Thứ tư, 08 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Agribank củng cố nền tảng vững chắc trước thềm cổ phần hóa

Agribank cung co nen tang vung chac truoc them co phan hoaNăm 2019 được xem là năm bn l Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) chun b c phn hóa theo ch đo ca Th tướng Chính ph, cũng là năm ngân hàng xác đnh tiếp tc tp trung trin khai tái cơ cu giai đon 2.

T nhng mc tiêu y, trong nhng tháng đu năm 2019 va qua, toàn h thng Agribank đã và đang có nhng bước chuyn mình quan trng vi quyết tâm cng c nn tng vng chc đ sn sàng cho l trình c phn hóa.

Hot đng kinh doanh tiếp tc tăng trưởng

Agribank va công b mt s kết qu kinh doanh nhng tháng đu năm 2019. Theo đó, tính đến ngày 31/7/2019,  tng thu nhp ca Agibank đt  70.759 t đng, tăng 11.627 t đng, tương đương hơn 20% so vi cùng kỳ năm 2018; Tng chi phí trước thuế  đt 62.559 t đng, tăng 8.503 t đng tương đương hơn 16% so vi cùng kỳ năm 2018, trong đó chi phí hot đng tín dng tăng 19,6%; Li nhun trước thuế đt 8.200 t đng (sau khi tm phân b các khon phi trích), tăng 127% so vi cùng kỳ năm trước.

Bên cnh kết qu kinh doanh, mt trong nhng thành qu đáng k ca Agribank nhng tháng đu năm 2019 là vic tp trung hot đng tín dng vào lĩnh vc sn xut kinh doanh, nht là các lĩnh vc ưu tiên, to điu kin thun li trong tiếp cn vn tín dng ca doanh nghip và người dân; không ngng nâng cao cht lượng tín dng; kim soát cht ch tín dng vào các lĩnh vc tim n ri ro. Đến nay, tng dư n cho vay nn kinh tế ca Agribank đt trên 1 triu t đng, trong đó t trng cho vay nông nghip nông thôn luôn duy trì trên 70% tng dư n và chiếm trên 50% th phn tín dng “Tam nông” ti Vit Nam.

Agribank hin đang trin khai nhiu chương trình tín dng chính sách: Cho vay theo chính sách tín dng phát trin nông nghip, nông thôn; Cho vay h gia đình, cá nhân thông qua T vay vn/t liên kết; Cho vay theo chính sách h tr nhm gim tn tht trong nông nghip; Cho vay ưu đãi lãi sut đi vi các huyn nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP ca Chính ph; Cho vay xây dng Nông thôn mi; Cho vay gia súc, gia cm; Cho vay tái canh cà phê; Cho vay phát trin thy sn; Tín dng ưu đãi phc v “Nông nghip sch”…

Đc bit, tuy là ngân hàng thương mi phi cnh tranh huy đng vn theo cơ chế th trường nhưng hàng năm Agribank vn dành hàng trăm ngàn t đng đ h tr cho vay lãi sut thp đi vi các đi tượng khách hàng, nht là các khách hàng thuc các chương trình chính sách.

Ngay t đu năm 2019, Agribank tiếp tc gim 0,5%/năm lãi sut cho vay đi vi các lĩnh vc ưu tiên ca Chính ph; trin khai gói tín dng quy mô 5.000 t đng đ cho vay đáp ng nhu cu tiêu dùng cp bách ca cá nhân, h gia đình vi th tc vay vn rút gn và thi gian cho vay ngay trong ngày; h tr kp thi ngun vn đ thu mua lúa go, tháo g khó khăn cho người dân trng h tiêu; chăn nuôi, to điu kin thun li khôi phc sn xut kinh doanh sau dch bnh …

Không ch đáp ng đy đ nhu cu sn xut  kinh doanh trên đa bàn nông thôn, Agribank còn cho vay đáp nhu cu tiêu dùng, đi sng ca người dân. Đến nay, dư n cho vay tiêu dùng, đi sng đt gn 220.000 t đng vi trên 1 triu khách hàng, chiếm t trng 22% dư n cho vay ca Agribank.

Đ đưa vn đến người dân kp thi, Agribank đã trin khai nhiu kênh dn vn hiu qu, trong đó trin khai cho vay qua trên 58.000 T vay vn, Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng. Agribank đã trin khai thành công giai đon I ca Đ án “Đim giao dch lưu đng bng ô tô chuyên dùng”.

Nhm đy mnh thanh toán không dùng tin mt và nâng cao kh năng tiếp cn dch v tài chính cho người dân theo ch trương ca Chính ph, Agribank chú trng phát trin nhiu sn phm dch v ngân hàng tin ích, ng dng các công ngh mi, hin đi vào các sn phm, dch v thanh toán đm bo tin ích, toàn, bo mt, chi phí hp lý; tích cc trin khai Đ án đy mnh thanh toán qua ngân hàng đi vi vic thu phí các dch v công, góp phn đa dng hóa các kênh thu, np, to nhiu tin ích và thun li cho doanh nghip và người dân.

Tăng cường năng lc tài chính

Thc hin Quyết đnh s 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 ca Th tướng Chính ph và Quyết đnh s 53/QĐ-NHNN.m ngày15/11/2013 ca Thng đc Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã xây dng và thc hin thành công tái cơ cu giai đon 1 vi nhiu biến chuyn tích cc, cơ bn hoàn thành các mc tiêu quan trng: Tp trung đu tư cho “Tam nông”; X lý n xu; Thc hin thoái vn ti các công ty con hot đng không phc v trc tiếp cho nông nghip, nông thôn; Cơ cu li t chc b máy, đc bit là h thng kim tra kim soát, kim toán ni b; Nâng cao cht lượng ngun nhân lc; Đy mnh phát trin dch v... Tt c đu nhm mc đích hướng đến và phc v tt hơn khách hàng.

Bước vào trin khai tái cơ cu giai đon 2 cũng là thc hin Chiến lược kinh doanh giai đon 2016 - 2020 gn vi x lý n xu và quá trình c phn hóa, áp dng nhng bài hc kinh nghim rút ra trong thc hin thành công tái cơ cu giai đon 1, tiếp tc thc hin các gii pháp có hiu qu, đến nay, Agribank đã cơ bn hoàn thành các nhim v theo l trình, kế hoch cơ cu li, trong đó có trng tâm là vic ch đng trin khai công tác chun b c phn hóa và sn sàng thc thi khi có quyết đnh phê duyt.

Thc hin ch đo ca Chính ph, Agribank đt mc tiêu năm 2019 tng tài sn tăng ti thiu 10% so vi năm 2018, tăng cường nâng cao năng lc tài chính, cng c nn tng đ sn sàng cho l trình c phn hóa theo ch đo ca Chính ph.

Mc dù mong mun din ra theo kế hoch, tuy nhiên quá trình c phn hóa đang chm so vi tiến đ đ ra bi nhng thách thc, vướng mc mà không ch Agribank có th t gii quyết được, nht là khi Agribank là ngân hàng thương mi có tng tài sn ln nht, riêng đt đai thuc quyn qun lý s dng ca Agribank đã ti gn 3 triu m2, ngun gc hình thành đa dng nht; s lượng khách hàng đông nht vi hàng chc triu khách hàng có quan h giao dch tin gi, tin vay, nên các khon phi thu, phi tr cũng nhiu nht, do vy, vic xác đnh giá tr doanh nghip ca Agribank cũng s phc tp và mt nhiu thi gian nht.

Bên cnh đó, Agribank hin đang phi đi mt vi mt s khó khăn, thách thc không h nh, trong đó mt trong nhng vn đ nan gii nht đó là “bài toán” tăng vn. T mt ngân hàng dn đu v vn điu l, hin nay Agribank có vn điu l gn 30.500 t đng, thp nht trong nhóm "Big 4" ngân hàng thương mi. Vi quy mô tài sn, ngun vn, đu tư tín dng đu trên 1 triu t đng, dn đu toàn h thng và thc hin vai trò ch đo trong tín dng nông nghip nông thôn, hàng năm tăng trưởng tín dng t 11-14% đ đáp ng nhu cu vn cho người dân và doanh nghip. Đc bit, t cui năm 2018, Ngh đnh 116 ca Chính ph v sa đi Ngh đnh 55 có hiu lc đã to điu kin thun li hơn cho khách hàng vay vn không có tài sn đm bo, tuy nhiên li là áp lc đi vi Agribank khi t trng cho vay nông nghip nông thôn trên 70% và ch yếu là cho vay không có tài sn bo đm dn đến quy mô tài sn có ri ro tăng mnh (70-80 nghìn t đng mi năm).

Đây là lĩnh vc đu tư chính ca Agribank nhưng li thường xuyên phi đi mt vi ri ro thiên tai bt kh kháng, chi phí hot đng ln và ri ro cao. Ngoài huy đng vn cnh tranh bình đng như các ngân hàng thương mi khác, trong cơ cu tín dng, Agribank dành mt phn ln cho các lĩnh vc ưu tiên vi lãi sut cho vay ưu đãi thp, tuy vy, Ngân hàng thường xuyên trong tình trng chưa nhn được đ cp bù lãi sut.

Do đó, đ quá trình c phn hóa thành công, ngoài nhng n lc t thân,  Agribank cũng mong mun Chính ph và các cơ quan b ngành cùng tích cc “vào cuc” h tr Agribank sm tháo g được nhng khó khăn, vướng mc, tăng năng lc tài chính và tăng kh năng cung ng vn cho nn kinh tế, t ch hơn trong qun tr, điu hành hot đng kinh doanh, tiếp tc làm tròn s mnh vì s nghip phát trin “Tam nông” và có nhiu đóng góp tích cc hơn na đi vi nn kinh tế đt nước.

Xem 1905 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng