Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Hạn mức trả tiền bảo hiểm và niềm tin của người gửi tiền

Hinh anh bao hiem vi moChính sách bo him tin gi (BHTG) Vit Nam hin nay đã đem li hiu qu nht đnh trong vic cng c nim tin ca người gi tin vào s an toàn và lành mnh ca h thng ngân hàng.

Tuy nhiên, đ chính sách này phát huy hiu qu mt cách ti ưu, đáp ng được s phát trin đa dng và ngày càng phc tp ca th trường tài chính nói chung, h thng ngân hàng nói riêng, thì chính sách BHTG cn được liên tc đi mi. Trong đó, hn mc chi tr BHTG có l là vn đ đu tiên được người gi tin quan tâm. Đ đt được hiu qu ti đa cho mc tiêu cui cùng ca chính sách BHTG là cng c lòng tin ca người gi tin vào h thng ngân hàng, hn mc BHTG cn được điu chnh đnh kỳ, theo sát nhng bước phát trin ca nn kinh tế cũng như mc sng ca người dân.

Cơ s xác đnh hn mc BHTG

Nhm đt được s cân bng hp lý gia bo v người gi tin, n đnh tài chính và k lut th trường, Nguyên tc 8 v hn mc bo him trong B nguyên tc cơ bn sa đi ca Hip hi BHTG quc tế (IADI) năm 2014 khuyến ngh: Các nhà hoch đnh chính sách phi xác đnh rõ ràng mc đ và phm vi BHTG. Hn mc nên có gii hn, đáng tin cy và bo him cho phn ln người gi tin nhưng phi đm bo có mt t l đáng k giá tr tin gi không được bo him đ tuân theo k lut th trường.

Theo đó, IADI hướng dn c th cách thc thiết lp hn mc bo him tin gi như sau:

Th nht, vic xác đnh hn mc tr tin phù hp có th liên quan đến mt quá trình cân bng các mc tiêu chính sách ca các nước vi chi phí ca chính sách đó. Vi vic s dng d liu v s lượng người gi tin được bo him và t l tng giá tr tin gi được bo him theo các hn mc bo him khác nhau (tt c các khon tin gi/người gi tin đ điu kin được bo him), các cơ quan có thm quyn có th thiết lp hn mc bo him đ bo v nhiu người gi tin nht có th, trong khi đ li mt lượng ln giá tr tin gi không được bo him.

Tính hp lý ca hn mc bo him có th được xác đnh trong bi cnh ca tng th nn kinh tế cũng như tình hình hot đng ca các t chc tín dng. Nếu mc quá thp, nhng người gi tin tương đi nh có th rút tin t khi xy ra s c đi vi ngân hàng ca h. Nếu hn mc là quá cao, người gi tin s không quan tâm đến ri ro ca ngân hàng, do đó không duy trì được k lut th trường, các ngân hàng s đi mt vi ri ro đo đc khi chp nhn nhng hot đng có ri ro cao hơn.

Th hai, cơ quan có thm quyn ước lượng giá tr tin gi có nguy cơ ri ro và kh năng đ v. Các phương pháp ước lượng có th mang tính k thut như giá tr chu ri ro hoc xác sut đ v ngân hàng; hoc trc tiếp hơn như bo him được mt s lượng nào đó các ngân hàng có quy mô nh và va.

Th ba, sau khi xác đnh s tin ti đa ca các khon tin gi có nguy cơ ri ro, các cơ quan có thm quyn phi xác đnh xem có mt cơ chế cp vn đáng tin cy đ chi tr không. Nếu cn, các cơ quan có thm quyn s phát trin cơ chế cp vn đ đm bo đ ngun chi tr sn có.

Nếu ngun qu không có sn hoc quá nh đi vi mt đt nước, hn mc bo him cn phi gim xung hoc thu hp li. Gim hn mc bo him hoc phm vi bo him có th làm gim các yêu cu góp vn.

Cân nhc tăng hn mc BHTG

Vic xác đnh hn mc chi tr cho người gi tin mt cách hp lý trong trường hp t chc nhn tin gi đ v là hết sc quan trng. Nếu xét v khía cnh tác đng trc tiếp ti quyn li ca người gi tin, t chc nhn tin gi và th trường tài chính, mc đ Nhà nước chi tr phi bo đm tác đng được ti đa ti càng nhiu người gi tin và càng nhiu s tin gi càng tt. Tuy nhiên, nếu xét theo khía cnh tác đng gián tiếp, nếu như mc cam kết chi tr quá cao và quá rng s dn ti s th ơ, li ca người dân trong vic đánh giá tín nhim, cht lượng ca các t chc tín dng đ gi tin. Bên cnh đó, cũng s d dn ti các hành vi lm dng, li dng chính sách, vi phm chun mc đo đc ngh nghip mà không chú ý nâng cao hiu qu hot đng và cng c h thng qun tr ri ro ca các t chc nhn tin gi. T đó, li làm cho ri ro mt kh năng thanh toán, đ v ca các t chc nhn tin gi cũng như toàn b h thng ngày càng cao. Vì vy, hu hết các quc gia đu rt chú trng xác đnh mc này hp lý cho tng thi kỳ.

Ti Vit Nam, hn mc tr tin bo him cũng nhiu ln được điu chnh đ phù hp hơn vi thc tế. C th, ti Ngh đnh 89/1999/NÐ-CP ca Chính ph v BHTG ngày 01/9/1999 đã quy đnh s tin bo him được tr cho tt c các khon tin gi (gm c gc và lãi) ca mt cá nhân ti mt t chc tham gia BHTG, ti đa là 30 triu đng. Sau 5 năm hot đng, đến năm 2005, ti Ngh đnh 109/2005/NÐ-CP ngày 24/8/2005 sa đi Ngh đnh 89/1999/NÐ-CP, Chính ph đã nâng hn mc tr tin bo him lên 50 triu đng đ phù hp vi s thay đi ca điu kin kinh tế - xã hi Vit Nam. Và mi đây nht, theo Quyết đnh s 21/2017/QÐ-TTg ca Th tướng Chính ph, t ngày 05/8/2017, hn mc tr tin bo him đã được nâng t 50 triu đng lên mc 75 triu đng.

Theo thng kê, vi hn mc 75 triu đng hin nay, BHTGVN có kh năng bo v toàn b được hơn 87% s lượng người gi tin. Hn mc này khá gn vi khuyến ngh ca Hip hi bo him tin gi quc tế,.  bo đm được quyn li người gi tin và góp phn tích cc làm n đnh th trường tài chính.

Tuy nhiên, trong thi gian ti, khi mà kinh tế Vit Nam đang được kỳ vng tiếp tc phát trin, thu nhp dân cư ngày càng cao thì lượng tin gi ca dân cư cũng tăng theo, đng thi nhu cu phi n đnh tâm lý người gi tin cũng cao hơn. Bên cnh đó, mt bng giá cũng liên tc tăng trong thi gian va qua kèm theo vic thc hin chương trình tái cơ cu các t chc tín dng giai đon 2 (2016-2020) cũng đang tác đng ít nhiu đến tâm lý người gi tin. Vì vy, vic tăng hn mc tr tin bo him nhm bo đm tt hơn quyn li người gi tin, góp phn thúc đy lành mnh hóa và n đnh th trường tài chính trong giai đon hin nay là hết sc cn thiết.

Không ch vy, s gia tăng không ngng ca các dch v tài chính mi trong th trường tài chính - ngân hàng cũng là mt yếu t tác đng đến giá tr thc ca hn mc chi tr BHTG. Trong mt th trường tài chính - ngân hàng tim năng, kinh tế đang phát trin, ngày càng nhiu các công c tài chính mi được ra đi, thay thế nhng công c truyn thng; sn phm tin gi đang không ngng b cnh tranh bi s ra đi và phát trin các công c đu tư khác; li nhun và nhng tin ích ca nhng sn phm tài chính mi khiến cho tính hp dn ca tin gi b lung lay trong mt s thi đim khi người dân có nhiu la chn cho vic đu tư, tích lũy ca ci ca mình. Ðiu này dn đến cn thiết phi có s cân nhc thay đi hn mc chi tr BHTG kp thi cho phù hp tình hình hin ti đ cng c lòng tin ca người gi tin vào sn phm truyn thng này, bo v tính an toàn ca h thng ngân hàng.

Ngoài ra, ti các s kin tuyên truyn chính sách BHTG ti đông đo công chúng trên phm vi c nước, cũng có rt nhiu người dân, t chc tham gia BHTG hay các cơ quan liên quan có ý kiến, kiến ngh v hn mc chi tr BHTG. H mong mun hn mc được điu chnh nâng lên mc cao hơn na đ bo v tt nht quyn li ca người gi tin, duy trì nim tin công chúng và thích ng vi tình hình phát trin kinh tế - xã hi ca Vit Nam.

Ông Lưu Văn L - mt khách hàng ca QTDND Thanh Lãng, huyn Bình Xuyên, tnh Vĩnh Phúc cho biết: Hin ti, tôi đang có tin gi ti QTDND Thanh Lãng, cũng có tìm hiu và được biết hn mc chi tr bo him tin gi hin nay là 75 triu đng. Theo tôi hn mc này chưa đm bo được quyn li ca tôi, song tôi nghĩ vic phá sn ngân hàng là khó có th xy ra nên cũng không quan tâm lm. Tuy nhiên, nếu có th thì nên tăng hn mc chi tr bo him lên s tt hơn, khi y tôi cũng t tin hơn khi gi tin vào các TCTD.

“Hin có khá nhiu khách hàng có s dư tin gi cao hơn đến 4-5 ln hn mc BHTG và thc tế vn có nhiu khách hàng có s dư tin gi t hàng trăm triu đến hàng t. Rt nhiu khách hàng cho rng hn mc tr tin bo him hin nay thp. Tôi không cho rng nên bo him toàn b s dư tin gi ca khách hàng, mà nên thiết kế đm bo mt t l đáng k giá tr tin gi không được bo him. Như vy người gi tin s có cơ hi cân nhc, cn trng trong vic tìm đến các TCTD hot đng tt, có thương hiu đ gi tin và đây cũng là đ các TCTD có cơ hi cnh tranh công bng trên cùng đa bàn hot đng. Tuy nhiên, đ chính sách phù hp hơn vi thc tin, phù hp vi mc thu nhp và tin gi ca người dân, h tr tt hơn cho các đơn v trong công tác huy đng vn, đ ngh Chính ph sm nâng hn mc tr tin bo him trong thi gian ti” - ông Nguyn Như Đôn - Giám đc NHNN chi nhánh tnh Bc Ninh kiến ngh.

Nhng nhn đnh trên cho thy vic tăng hn mc chi tr BHTG trong tương lai gn là mt điu cn thiết. Tuy nhiên, đ đt được hiu qu ti đa cho mc tiêu cui cùng ca chính sách BHTG là cng c lòng tin ca người gi tin vào h thng ngân hàng, góp phn bo đm tính an toàn lành mnh ca h thng, vic tăng hn mc chi tr BHTG cũng cn được cân nhc c th và chi tiết.

Theo đó, đ nâng hn mc chi tr BHTG, trước hết cn nâng cao ngun lc tài chính ca BHTGVN. Tuy nhiên, đ tăng năng lc tài chính ca BHTGVN, cũng cn phi xét đến điu kin c th ngun tăng này là t phí BHTG hay t ngân sách cp. Hơn na, vic tăng hn mc chi tr BHTG cũng cn xét đến ri ro đo đc ca các t chc nhn tin gi. Bi khi hn mc chi tr cao, các t chc nhn tin gi có xu hướng s dng tin gi vào nhng d án có ri ro cao đ theo đui mc tiêu li nhun, vì h đã yên tâm có s bo v cn thiết khi đ v chng may xy ra…

Theo DIV

Xem 293 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng