Thứ năm, 21 Tháng 1 2021
TIN MỚI

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL của NHNN

Hinh anh Ngan hang Nha nuoc Viet NamNgày 13/10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1780/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL mà NHNN có trách nhiệm chủ trì thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả; Đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Ban hành VBQPPL năm 2020, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN trong việc giúp Thống đốc NHNN chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL 2020, bảo đảm hoàn thành nhiệm vjụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

Theo đó, Kế hoạch này bao gồm các nội dung sau: Rà soát, xây dựng VBQPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các VBQPPL để phù hợp với Luật; Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem 2332 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng