Chủ nhật, 12 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Vietcombank tuyển dụng cán bộ bộ phận khách hàng FDI phía Nam

Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng 03 cán b vào làm vic ti B phn Khách hàng FDI phía Nam - Tr s chính Vietcombank (làm vic ti ti TP. H Chí minh). Thời gian nhận h sơ từ ngày 12/08/2019 đến 24h00 ngày 26/08/2019 (Nhn h sơ trong 15 ngày, k c th By và Ch nht).

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: ng viên xem chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Vietcombank.(https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx&https://tuyendung.vietcombank.com.vn/)

Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

- ng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: https://tuyendung.vietcombank.com.vn/

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut (bng tiếng Vit) khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Đơn d tuyn và Lý lch (CV) bng tiếng Anh/Trung/Nht/Hàn (tương tng các v trí ng tuyn);

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to (bước 1) và np (bước 2) h sơ trc tuyến trên h thng theo hướng dn ti trang tuyn dng Vietcombank (https://tuyendung.vietcombank.com.vn/ - Hướng dn np h sơ).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 9/2019;

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: S đin thoi liên h h tr ti Vietcombank 0941924346/0941924347.

Xem 595 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng