Chủ nhật, 08 Tháng 12 2019
TIN MỚI

Tăng cường năng lực cho NHNN thực thi chính sách tiền tệ, dự báo thống kê

Tang cuong nang luc cho NHNN thuc thi chinh sach tien teNgày 19/7/2019, ti Hà Ni, Ngân hàng Nhà nước Vit Nam (NHNN) phi hp vi Cơ quan Hp tác Quc tế Nht Bn (JICA) t chc Hi tho cp cao ln th nht: D án “Tăng cường năng lc cho NHNN trong lĩnh vc chính sách tin t, phân tích và d báo kinh tế”. Phó Thng đc NHNN Thng đc Nguyn Th Hng ch trì Hi tho.

Tham d bui Hi tho có đi din Lãnh đo V Hp tác quc tế, V Chính sách tin t, V D báo Thng kê thuc NHNN. V phía JICA có s tham d ca ông Kitamura Shu - Phó Trưởng đi din JICA ti Vit Nam; các chuyên gia D án: giáo sư Masahiko Takeda, giáo sư Tomoyuki Shimoda, giáo sư Ippei Fujiwara và các cán b Văn phòng JICA ti Vit Nam.

Theo thiết kế chung ca D án và s thng nht ca NHNN và JICA ti Cuc hp Ban điu phi chung ln th 2 tháng 5/2019, Hi tho cp cao ln th nht ca D án được t chc vi mc đích trình bày ln đu các kết qu nghiên cu k t khi bt đu thc hin t năm 2017 đến nay; t đó, các bên tho lun, trao đi v đnh hướng nghiên cu tiếp theo nhm đt được mc tiêu cui cùng ca D án.

Hi tho bao gm 3 phn trình bày và tho lun theo 3 cu phn ca D án: (i) La chn mc mc tiêu lm phát ca NHNN (Cu phn Chính sách tin t); (ii) Báo cáo tiến đ xây dng mô hình kinh tế vĩ mô (Cu phn Hiu chnh mô hình vĩ mô); (iii) Báo cáo đánh giá v ci thin khuôn kh phân tích và nghiên cu kinh tế ti NHNN (Cu phn Phân tích và d báo thng kê)

Tr li câu hi “Làm thế nào đ xác đnh t l lm phát phù hp nht cho Vit Nam”, các chuyên gia D án và nhóm cán b thc hin ca V Chính sách tin t đã la chn vic nghiên cu theo 03 hướng tiếp cn: Tham kho kinh nghim ca các NHTW khác nhau trên thế gii trong vic xác đnh mc tiêu lm phát; Phân tích tác đng ca lm phát đến tăng trưởng s dng các kết qu nghiên cu khác nhau trên thế gii và ca Vit Nam; và Nghiên cu mi quan h gia lm phát và tăng trưởng.

Nghiên cu và phân tích theo 03 cách tiếp cn này đã đưa ra mt s nhn đnh bước đu v mt ngưỡng lm phát có th là phù hp đi vi Vit Nam trên cơ s tham kho mô hình các quc gia trên thế gii. Đ đm bo vic nghiên cu đưa ra các kết qu thc s phù hp vi đc thù Vit Nam, các chuyên gia D án và NHNN đã tho lun v các đc đim riêng l ca nn kinh tế, nht là các yếu tnh hưởng đến giá c hàng hóa, kỳ vng lm phát… đ t đó xác đnh các bước tiếp theo nhm hoàn thin mô hình phân tích và xác đnh mc lm phát phù hp cho Vit Nam.

V cu phn Hiu chnh Mô hình vĩ mô, các chuyên gia JICA đã cùng vi nhóm cán b V D báo thng kê NHNN phát trin mô hình cân bng đng tng quát ngu nhiên (DSGE) đ phc v cho công tác phân tích, d báo và h tr điu hành chính sách tin t ca NHNN. Đây là mô hình tiên tiến nht đến thi đim hin ti và đang được áp dng ph biến ti NHTW nhiu nước trên thế gii vì da trên nn tng lý thuyết kinh tế vĩ mô và vi mô tương đi vng chc.

Mô hình DSGE có kh năng tích hp các quy tc điu hành chính sách tin t và mô phng din biến nn kinh tế thc da trên các quy tc này. Chính vì vy, kết qu phân tích đnh lượng t mô hình s cung cp thêm thông tin cho các cp lãnh đo ca NHNN trong vic hoch đnh chính sách tin t mt cách khoa hc và nht quán. Mt khác, các ri ro bên trong và bên ngoài cũng có th được nhn din t mô hình và là cơ s đ NHNN đưa ra gii pháp chính sách tin t phù hp.

Ti Hi tho, Giáo sư Shimoda cũng đã trình bày báo cáo đánh giá sơ b v công tác phân tích kinh tế ti NHNN đ đưa ra mt s khuyến ngh quan trng nhm tăng cường hiu qu ca hot đng phân tích và tư vn chính sách ti NHNN, như vai trò ca vic xây dng báo cáo phân tích kinh tế hàng quý hay vai trò ca vic phi hp gia các cơ quan, đơn v Chính ph trong tng hp và thng kê s liu phc v công tác d báo và hoch đnh chính sách. Báo cáo này đã được các chuyên gia xây dng cơ s phng vn các cán b NHNN v hin trng, cung cp các phân tích so sánh vi mt s NHTW trên thế gii như Cc d tr liên bang M FED, NHTW Châu Âu ECB, NHTW Nht Bn, hay trong khu vc ca NHTW Thái Lan.

Phát biu kết lun Hi ngh, Phó Thng đc Nguyn Th Hng đánh giá cao s n lc ca Nhóm nghiên cu ca NHNN và chuyên gia, biu dương nhng kết qu sơ b mà D án đã đt được, đc bit khi có vướng mc phát sinh trong quá trình trin khai, các chuyên gia đã rt thng thn, kp thi tho lun, phn bin đ tìm hướng trin khai phù hp vi mc tiêu đ ra ban đu ca D án. Phó Thng đc nhn mnh các kết qu được trình bày ti Hi tho đã th hin s phù hp, hp lý trong cách tiếp cn; cho thy s liên kết ca các mô hình đang được D án la chn s dng nhm đi đến kết lun v vic xác đnh mt ngưỡng lm phát phù hp cho Vit Nam.

Theo Phó Thng đc Nguyn Th Hng, vi nhng mô hình này, quan trng nht là s liu. Bi vy, các nhóm nghiên cu không nên ch s dng s liu ca h thng ngân hàng mà còn phi tích hp tt c s liu ca nn kinh tế như đu tư, tiêu dùng, thương mi, xut-nhp khu... Phó Thng đc yêu cu các V, Cc NHNN căn c vào các mô hình trin khai thu thp s liu nghiên cu phù hp; trong trường hp không th t thu thp, có th đ xut s phi hp ca các B ngành liên quan.

Phó Thng đc NHNN hy vng rng t nay đến lúc kết thúc D án, các nhóm nghiên cu s tiếp tc nhn được nhng ý kiến đóng góp ca các bên liên quan đ tiếp tc hoàn thin các nghiên cu, đm bo tính hiu qu, bn vng ca D án.

Thay mt Ban Lãnh đo NHNN, Phó Thng đc cm s h tr nhit tình, thiết thc, kp thi ca JICA cho NHNN trong sut nhng năm qua, đc bit là s phi hp cht ch trong quá trình thc hin D án "Tăng cường năng lc cho NHNN trong lĩnh vc Chính sách tin t, phân tích và d báo kinh tế“ được thc hin trong giai đon 2017 - 2020 vi mc tiêu tăng cường kiến thc, k năng phân tích kinh tế, d báo, hoch đnh chính sách ca nhóm cán b nòng ct ca NHNN, t đó giúp NHNN nâng cao năng lc phân tích, d báo phc v điu hành chính sách tin t, tăng cường năng lc thc thi chính sách tin t linh hot và hiu qu, góp phn quan trng trong n đnh kinh tế vĩ mô và h tr tăng trưởng kinh tế bn vng.

Xem 458 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.