Thứ tư, 23 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Cần thị trường mua bán nợ chuyên nghiệp

Hinh anh minh hoa thi truong mua ban noRào cn ln nht trong x lý n xu hin nay vn là khâu phát mi tài sn. Vì thế, mun đy nhanh quá trình x lý n xu cũng không d dàng như kỳ vng.

Mun bán tài sn bo đm phi tha thun vi con n

Trên cơ s các mc tiêu ca Quc hi, Chính ph và đánh giá kinh tế vĩ mô, tin t năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tc điu hành chính sách tin t ch đng, linh hot, thn trng, phi hp hài hòa vi chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhm kim soát lm phát theo mc tiêu bình quân dưới 4%; duy trì n đnh kinh tế vĩ mô, h tr tăng trưởng kinh tế mc hp lý, n đnh th trường tin t và ngoi hi.

Trong công tác tái cơ cu h thng các t chc tín dng (TCTD) gn vi x lý n xu, NHNN tiếp tc trin khai và giám sát cht ch vic thc hin cơ cu li các TCTD gn vi x lý n xu. Đng thi, kim soát và nâng cao cht lượng tín dng gn vi tăng cường x lý n xu theo nguyên tc th trường; hoàn thin hành lang pháp lý h tr x lý n xu và cơ cu li các TCTD.

Vic x lý n xu gn vi vic trin khai các bin pháp phòng nga, hn chế ti đa n xu mi phát sinh và nâng cao cht lượng tín dng ca các TCTD Vit Nam trong vic x lý n xu đ đm bo duy trì t l n xu mc an toàn, bn vng.

Mc tiêu NHNN đưa ra trong năm 2019, ngành ngân hàng phn đu đưa t l n xu ni bng xung dưới 2%; t l n xu và các khon tim n tr thành n xu xung dưới 5%; tăng cường công tác thanh tra, kim soát cht ch hot đng ca TCTD, h tr công tác cơ cu li các TCTD gn vi x lý n xu...; nhưng mun đy mnh x lý thu hi n không d.

Đến nay đã đi được hơn 1/3 chng đường thc hin Ngh quyết 42/2017/QH14 ca Quc hi v thí đim x lý n xu (Ngh quyết 42, có hiu lc t 15/8/2017). Kết qu đã đt được là khá rõ nét, nhưng vn còn mt s vướng mc cn được tháo g đ Ngh quyết 42 phát huy hiu qu cao hơn, qua đó mi đm bo đy nhanh tiến đ, nâng cao hiu qu x lý n xu đáp ng yêu cu đ ra.

Trước hết là quyn thu gi tài sn bo đm ca TCTD - ni dung được xem là mt trong nhng đt phá ca Ngh quyết 42, nhưng vic áp dng trong thc tế li không h đơn gin. Theo Ngh quyết 42, quyn thu gi tài sn bo đm đi kèm vi điu kin h sơ thế chp phi có tha thun v điu khon thu gi tài sn bo đm.

Trong khi đó, tính đến thi đim Ngh quyết 42 có hiu lc, nhiu hp đng thế chp chưa có điu khon này. Vì vy, các TCTD cn đàm phán vi bên vay đ điu chnh hp đng. Do đó, vic thu gi tài sn bo đm x lý n thành công hay không hin nay ph thuc khá nhiu vào thin chí ca bên vay. Mun bán tài sn, ch n phi tha thun vi con n, trong trường hp không tha thun được giá s không bán được.

Vn đ này cn phi tháo g, x lý, vì tài sn đã đưa ra thế chp phi chp nhn theo cơ chế th trường, cn gim bt th tc hành chính đ có th x lý được tài sn bo đm. Hin nay, vic phát mi tài sn ca các ngân hàng đang gp phi rt nhiu khó khăn, khiến quá trình x lý n xu không th đy nhanh.

Do đó, ngân hàng vn phi dành nhiu li nhun đ trích lp d phòng ri ro. Thc tế, vn đ khó khăn nht trong x lý n xu mà thi gian qua các ngân hàng thương mi chưa tìm được hướng ra là phát mi tài sn. Vic này đã được Chính ph ra Ngh quyết 01, Ngh quyết 42, đó là phi sm gii quyết tc nghn trong vic x lý các th tc hành chính phát mi tài sn bo đm, tăng quyn ca ch n đ có th gii quyết nhanh hơn trước s trì tr trong phát mi do th tc hin phát mi quá nhiêu khê.

Rc ri th t x lý tài sn

Theo quy đnh ti Khon 3, Điu 6, Ngh quyết 42, t chc mua bán, x lý n xu được mua khon n xu vi giá bng giá tr đnh giá ca t chc đnh giá đc lp, sau đó x lý, thu hi n và phân chia vi TCTD s tin chênh lch gia s tin thu n được và giá mua n. Nhưng thc tế trin khai còn rt khó khăn, trong đó nguyên nhân mt phn là do Công ty Qun lý tài sn ca các TCTD (VAMC) chưa được cp đ vn.

Mt khác, VAMC chưa mnh dn thúc đy phương thc mua n này do cơ s pháp lý bo v cán b trong x lý n xu chưa có. Trong khi đó, theo quy đnh, đây là phương thc mua - bán n duy nht mà VAMC được phép thc hin. Điu này làm cho hot đng mua - bán n còn chm. Bên cnh đó, các th t ưu tiên x lý trong v vic có nhiu tài sn thi hành án được hiu và áp dng khác nhau.

V nguyên tc, các hp đng bo đm có hiu lc pháp lý như nhau khi phi x lý đ thc hin nghĩa v ca các bên. Các tài sn bo đm cho nghĩa v ca người phi thi hành án cn được x lý đng thi khi người được thi hành án yêu cu. Tuy nhiên, mt s cơ quan thi hành án có quan đim phi x lý xong tài sn ca khách hàng vay, ri mi tiến hành x lý tài sn thi hành án ca bên th ba, hoc có văn bn đ ngh Tòa án xác đnh th t x lý tài sn trong bn án. Chính cách làm này khiến quá trình thi hành án, x lý n xu b kéo dài.

Điu quan trng hin nay là tp trung x lý đ g ách tc, to thanh khon cho th trường bt đng sn, nht là khi th trường đang m lên, t đó vic x lý tài sn bo đm s nhanh hơn, giúp đy nhanh quá trình gii quyết bài toán n xu. Điu này đã được chng minh trong thi gian qua. Do vy, vic cn gii quyết hin nay là hình thành được th trường mua - bán n mt cách đúng nghĩa.

Nếu đ n xu kéo dài s rt nguy him bi d gây tác đng dây chuyn. Mi nguy này cn sm được g b, nếu không s ngày càng di căn, gây nguy him cho nn kinh tế. Vic x lý n xu năm 2019 có tiến trin hay không hoàn toàn ph thuc vào khi tài sn bo đm khng l bng bt đng sn mà hin nay đang nm bt đng, trong đó phn quan trng nht vn nm các khon n mà ngân hàng đã bán cho VAMC trong nhng năm qua.

Còn nh tháng 10/2013, ln đu tiên trong lch s hot đng ngân hàng Vit Nam có mt đu mi x lý n xu đc thù ra đi - VAMC, mua li n xu các TCTD nhưng không tr bng tin mt, mà bng trái phiếu đc bit vi kỳ hn 5 năm.

Tính t tháng 10/2013 đến 31/12/2018, VAMC đã mua tng dư n gc ni bng là trên 340.000 t đng, nhưng đến nay ch mi x lý được hơn mt na. T năm 2018, công ty này đã hn chế mua thêm, chuyn dn sang mua theo giá th trường… Tuy nhiên, chúng ta thiếu vng mt th trường mua - bán n thc s.

Điu 5, Ngh quyết 42 quy đnh TCTD được bán các khon n xu và tài sn đm bo liên quan mt cách công khai, minh bch, theo quy đnh ca pháp lut và giá bán phù hp vi giá th trường, có th cao hơn hoc thp hơn dư n gc ca khon n. Tuy nhiên, vic bán n vn tương đi hn chế do TCTD vn ch yếu bán n cho VAMC và DATC (Công ty TNHH Mua bán n Vit Nam).

Vic mua - bán n gia các TCTD vi VAMC, DATC vn din ra lâu nay, nhưng rõ ràng là chưa có hot đng mua - bán n gia các TCTD vi nhau và nht là chưa có s tham gia ca các nhà đu tư tư nhân (k c các nhà đu tư nước ngoài).

Mt phn do điu kin kinh doanh dch v mua - bán n khá cao, chng hn yêu cu v vn điu l ti thiu 100 t đng đi vi cá nhân, t chc có nhu cu kinh doanh dch v mua bán n và ti thiu 500 t đng đi vi doanh nghip thành lp sàn giao dch n, yêu cu v qun lý ni b

Vic gii quyết, sp xếp li h thng ngân hàng thương mi trong thi gian qua ch chng được s đ v, nhưng làm thế nào đ nâng cao năng lc qun tr và làm sch dt đim n xu trong s sách ca các ngân hàng mi là vn đ quan trng.

Mt s ngân hàng thương mi có vn nhà nước đã c phn hóa, nhưng thc cht vn không thay đi nhiu, Nhà nước vn nm t l ln. S hu chéo trong ngành ngân hàng tng bước được gii quyết, song chưa trit đ

Công cuc x lý tn đng và n xu trong h thng ngân hàng mi đi được hơn na chng đường, nên mc tiêu 5 năm ti là phi gii quyết hết các vn đ căn bn ca h thng, k c vi khung pháp lý, đc bit là vic thành lp th trường mua - bán n. Bi mt khi th trường này chưa hình thành, mun gii quyết được n xu là vô cùng khó khăn.

Năm 2018, các TCTD đã x lý được 149.220 t đng n xu. T l n xu ni bng ca h thng TCTD là 1,89%, gim so vi mc 2,46% cui năm 2016 và 1,99% cui năm 2017. Đây là mc thp nht k t năm 2012 đến nay và đã nm dưới 2% - ngưỡng mc tiêu trong Ngh quyết 01 va ban hành hi đu năm. Trong năm 2019, NHNN tiếp tc giám sát vic thc hin cơ cu li các TCTD gn vi x lý n xu.

TS. Trn Du Lch, Chuyên gia kinh tế - tài chính (Theo Đu tư chng khoán)

Xem 492 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng