tt yếu dn ti cơ hi và thách thc mi, và khái nim "VUCA" chưa khi nào phù hp hơn. "VUCA" là nhng ch cái đu viết tt ca Volatility (bt đnh), Uncertainty (không chc chn), Complexity (phc tp), Ambiguity (mơ h), đ ch các khía cnh khác nhau ca môi trường không th kim soát.

Lâu nay chúng ta hay nói v chuyn đi s trong ngân hàng ph thuc nhiu vic thay đi hành vi, nâng cao tri nghim khách hàng, thì nay thc tế đã cho thy s đi thay rõ rt. Kho sát ca Capghemini năm 2020 vi 11.200 khách hàng t 11 quc gia ln v hành vi sau dch Covid-19 cho thy, 57% khách hàng thích dùng Internet Banking hơn; 55% khách hàng ưa thích s dng Mobile Banking; 21% mun tương tác vi Chatbots và h tr t đng khi giao dch vi ngân hàng; 30% là con s khách hàng sn sàng chuyn sang giao dch vi Fintech, Bigtech…

Không còn là n lc t mt phía ca các ngân hàng, mà yếu t quan trng nht - tâm lý, hành vi tiêu dùng, đu tư ca khách hàng thay đi đã đòi hi các TCTD đnh hình li cách thc cung cp sn phm, dch v. Ch trong mt năm qua hàng lot TCTD đã đy nhanh ng dng công ngh hin đi như đin toán đám mây, phân tích d liu, d liu ln, t đng hóa quy trình bng robot, trí tu nhân to/hc máy, Blockchain, eKYC… trong các hot đng nghip v và cung ng sn phm, dch v đ nâng cao hiu qu hot đng và tăng tri nghim khách hàng; kết ni vi các h sinh thái s khác trên nn tng công ngh thông tin, khiến s lượng, giá tr giao dch ngân hàng qua kênh s ca nhiu ngân hàng Vit có s tăng trưởng vượt bc.

Đơn c như trường hp TPBank - mt trong nhng nhà băng tiên phong trong chuyn đi s, s lượng giao dch qua LiveBank năm 2020 là khong 7 triu giao dch (tăng 130% so vi năm 2019) vi giá tr giao dch 330 nghìn t đng (tăng 140% so vi năm 2019), chưa k tng s tài khon và th được m mi qua LiveBank là 215.000, tăng gp 4 ln năm 2019. Hay VPBank, đi din ngân hàng này chia s, tng lượng giao dch qua kênh ngân hàng online hàng tháng trong 10 tháng đu năm 2020 đt khong 735 nghìn t đng - tăng gn gp đôi so vi năm 2019, chiếm khong 80% tng s lượng giao dch tài chính. MB, ch tính riêng 3 quý đu năm 2020, t l giao dch qua kênh s ti nhà băng này đã đt mc 80%, s lượng khách hàng giao dch qua ng dng MBBank đt trên 2,2 triu người…

Đó ch là mt vài ví d minh chng cho bước tiến mnh m trong chuyn đi s ca các ngân hàng năm qua. Theo ông Phm Tiến Dũng - V trưởng V Thanh toán (NHNN), ngân hàng s có th coi là đích trong khi chuyn đi s là mt quá trình vi nhiu cp đ hướng ti ngân hàng s đích thc. Trong s các ngân hàng đã có, đang xây dng hoc d tính xây dng chiến lược chuyn đi s, có 88% các TCTD la chn trin khai s hóa các kênh giao tiếp khách hàng (front-end) và nghip v ni b (back-end); 19% TCTD đã hoc có kế hoch thiết lp thương hiu/kênh ngân hàng s mi; và ch 6% TCTD tiến hành s hóa kênh giao tiếp khách hàng (front-end only). Ông Dũng cũng cho biết thêm, có 31,7% TCTD đã xây dng cơ chế th nghim trong ni b t chc - sandbox ni b và 28,6% đã xây dng trung tâm đi mi s (digital hub).

Năm 2020 cũng đánh du s kin ca nhiu nhà băng khi ra mt ngân hàng s: Vietcombank ra mt dch v ngân hàng s VCB Digibank vào tháng 7/2020, tháng 9/2020 ngân hàng s Timo công b đi tác ngân hàng hp tác chiến lược đng hành giai đon mi là VietCapitalBank vi tên gi mi Timo Plus, tháng 10/2020 LienVietPostBank chính thc có ngân hàng s thế h mi LienViet24h trên nn tng ngân hàng hp kênh…

Nhng con s nêu trên có th chưa phi là tt c, song cũng đ hình dung mt bc tranh khá sôi đng trong cuc đua chuyn đi s ca các ngân hàng, nh đng lc t Covid-19. Vic s hóa s giúp nhà băng hiu biết sâu sc hơn v khách hàng ca mình thông qua quá trình t đng hóa, s dng khoa hc phân tích d liu. Chiến lược và tc đ s hóa mi ngân hàng không ging nhau, tuỳ thuc vào quan đim, thế mnh, năng lc tài chính… Song có mt điu chc chn, ngân hàng không cách gì khác đu phi tham gia chuyn đi s, nếu mun tn ti và phát trin gia thế gii mà công ngh dn dt.

Ca phi m nhiu phía

Mt trong nhng mong mi ca các ngân hàng nhiu năm nay đ có cơ s thúc đy chuyn đi s là khuôn kh pháp lý cho phép đnh danh khách hàng đin t đã được hin thc hóa. NHNN đã ban hành Thông tư s 16/2020/TT-NHNN sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014, hướng dn vic m và s dng tài khon thanh toán ti các t chc cung ng dch v thanh toán, trong đó có ni dung hướng dn vic m tài khon thanh toán bng phương thc đin t (eKYC) không cn gp mt trc tiếp.

Chuyên gia khng đnh, chính sách v Open Banking (Ngân hàng m) và eKYC s cho phép s tăng trưởng mnh ca các ngân hàng k thut s. Do đó NHNN cũng cn đy nhanh tc đ xây dng quy đnh v bo v d liu người dùng, đnh danh s, xây dng mt liên minh eKYC. C Open Banking, hay eKYC s được trin khai hiu qu nếu có mt nn tng d liu "dày dn". Đi din V Thanh toán cho biết, mc dù hin nay Vit Nam chưa có khuôn kh pháp lý v Open Banking nhưng thc tế đã có khá nhiu ng dng. Như vic ngân hàng đã m nhiu API đ kết ni vi các công ty trung gian thanh toán, thương mi đin t và các nhà cung cp dch v tin ích (đin, nước, hàng không…). Song các API hin nay mi ch là các kết ni song phương gia ngân hàng và các đơn v, mà chưa có mt tiêu chun chung thng nht. Trin khai Open Banking đòi hi phi rà soát, áp dng và tuân th các quy đnh liên quan v bo v d liu khách hàng, bo v quyn riêng tư. Thc tế, Vit Nam chưa có văn bn pháp lý cp đ lut hay ngh đnh điu chnh riêng và toàn din hai vn đ ct lõi này liên quan đến Open Banking.

Ông Trn Hng Thng - Giám đc D liu VietinBank cho rng, d liu đã cát c thì hoàn toàn vô nghĩa. nhiu quc gia trên thế gii đu đã thiết lp nhng lut yêu cu v chia s d liu, bi ch khi chia s thì giá tr d liu mang li mi tn dng được trit đ. Câu chuyn chia s d liu được nhìn nhn là nhu cu bt buc, phù hp vi nn tng công ngh s. Thc tế, mt s nhà băng đã kết ni vi các công ty Fintech đ gia tăng sn phm dch v, khúc mc rào cn đây là liu d liu khi chuyn sang các công ty Fintech có hp pháp hay không? Nói như vy đ thy, d liu cho các ngân hàng, các doanh nghip chia s được tường minh hơn thì bt buc yêu cu phi có lut quy đnh, to hành lang pháp lý rõ ràng trong chia s, kết ni d liu. Lãnh đo nhiu ngân hàng đu chung quan đim, Chính ph cn đy nhanh quá trình xây dng và phát trin h thng Cơ s d liu Quc gia v đnh danh cá nhân, cũng như có cơ chế chia s thông tin, cho phép chia s, kết ni m vi các ngành dch v như ngân hàng, vin thông, bo him…

Cũng theo ông Thng, "các ngân hàng không nên trin khai phương thc qun tr d liu như nhau, vì mi nhà băng s tuỳ theo chiến lược kinh doanh, chiến lược chuyn đi s đ la chn được phương pháp trin khai phù hp nht".

Mt kho sát ca y ban Irving Fisher v Thng kê Ngân hàng Trung ương thuc Ngân hàng Thanh toán quc tế (BIS) cho biết, hơn 80% Ngân hàng Trung ương được hi cho biết đang s dng d liu ln, tăng 30% so vi năm 2015. Thc tế cũng cho thy, ngày càng nhiu Ngân hàng Trung ương dùng mô hình d báo da trên d liu ln đ h tr phân tích kinh tế. Nhng mô hình này giúp đưa ra nhng d báo cp nht gn như trong thi gian thc (real-time). Phi khng đnh mt ln na, d liu là tài nguyên mi trong bi cnh kinh tế s/CMCN 4.0 và ngân hàng s phát trin thành các t chc hot đng da trên d liu. Hay nói cách khác, ngân hàng nào nm và làm ch được d liu, ngân hàng đó s có li thế đi đu trong chuyn đi s.

Theo Thi báo Ngân hàng

Xem 306 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng