Thứ hai, 10 Tháng 8 2020
TIN MỚI
Ngân hàng quyết tâm, hành động, chia sẻ khó khăn với khách hàng

Ngân hàng quyết tâm, hành động, chia sẻ khó khăn với khách hàng

Ti hi ngh trc tuyến v tăng cường tín dng ngân hàng h tr doanh nghip (DN) và người dân khc phc khó khăn do nh hưởng ca dch Covid-19 mi đây, lãnh đo Hip hi Ngân hàng Vit Nam, các t chc tín dng đã chia s quyết tâm và hành đng c th h tr khách hàng, qua đó góp phn đy nhanh tiến trình tháo g khó khăn cho DN và người dân b nh hưởng bi dch covid-19.

Ông Nguyn Toàn Thng - Tng Thư ký Hip hi Ngân hàng Vit Nam

“H tr đúng lúc, đúng đi tượng và đm bo an toàn h thng hu dch”. T khi xy ra dch bnh Covid - 19, NHNN rt quyết lit trong vic trin khai các gii pháp h tr DN, người dân chu nh hưởng ca dch, đng thi cũng là cu cánh h tr các t chc tín dng vượt qua giai đon khó khăn này. Các TCTD cũng đã khn trương tích cc hưởng ng, trin khai ngay các gii pháp NHNN đ ra. Hin nay, mong mun ca DN là các gói h tr đến tay DN nhanh chóng, đúng lúc, đến mi đi tượng b nh hưởng. Hip hi Ngân hàng cũng đã đ ngh NHNN xem xét, kp thi điu chnh, hoc có nhng văn bn hướng dn thêm đ các TCTD trin khai thc hin Thông tư 01 được thun li hơn, h tr DN tt hơn.

Các TCTD cn nm sát hơn na tình hình DN, xác đnh đúng đi tượng cn h tr, tránh li dng chây ỳ, đo n dn đến gây ra n xu cho ngân hàng v sau. Bên cnh đó, cn thông tin cho dư lun lý do các trường hp không cho vay được, tránh hiu sai v ngân hàng; đng thi gii thích cho DN hiu ngân hàng không phi là ngun h tr duy nht cho DN trong lúc khó khăn này.

Đng thi, cn tính đến phương án phc hi kinh tế “hu dch”. Giai đon này môi trường hot đng thay đi, điu kin kinh doanh thay đi, các TCTD vì thế cn thích ng do cơ cu th trường, phương thc sn xut ca DN, chui cung ng, chui giá tr… tác đng ti s luân chuyn ca dòng tin. Do đó, TCTD cn đ phòng n xu “dnh” lên, có phương án khng chế, d phòng đ đm bo an toàn, n đnh h thng.

Ông Dương Quyết Thng - Tng Giám đc Ngân hàng CSXH

“Gim lãi sut cho h nghèo, đi tượng chính sách”.NHCSXH được s ch đo trc tiếp ca Thng đc kiêm Ch tch Hi đng qun tr, ngay t đu năm đã ch đng trin khai gii ngân vn cho h nghèo và các đi tượng chính sách.

Kết thúc quý I, NHCSXH cho vay được 518.668 h, doanh s 18.825 t. tng dư n đến 31/3 211.522 t vi 6.516.442 h đang vay vn, t l tăng trưởng quý I là 1,9%. NHCSXH đã và đang thiết lp 10.483 đim giao dch xã, 175.307 T tiết kim ri khp phường xã bn làng toàn quc đ h tr người dân.

Thc hin gia hn, giãn n cho 102.903 h vi s tin 2.815 t; xây dng phương án min gim lãi sut cho h nghèo, các đi tượng chính sách khác, s trình Th tướng min gim lãi.

NHCSXH cũng va được giao nhim v chính tr quan trng ti Ngh Quyết 42 là cho vay đi vi người s dng lao đng khó khăn v tài chính đ tr lương ti thiu vùng cho người lao đng b dng vic.

Ông Lê Đc Th - Ch tch HĐQT Vietinbank

“Ci cách th tc hành chính, đm bo ngun vn đến vi người dân, DN”.Dch bnh din biến phc tp, tác đng ln đến kinh tế-xã hi. Các ch đo ca Chính ph, Ngân hàng Nhà nước rt quyết lit, kp thi đang đi vào thc tin cuc sng. Ngay khi có Thông tư 01, Vietinbank đã ban hành văn bn hướng dn, t chc các cuc hp trc tuyến trên toàn quc đ ch đo trin khai thông tư này đến tt c các chi nhánh, các đơn v trong h thng.

Không th h thp điu kin cp tín dng vì có th nh hưởng đến nn kinh tế sau này. Do đó vn phi đm bo h tr DN có phương án kh thi, hiu qu, to điu kin cho DN phát trin.

Chúng tôi s tiếp tc công khai các chương trình tín dng, ci cách th tc hành chính đ ngun vn đến được vi người dân, DN. Vi nhng khách hàng có đ điu kin, có phương án kinh doanh tt, đương nhiên ngân hàng s phi n lc đ cho vay.

VietinBank công b gim lãi sut, h tr tín dng th hin trách nhim đng hành, chia s vi DN và nn kinh tế; trong đó xác đnh rõ mt s lĩnh vc thiết yếu và mc đ gim lãi sut cao nht có th như đin, nước sinh hot, nước công nghip, DN sn xut vt tư y tế, thiết b y tế, thuc cha bnh… Nhng trường hp này có th gim t 2 - 2,5%/năm so vi mc lãi sut cho vay thông thường ca VietinBank. Đi vi các đi tượng còn li, Vietinbank xem xét tùy theo mc đ nh hưởng ca doanh nghip đó đ gim t 0,5 - 1,5%.

Theo tính toán, vi mc gim lãi sut, gim phí như thế, d kiến li nhun ca VietinBank s gim t 3 - 4 nghìn t so vi kế hoch đã đ ra.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Ch tch HĐQT Vietcombank

“Không th gim chun tín dng, tránh ri ro v sau”.NHNN đã rt quyết lit trong vic trin khai các gii pháp h tr DN, người dân chu nh hưởng ca dch vi mc tiêu kép: va gi hot đng n đnh, va h tr ti đa DN, người dân và nn kinh tế.

Ti Vietcombank, khon chia s lãi sut vi doanh nghip s vào khong 2.240 t đng, d kiến đến tháng 6 s dùng khong 70% s này và đến 30/9 vic chia s h tr lãi sut s hoàn thành. Chúng tôi đã gim lãi sut trên toàn h thng và gim đng lot.

Mt s DN có ý kiến phán ánh không tiếp cn được vn, đó là DN chưa có phương án kinh doanh đm bo, vn t có không có...Ngân hàng ch có th tăng cường s hóa đ phc v khách hàng nhanh hơn ch không th gim chun tín dng vì s đ li nhiu ri ro v sau.

Ông Hàn Ngc Vũ - Tng Giám đc VIB

“Trin khai hiu qu Thông tư 01, tích cc gim lãi, cơ cu li n cho khách hàng”. Khi Thông tư 01 ra đi, trong vòng 2 ngày, VIB ban hành văn bn hướng dn đ trin khai phù hp hoàn cnh thc tế, nhu cu khách hàng, kim soát tt ri ro phát sinh.

V con s c th, ngoài h tr trước khi có Thông tư 01, sau Thông tư 01 VIB tiếp tc gim lãi sut cho khon vay mi, đưa chương trình gim 0,5-2% cho các khon vay trung dài hn, khon vay hin hu ca doanh nghip, được khách hàng hoan nghênh.

Cho đến nay, đã có 2.800 khách hàng vi 2.400 t đng dư n được gim lãi. Toàn b chương trình đã ban hành cho các khon vay hin hu, s có 8.300 khách hàng vi tng dư n là 5.500 t đng được gim lãi.

Tng khách hàng được cơ cu li là 700 khách hàng vi tng dư n là 600 t đng. VIB s tiếp tc x lý cho 4.700 khách hàng, dư n 6.600 t trong 4 tun ti đây.

Trong bi cnh này, đến nay VIB đã tăng trưởng tín dng 3,3% tương ng 4.400 t đng.

Ông Nguyn Đc Vinh - Tng Giám đc VPBank

“Tăng cường tái cu trúc n, giãn n và gim lãi sut cho khách hàng”.Theo đánh giá sơ b, VPbank có hơn 80.000 khách hàng, 1/3 dư n tín dng nm trong danh mc các đi tượng b nh hưởng bi dch Covid-19.

Đc bit, có nhng nhóm khách hàng như người tiêu dùng vi khon vay nh, b tht nghip hoc do giãn cách xã hi b nh hưởng.

Hin có gn 150.000 khách hàng là h kinh doanh có các khon vay trung bình t 50 - 200 triu, 60% thng kê mt s tnh ln đang dng hot đng. Nếu dch tiếp tc kéo dài thì nh hưởng s còn ln hơn trong thi gian ti.

Ban lãnh đo VPBank đã áp dng hàng lot bin pháp, trong đó có phương án d phòng thanh khon đc bit, thành lp Ban ch đo, t chc các đi, thm chí 50% lc lượng kinh doanh ca ngân hàng chuyn sang qun lý n, thu hi, cu trúc n vì s lượng rt nhiu.

Hin ngân hàng đã x lý cu trúc n và giãn n hơn 6.000 khách hàng, trong đó h lãi sut cho hơn 2.000 khách hàng, cho vay mi hơn 3.000 khách hàng vi s tin hơn 5.000 t đng.

Xem 277 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng