Thứ tư, 03 Tháng 3 2021
TIN MỚI

Sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua bán nợ

Hinh anh mua ban noSau 16 năm hot đng, vi vai trò là công c quan trng ca Chính ph đ h tr quá trình sp xếp, tái cơ cu doanh nghip nhà nước và t chc kinh doanh theo cơ chế th trường, Công ty TNHH Mua bán n Vit Nam (DATC) đã luôn thc hin tt “s mnh” được giao.

Tuy nhiên, trong bi cnh mi, đã phát sinh nhng khó khăn, vướng mc v cơ chế, chính sách cn tháo g đ DATC phát huy tt hơn na vai trò, v thế ca mình.

Thc hin tt “s mnh” được giao

Chính thc đi vào hot đng năm 2004 đến nay, v cơ bn DATC đã hoàn thành tt chc năng và nhim v được giao, to nn tng vng chc cho vic thc hin các nhim v mi trong giai đon tiếp theo.

Theo đó, DATC đã tích cc tham gia mua, x lý n xu trên 90.000 t đng, góp phn quan trng x lý n xu ca nn kinh tế, khng đnh v thế, vai trò là công c ca Chính ph trong quá trình thc hin x lý n xu và thúc đy tiến trình tái cơ cu doanh nghip (DN).

DATC đã h tr x lý n ca các doanh nghip nhà nước (DNNN) đặc biệt khó khăn khi thực hiện chuyển đổi hoặc tái cơ cấu tài chính, đin hình như: Vinashin (nay là SBIC), Vinalines, Tổng Công ty Dâu tằm tơ, Tổng Công ty Thực phẩm miền Bắc, Haprosimex... Đối với Vinalines, DATC đã mua và xử lý 4.915 tỷ đồng nợ phải trả tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước…

Bên cnh đó, DATC đã tiếp nhn n và tài sn loi tr trong quá trình sp xếp, chuyn đi s hu ca 2.628 DNNN (gm 1.022 DN ca Trung ương và 1.606 DN đa phương), vi tng giá tr các khon n và tài sn tính theo s sách kế toán đã tiếp nhn là 4.425,9 t đng.

Kết qu này góp phn làm lành mnh tình hình tài chính ca DN, thúc đy nhanh tiến đ sp xếp, chuyn đi s hu DNNN. Lũy kế đến nay, DATC đã x lý và thu hi v cho Nhà nước khong 673,4 t đng t nhng khon n và tài sn tưởng như không còn giá tr được loi ra khi sp xếp, c phn hóa các DNNN.

Đối với hoạt động tái cơ cu DN thông qua xử lý nợ mà trọng tâm là chuyển đổi sở hữu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa, từ năm 2004 đến nay, DATC đã thc hin tái cơ cu cho 173 DN. Qua đó, DATC đã giúp DN giảm bớt áp lực về tài chính, từng bước phục hồi và ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động và có đóng góp cho ngân sách.

Khó khăn, vướng mc trong quá trình hot đng

Mc dù, hot đng ca DATC đã đạt được những kết quả nhất định nhưng trong quá trình hoạt động cũng phát sinh những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ.

Trong quá trình hoạt động 16 năm qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của DN nói chung và DATC nói riêng đã được sa đi, b sung hoc ban hành mi, như: Lut DN 2014, Lut Đu tư 2014 và Lut Qun lý, s dng vn Nhà nước đu tư vào sn xut, kinh doanh ti DN năm 2014; và mt s ngh đnh, quyết đnh ca Th tướng Chính ph, các thông tư hướng dn có liên quan đến hot đng mua bán n và thoái vn.

Tuy nhiên, văn bn pháp lý cao nht điu chnh riêng cho hot đng ca DATC vn là Quyết đnh s 109/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 ca Th tướng Chính ph v thành lp DATC và các Thông tư hướng dn ca B Tài chính, nên vic hướng dn cơ chế hot đng còn hn chế do liên quan đến vn đ thm quyn quy đnh.

Hin ti, B Tài chính đã nghiên cu, hoàn tt và trình Chính ph d tho Ngh đnh v chc năng, nhim v và cơ chế hot đng ca DATC vi nhiu ni dung được sa đi, b sung mi so vi quy đnh hin hành. Ngh đnh được ban hành s là lc đy quan trng đ DATC phát trin mnh m hơn.

Ngoài ra, hoạt động của DATC đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chủ thể khác nhau, bao gồm cả DN và các bộ, ngành, đa phương, do đó việc ban hành mới Nghị định quy đnh s giúp nâng cao địa vị pháp lý của DATC, tăng cường tính tuân th các ch th trong quá trình phi hp vi DATC thc hin nhiệm vụ, đặc bit là nhim v chính tr được Chính ph, Th tướng Chính ph giao.

Bên cnh đó, hoạt động của DATC có nhiều điểm đặc thù, khác biệt như các hot đng mua n xu, tái cơ cu DN và thoái vn; mua, x lý n gn vi vic hình thành các loi tài sn khác nhau, cn phi tiếp qun và khai thác có hiu qu; lĩnh vực hoạt động vừa gắn với lĩnh vc tín dng ngân hàng, vừa gắn với các hoạt động của DN sản xuất kinh doanh thông thường.

Theo quy đnh hin ti, thì phm vi x lý n, tái cơ cu DN ca DATC ch tp trung ưu tiên cho khi DNNN thc hin sp xếp, chuyn đi s hu, tuy nhiên, s lượng DNNN cn thc hin sp xếp không còn nhiu (240 DN).

Trong khi đó, quy mô n xu và s lượng các DN thuc thành phn kinh tế khác, bao gồm cả khối DN FDI cn s h tr x lý n, tái cơ cu ca DATC trong thi gian ti ngày càng tăng, k c v quy mô và s lượng. Như vy, đi tượng phc v ca DATC không ch có các DNNN mà s bao gm khu vc tư nhân vi tính cht s hu và hot đng khác hn so vi DNNN, nên cn phi có nhng quy đnh pháp lý mi cho DATC hot đng phù hp hơn.

Bên cnh đó, cơ chế hot đng ca DATC cũng phát sinh mt s bt cp, vic chưa điu chnh kp thi so vi đnh hướng phát trin cũng như nhng quy đnh mi được sa đi, b sung thi gian qua, dn đến hn chế trong thc hin vai trò, nhim v được giao ca DATC.

C th: (i) V đi tượng mua, bán n mi tp trung ch yếu vào DNNN, mc đ x lý tài chính; (ii) V h tr vn và bo lãnh vay vn đi vi DN tái cơ cu; (iii) Thiếu các cơ chế ch đng trong x lý n ti DN tái cơ cu; (iv) Vướng mc v cơ chế, trình t, th tc x lý n xu ca DN ti Ngân hàng phát trin Vit Nam và Ngân hàng chính sách xã hi Vit Nam...

Nhng hn chế trên đã làm gim hiu qu hot đng mua bán x lý n, t đó nh hưởng đến vic thu hi n ca DATC cũng như quá trình phc hi DN. Vì vy, cn sm sa đi, b sung v cơ chế, chính sách trong lĩnh vc mua bán n, x lý tài sn và tái cu trúc DN, phc hi sn xut kinh doanh cho các DN, khách n trong thi gian ti đ to thun li cho DATC hot đng.

Theo Tp chí Tài chính

Xem 2575 lần Chỉnh sửa lần cuối vào 25-12-2020 3:20 pm
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

About Author

Xem theo ngày tháng