Thứ ba, 27 Tháng 10 2020
TIN MỚI

Nội dung và tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán?

Hinh anh Thi truong chung khoanBộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) công bố và lấy ý kiến từ các tổ chức, cá nhân liên quan về Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể, theo Dự thảo Thông tư của hướng dẫn Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) soạn thảo, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con thực hiện giám sát nhằm phát hiện các giao dịch bất thường, giao dịch nghi vấn có khả năng vi phạm pháp luật về giao dịch chứng khoán, bao gồm: Hành vi giao dịch nội gián; Hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán; Hành vi vi phạm khác về giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Việc thực hiện giám sát nhằm phát hiện các giao dịch bất thường, giao dịch nghi vấn có khả năng vi phạm pháp luật về giao dịch chứng khoán, bao gồm: Hành vi giao dịch nội gián; Hành vi giao dịch thao túng thị trường chứng khoán; Hành vi vi phạm khác về giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nội dung giám sát sẽ tập trung vào hoạt động giao dịch, công bố thông tin và báo cáo liên quan đến giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch tại công ty con của các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, cổ đông lớn, nhóm người liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng; nhà đầu tư nhóm người có liên quan sở hữu từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng; nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành hoặc từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ của quỹ đóng, người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ và các đối tượng khác của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, người nội bộ của quỹ đại chúng niêm yết dạng đóng và người có liên quan, người được ủy quyền công bố thông tin và nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Đáng chú ý so với Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017, thì dự thảo Thông tư lần này có bổ sung thêm nội dung: Giám sát giao dịch của tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu của chính mình, giao dịch chào mua công khai và các giao dịch khác theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Về tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán, theo Dự thảo Thông tư, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch đối với các chứng khoán được niêm yết, đăng ký giao dịch tại các công ty con, tiêu chí giám sát giao dịch liên thị trường (tác động qua lại giữa thị trường chứng khoán cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh và ngược lại; thị trường chứng khoán cơ sở và chứng quyền có bảo đảm và ngược lại) để làm cơ sở tiến hành giám sát giao dịch trong ngày và nhiều ngày; xây dựng chỉ tiêu báo cáo giám sát áp dụng cho các thành viên giao dịch sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Hệ thống tiêu chí giám sát gồm nội dung và các tham số cụ thể; chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho các thành viên giao dịch cần được rà soát, đánh giá định kỳ. Hệ thống tiêu chí giám sát giao dịch chứng khoán, chỉ tiêu báo cáo giám sát giao dịch áp dụng cho thành viên giao dịch phải được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trước khi đưa vào áp dụng.

Xem 150 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng