Chủ nhật, 27 Tháng 9 2020
TIN MỚI

VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

VietinBank to chuc Dai hoi dong co dong thuong nien nam 2020Ngày 23/5/2020 tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tại ĐHĐCĐ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ và NHNN, VietinBank đã triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nội dung, mục tiêu, lộ trình và giải pháp của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 cũng như Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018 - 2020; từ đó đã hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

Kết thúc năm 2019, hoạt động kinh doanh của VietinBank đạt được kết quả toàn diện, tiếp tục giữ vững vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN, hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cụ thể: Tốc độ cải thiện hiệu quả cao hơn nhiều lần tốc độ tăng trưởng quy mô; Tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đến 31/12/2019 đạt 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 6,6% so với năm 2018 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2019 đạt 11.461 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 11.781 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra; thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 37,4% so với 2018. Quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%.

Tại Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ cho biết: Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn tiềm ẩn nhiều thách thức, rủi ro từ căng thẳng thương mại, địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn, đặc biệt sự tác động mạnh và đa chiều của dịch bệnh COVID-19 đã gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của ngành Ngân hàng, trong đó có VietinBank.

Ngay từ đầu năm 2020, HĐQT VietinBank đã chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, có kết quả các giải pháp đồng hành, hỗ trợ cùng khách hàng, các nhóm khách hàng trong việc phòng, chống, khắc phục khó khăn do dịch bệnh; phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh. Đồng thời, VietinBank cũng đưa ra các giải pháp tín dụng với mức lãi suất cho vay ưu đãi và điều chỉnh giảm mạnh lãi suất cho vay, các loại phí để hỗ trợ khách hàng, cho nền kinh tế - xã hội.

Những tác động của dịch bệnh và các biện pháp ứng phó dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của VietinBank trong năm 2020. Tuy nhiên, những giải pháp hỗ trợ của VietinBank sẽ góp phần quan trọng đối với việc phục hồi và phát triển nền kinh tế - xã hội, tạo đà phát triển tốt hơn, mạnh mẽ hơn trong tương lai.

VietinBank sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ lực, trụ cột của NHTM lớn, hàng đầu của đất nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, bứt phá phát triển sau đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Năm 2020, VietinBank đặt ra các mục tiêu chính trong hoạt động kinh doanh như: Dư nợ tín dụng tăng 4% - 8,5%; nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5% - 10%; tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 2%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác: Tuân thủ quy định của NHNN.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ, hợp nhất năm 2020 bảo đảm hiệu quả kinh doanh cần thiết và cải thiện hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế, tiếp tục cập nhật diễn biến và tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế và hoạt động của ngân hàng, phù hợp với phê duyệt của cấp có thẩm quyền. VietinBank tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ khắc phục khó khăn với doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, phát huy vai trò, trách nhiệm của NHTM Nhà nước trụ cột, chủ lực của nền kinh tế, đồng thời bảo đảm lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư và người lao động; tạo cơ sở phát triển bền vững.

VietinBank có kế hoạch tăng vốn tự có từ nguồn lợi nhuận tích lũy và việc này đang được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý để thực hiện. Trong bối cảnh đó, VietinBank tiếp tục định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2020 với tốc độ hợp lý, đảm bảo tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng theo điều hành của NHNN, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng chính đáng của nền kinh tế.

Trong năm 2020, VietinBank xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau: (i) Thực hiện có kết quả toàn diện các nhiệm vụ đề ra tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, cải thiện hiệu quả sinh lời, tiếp tục đổi mới cơ cấu kinh doanh, cơ cấu khách hàng, chú trọng quản lý chất lượng tăng trưởng, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu. Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ, khai thác tối đa các biện pháp để tăng vốn tự có như: Lợi nhuận tích lũy nội bộ, chia cổ tức bằng cổ phiếu, đề xuất phát triển các kênh tăng vốn mới, phát hành trái phiếu thứ cấp, nâng cao hiệu quả đầu tư, góp vốn, kiểm soát tốt tốc độ tăng trưởng và cơ cấu tài sản có rủi ro. VietinBank triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn. (ii) Hoàn thiện chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021 - 2023. (iii) Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tăng trưởng quy mô kinh doanh với tốc độ hợp lý đồng thời với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh doanh, cải thiện mạnh về chất lượng và hiệu quả kinh doanh. (iv) Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động. (v) Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ xử lý rủi ro, nợ xấu. (vi) Triển khai chủ động, tích cực các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua báo cáo quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Tờ trình thông qua phương án phân bổ lợi nhuận năm 2019; kế hoạch năm 2020… với sự đồng thuận cao. Điều này đã trở thành động lực để VietinBank phát triển lớn mạnh, an toàn, bền vững hơn nữa trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, VietinBank đã thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; miễn nhiệm 2 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung 3 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo đó, VietinBank đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase theo đề nghị của Ngân hàng MUFG Bank. Đồng thời, VietinBank bầu thay thế 3 Thành viên HĐQT mới là: Ông Masahiko Oki - Cán bộ, Phó Trưởng Bộ phận Kế hoạch Ngân hàng Thương mại Toàn cầu MUFG Bank; ông Shiro Honjo - Cán bộ điều hành, Trưởng bộ phận Kế hoạch Ngân hàng Thương mại Toàn cầu MUFG Bank và bà Nguyễn Thị Bắc - Giám đốc Khối Quản trị rủi ro, Ngân hàng TNHH Indovina. Trong đó, bà Nguyễn Thị Bắc được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập.

Với đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Xem 1178 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng