Thứ ba, 10 Tháng 12 2019
TIN MỚI

CIC tăng dữ liệu khách hàng cả bề rộng lẫn chiều sâu

CIC tang du lieu khach hang ca be rong lan chieu sauNgày 19/7/2019, Trung tâm Thông tin tín dng Quc gia Vit Nam (CIC) đã t chc Hi ngh sơ kết 6 tháng đu năm và trin khai nhim v 6 tháng cui năm 2019 ti Hà Ni.

Ti Hi ngh, ông Đ Hoàng Phong, Tng Giám đc CIC cho biết: Bám sát kế hoch công tác và đnh hướng hot đng ca NHNN, CIC đã t chc trin khai quyết lit các nhim v ngay t đu năm, nh đó, hot đng ca CIC trong 6 tháng đu năm đã duy trì được s n đnh, đóng góp vào s thành công chung ca NHNN Vit Nam.

Kho d liu thông tin tín dng tăng nhanh đáp ng các mc tiêu quc gia

Nhm trin khai các Ngh quyết ca Chính ph, Ch th ca NHNN, đng thi đ thc hin Kế hoch hành đng ca NHNN thc hin Ngh quyết 02 v đy mnh ci cách hành chính, ci thin môi trường kinh doanh trong lĩnh vc tin t ngân hàng, Ngh quyết 19, Ngh quyết 35 ca Chính ph nhm ci thin môi trường kinh doanh và nâng cao năng lc cnh tranh quc gia, đc bit là nhóm gii pháp nhm thúc đy tài chính toàn din, nâng cao kh năng tiếp cn tín dng ca người dân và doanh nghip, CIC đã xây dng Kế hoch thc hin và giao nhim v c th ti tng phòng và chi nhánh. C th, CIC đã tích cc trin khai các gii pháp nhm ci thin ch s tiếp cn tín dng, tp trung vào mt trong hai ch s cu thành là ch s chiu sâu thông tin tín dng. CIC đã thu thp được khá ln d liu t các doanh nghip bán l, các b ngành liên quan, đng thi cung cp các tài liu đ Đoàn công tác Ngân hàng Thế gii xem xét, đánh giá ch s chiu sâu TTTD trong Báo cáo Môi trường Kinh doanh 2020.

V thúc đy tiếp cn tín dng, CIC đã trin khai d án nâng cp toàn din Cng thông tin kết ni khách hàng vay nhm cung cp các gii pháp hoàn chnh trên website và ng dng đin thoi thông minh vi nhiu tin ích đ kết ni TCTD vi khách hàng vay. Thông qua Cng thông tin này, khách hàng vay có th d dàng tìm hiu, la chn các gói tín dng và đăng ký nhu cu vay vn ti TCTD phù hp, tiết kim được chi phí đi li, thi gian khi s dng dch v ngân hàng và tiếp cn vi ngun vn vay ngân hàng d dàng và nhanh chóng hơn. Cng thông tin kết ni khách hàng vay còn nhm mc tiêu ci thin và minh bch hóa thông tin tín dng. Theo đó, khách hàng vay được khai thác thông tin tín dng và đim tín dng min phí v bn thân, giám sát được các thông tin và mc đ tín nhim ca mình, phòng tránh gian ln và được CIC tư vn ci thin đim tín dng, nâng cao kh năng tiếp cn tín dng ti các TCTD.

CIC cũng đã phi hp cht ch vi Văn phòng NHNN đ hoàn thin tài liu hướng dn v ch s tín dng theo tiêu chun ca Ngân hàng Thế gii đ các B, ngành liên quan có th hiu đúng, thng nht các ch s thành phn ca Ch s tiếp cn tín dng. Đi vi nhng vn đ cn tiếp tc ci thin, CIC đã đ xut NHNN làm vic vi các B, ngành đ phi hp tháo g khó khăn vì mc tiêu chung ca Chính ph.

Thc hin ch trương ca NHNN, đ đng hành cùng TCTD trong vic gim chi phí hot đng, h lãi sut cho vay, to điu kin thun li cho người dân và doanh nghip tiếp cn tín dng ngân hàng, năm 2018 CIC đã gim phí dch v 02 ln: t đu năm 2018 (12%) và tháng 9/2018 gim tiếp 20%.   Năm 2019, CIC tiếp tc ban hành Quyết đnh s 105/QĐ-TTTD v vic gim giá 10% t tháng 05/2019, qua đó thúc đy các TCTD đy mnh khai thác TTTD phc v hot đng qun tr ri ro và đánh giá tín dng.

Ti Hi ngh, ông Đ Hoàng Phong nhn mnh: Xây dng Cơ s d liu thông tin tín dng quc gialà nhim v quan trng, thường xuyên, liên tc ca CIC, chính vì vy CIC đã ch đng trin khai nhiu gii pháp đ phát trin Cơ s d liu TTTD quc gia như đy mnh ng dng công ngh thông tin, tiếp tc ci tiến quy trình nghip v thu thp, x lý và kim soát d liu, thc hin kim tra chéo thông tin...

Đ nâng cao cht lượng kho d liu, CIC luôn tìm tòi m rng thu thp thông tin t các t chc ngoài ngành như: Cp nht thông tin đăng ký doanh nghip, thông tin báo cáo tài chính doanh nghip t Trung tâm H tr Đăng ký Kinh doanh B KHĐT; hoàn thành d án kết ni thông tin vi Trung tâm căn cước công dân quc gia thuc C06 - B Công an; làm vic vi Bo him Xã hi Vit Nam và các doanh nghip vin thông đ tìm gii pháp kết ni thông tin, kho sát và làm vic vi các công ty Fintech, P2P lending đ nm bt hot đng và nhu cu ca các đơn v... Đến nay, CIC liên tc duy trì và thc hin thu thp thông tin t 122/122 đu mi TCTD và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, trên 1.100 qu tín dng nhân dân, 04 T chc tài chính vi mô và 45 t chc t nguyn.

Vi nhng n lc đy mnh m rng thu thp thông tin ca CIC, đ ph TTTD ca CIC liên tc được ci thin, hin đã vượt s liu đánh giá năm 2019 ca Ngân hàng Thế gii (là 54,8%). C th, trong 6 tháng đu năm 2019, tng s khách hàng vay được CIC cp nht vào kho d liu TTTD tăng gn 2 triu so vi cui năm 2018 lên trên 40,9 triu. Vic thu thp, x lý, cp nht thông tin đu được kim soát cht ch, t l t đng hóa cao.

Đóng góp cho ngành và phc v người dân, doanh nghip

Phc v công tác ch đo, điu hành và hoch đnh chính sách ca NHNN được CIC xác đnh là nhim v hàng đu và chú trng huy đng các ngun lc đ hoàn thành tt nhim v.

Trong 6 tháng đu năm, CIC đã thc hin cung cp các báo cáo đnh kỳ cho Ban Lãnh đo NHNN v tình hình đáp ng nhu cu vn cho nn kinh tế và n xu toàn h thng ngân hàng, báo cáo tình hình cho vay đi vi các ngành kinh tế và các tp đoàn kinh tế, báo cáo doanh nghip có dư n ln cho cho V Tín dng các ngành kinh tế, V Qun lý ngoi hi; báo cáo đt xut phc v Ban Lãnh đo NHNN; cung cp cho Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Trung tâm Thông tin phòng chng ra tin, V Chính sách tin t, V n đnh tin t tài chính, V Hp tác Quc tế, Vin Chiến lược Ngân hàng, VAMC, NHNN tnh, TP các báo cáo tng hp và chi tiết v quan h tín dng, tài sn bo đm theo các tiêu chí khác nhau như các ngành ngh, mc đích vay vn, theo loi hình khách hàng, báo cáo tp đoàn, tng công ty...

Trong 6 tháng đu năm, CIC đã cung cp trên 7.000 lượt thông tin (bao gm c báo cáo tng hp và chi tiết khách hàng vay) cho Ban Lãnh đo, các đơn v liên quan ca NHNN, góp phn vào công tác ch đo, điu hành, thanh tra giám sát và hoch đnh chính sách ca các đơn v NHNN.

Thc hin Thông tư 02 và 09 ca NHNN, hàng tháng CIC tiếp tc t chc thu nhn, tng hp, x lý thông tin v kết qu phân loi n ca các TCTD, cung cp kp thi sn phm tng hp danh sách khách hàng có mc đ ri ro cao nht và danh sách khách hàng có nhóm n cao nht nhưng có biến đng hoc đã tt toán cho các TCTD đ thc hin điu chnh nhóm n theo quy đnh. CIC cũng cung cp đy đ sn phm này cho CQTTGS đ phc v công tác đôn đc, giám sát hot đng phân loi n ca các TCTD. Kết qu, hàng tháng có khong trên 75 TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phi điu chnh nhóm n theo các báo cáo ca CIC, đm bo vic tuân th các quy đnh ca NHNN v phân loi n và trích lp d phòng ri ro, thc hin l trình trin khai Basel II theo kế hoch ca NHNN. Kết qu thc hin ca CIC cũng đã đóng góp tích cc vào công tác ch đo, điu hành x lý n xu ti các TCTD ca NHNN.

CIC đang trin khai xây dng mt gii pháp k thut mi, đng b đ áp dng chung cho tt c các TCTD nhm thc hin kế hoch trin khai mô hình kết ni trc tiếp gia TCTD và CIC - Host to Host (H2H) năm 2019.

Vi vic cht lượng cơ s d liu ngày càng được m rng, nâng cao, CIC có điu kin đ tiếp tc ci tiến các sn phm dch v, đy mnh các hình thc cung cp thông tin qua web, trc tiếp t h thng CIC sang h thng TCTD, theo lô...T nhng hot đng nêu trên, trong 6 tháng đu năm 2019, hot đng dch v cung cp TTTD ca CIC tiếp tc duy trì n đnh. Kết qu, CIC đã cung cp trên 16,2 triu báo cáo tín dng các loi, tăng trưởng 3% so vi cùng kỳ năm 2018, riêng các báo cáo truyn thng có t l tăng trưởng trung bình 20% (Cp tin Min Bc tăng trưởng trên 22%; cp tin Min Nam trên 25%; cp tin doanh nghip trên 17%, Xếp hng tín dng trên 18%, theo lô tăng 59%,, CN HCM tăng trên 60%...); t l t đng theo thi gian thc được duy trì trên 85%, đáp ng được yêu cu tra cu thông tin ca các TCTD.

T l cung cp thông tin t đng theo thi gian thc tiếp tc duy trì mc cao, đây là kết qu ca vic ci tiến quy trình nghip v, nâng cao cht lượng thông tin đu vào, ci tiến sn phm dch v và vic áp dng công ngh mi đã mang li hiu qu rõ rt. Ngoài báo cáo tín dng truyn thng, CIC còn cung cp các gói d liu cho các TCTD đ xây dng, phát trin, kim đnh các mô hình qun tr ri ro, chm đim tín dng, xếp hng tín dng, qun lý danh mc và thu hi n; cung cp các thông tin h tr TCTD trin khai l trình Basel 2 ca NHNN...

V dch v cung cp thông tin cho khách hàng vay: Thc hin mc tiêu thúc đy tài chính toàn din, nâng cao kh năng tiếp cn tín dng ca người dân và doanh nghip, sau khi khai trương vn hành Cng thông tin kết ni khách hàng vay, tng s khách hàng được cp tài khon truy cp cng thông tin đã lên trên 27.000 khách hàng, hàng trăm lượt khách hàng đã được kết ni vi TCTD, bên cnh đó CIC đã đáp ng hàng nghìn lượt khai thác TTTD min phí cho khách hàng vay trong khi quy đnh ca NHNN mi khách hàng ch được khai thác min phí 01 ln/năm v TTTD bn thân.

Xem 538 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.