Chủ nhật, 09 Tháng 8 2020
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Giao dịch

Vietcombank tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Giao dịch

Nhm phc v cho chiến lược kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng 01Trưởng phòng Giao dch cho Chi nhánh Bến Tre (làm vic ti tnh Bến Tre). Thời gian nhn h sơ tuyn dng liên tc t ngày 12/08/2019 đến khi đ ch tiêu (ti đa đến 24h00 ngày 26/8/2019).

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng:

ng viên xem thông tin chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx)

Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến/Trc tiếp.

- ng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: http://tuyendung.vietcombank.com.vn

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Bn sao chng ch ngoi ng (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ).

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng th