Thứ bảy, 04 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Các điều khoản và điều kiện mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán

Cac dieu khoan va dieu kien mo quan ly va su dung tai khoan thanh toanTìm hiểu về nội dung thỏa thuận về mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán tại ngân hàng do Ngân hàng Xây dựng (CB) và khách hàng đồng ý các điều khoản và điều kiện khi mở, quản lý và sử dụng tài khoản thanh toán.

Điều 1: Các từ ngữ sử dụng trong bản thỏa thuận này được hiểu như sau

- Khách hàng (KH): là tổ chức hoặc cá nhân mở tài khoản tại Ngân hàng Xây Dựng (NHXD).

- Tài khoản (TK): là tài khoản thanh toán do khách hàng mở tại NHXD. TK có thể là TK của tổ chức, TK của cá nhân, TK thanh toán chung của các cá nhân, TK thanh toán chung của tổ chức hoặc TK thanh toán chung hỗn hợp.

- Các chủ tài khoản thanh toán chung (TKTTC): là hai hay nhiều người cùng đứng tên mở tài khoản. Các chủ TKTTC có thể là cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của tổ chức mở TK.

- Đóng TK: là việc CB đóng hồ sơ TK, số TK đã bị đóng có thể được sử dụng để đăng ký cho KH khác.

- Tạm khóa: là việc CB tạm dừng mọi giao dịch chi tiền trên một phần hoặc toàn bộ số dư trên TK yêu cầu hoặc theo thỏa thuận trước giữa chủ TK và NHXD.

- Phong tỏa TK: là việc NHXD tạm dừng mọi giao dịch chi tiền trên một phần hoặc toàn bộ số dư trên TK trong các trường hợp được phép theo quy định của pháp luật mà không phải thỏa thuận trước với chủ tài khoản.

- Chứng từ TK: bao gồm giấy báo Nợ, báo Có, bản sao số TK, sao kê, giấy báo số dư TK.

- Số dư tối thiểu: là số dư tối thiểu chủ TK phải duy trì trên TK tại mọi thời điểm.

- Số dư được phép sử dụng: là số tiền KH có thể sử dụng để chi tiêu và thanh toán từ TK của mình. Số dư được phép sử dụng bằng số dư có trên TK trừ đi các khoản phong tỏa và tạm khóa trừ số dư tối thiểu chủ TK phải duy trì và cộng với hạn mức thấu chi chưa sử dụng (nếu có).

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

1. Việc sử dụng TK phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế của NHXD, các chủ TKTTC CÓ quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với TK chung và việc sử dụng TK phải có sự chấp thuận của tất cả những người là chủ TKTTC. Các chủ TKTTC được ủy quyền cho nhau hoặc ủy quyền cho người khác trong việc sử dụng và định đoạt TK chung trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Có quyền sử dụng số tiền trên TK thông qua các lệnh thanh toán hợp pháp, hợp lệ, được NHXD tạo mọi điều kiện để sử dụng TK mình theo cách hiệu quả và an toàn nhất.

3. Được lựa chọn và sử dụng các dịch vụ thanh toán phù hợp do NHXD cung cấp.

4. Được yêu cầu NHXD thực hiện các lệnh thanh toán phát sinh hợp pháp, hợp lệ trong phạm vi số dư được phép sử dụng.

5. Được yêu cầu cung cấp các thông tin về những giao dịch thanh toán và số dư trên TK của mình.

6. Được yêu cầu NHXD đóng hoặc tạm khóa TK khi cần thiết. Được thay đổi cách thức sử dụng TK nếu được NHXD chấp thuận.

7. Được hưởng lãi cho số tiền trên TK theo mức lãi suất theo quy định của NHXD từng thời kỳ.

8. Được NHXD đảm bảo an toàn số dư trên TK và bảo mật thông tin liên quan đến TK, giao dịch TK theo quy định của pháp luật.

9. Được nhận thông tin quảng cáo về tất cả các sản phẩm, dịch vụ, chương trình hoạt động của NHXD bằng thư điện tử, tin nhắn hoặc qua các kênh khác.

10. Đảm bảo có đủ số dư tối thiểu theo quy định của NHXD và có đủ số dư được phép sử dụng trên TK để thực hiện các lệnh thanh toán hợp pháp và trả các khoản phí theo quy định của NHXD.

11. Tuân thủ các hướng dẫn của NHXD về việc lập các lệnh thanh toán và sử dụng phương tiện thanh toán, thực hiện các giao dịch thanh toán qua TK, sử dụng, luân chuyển, lưu trữ chứng từ giao dịch, đảm bảo các biện pháp an toàn trong thanh toán do NHXD quy định.

12. Tự tổ chức hạch toán, theo dõi số dư trên TK, đối chiếu với chứng từ TK do NHXD gửi đến.

13. Cung cấp thông tin đầy đủ, hợp pháp, chính xác khớp đúng với hồ sơ đăng ký mở TK tại NHXD trong các giao dịch thanh toán. Chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ thanh toán qua TK do lỗi của mình.

14. Thông báo kịp thời tới NHXD khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trên TK của mình hoặc TK của mình bị lợi dụng. Hoàn trả ngay cho NHXD những khoản ghi Có không phải của mình khi phát hiện ra việc hạch toán sai hoặc khi nhận được thông báo của NHXD mà không chứng minh được quyền thụ hưởng khoản tiền đó.

15. Chủ TKTTC được ủy quyền nhận thông báo của NHXD liên quan đến TK có trách nhiệm thông báo lại với các chủ TKTTC khác; Thông báo gửi cho chủ TKTTC được ủy quyền nhận thông báo được coi như thông báo tới tất cả các chủ TKTTC.

16. Không được cho thuê, cho mượn TK, không được sử dụng TK của mình để thực hiện cho các giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

17. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng này và quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của NHXD

1. Được tự động trích nợ TK của KH trong các trường hợp sau:

- Các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các khoản lãi, chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình quản lý TK và cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định;

- Các nghĩa vụ thanh toán theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc chủ TK phải thanh toán;

- Phát hiện đã ghi Có nhầm vào TK của KH,

- Chuyển trả ngân hàng trả tiền trong trường hợp KH không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp của mình đối với khoản tiền đó trong thời gian 1 tháng kể từ ngày có thông báo của NHXD;

- Các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa KH với NHXD.

2. Có quyền từ chối thực hiện các lệnh thanh toán của KH trong các trường hợp sau:

- KH không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, lệnh thanh toán không hợp lệ, không đúng với các yếu tố đã đăng ký hoặc không phù hợp với các thỏa thuận giữa NHXD và KH;

- KH không có đủ số dư được phép sử dụng để đảm bảo cho việc thực hiện các lệnh thanh toán;

- Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có bằng chứng về việc giao dịch thanh toán nhằm rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

- TK của khách hàng đang bị tạm khóa, bị phong tỏa toàn bộ hoặc tài khoản thanh toán đang bị đóng, tài khoản thanh toán bị tạm khóa hoặc phong tỏa một phần mà phần không bị tạm khóa, phong tỏa không có đủ số dư (trừ trường hợp được thấu chi) hoặc vượt hạn mức thấu chi để thực hiện các lệnh thanh toán.

3. Trong trường hợp phát hiện người sử dụng TK vi phạm các quy định hiện hành hoặc thỏa thuận đã có với NHXD, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, NHXD có quyền không thực hiện các yêu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của KH, giữ lại tang vật và thông báo ngay với cấp có thẩm quyền xem xét và xử lý.

4. Phong tỏa, tạm khóa, đóng, chuyển đổi hoặc tất toán số dư TK theo quy định;

NHXD có quyền từ chối yêu cầu tạm khóa, đóng tài khoản thanh toán của Chủ Tài khoản hoặc chưa phong tỏa tài khoản thanh toán chung khi Chủ Tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho NHXD

5. Được quy định các biện pháp đảm bảo an toàn trong thanh toán tùy theo yêu cầu và đặc thù hoạt động của NHXD.

6. Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin có liên quan khi thực hiện dịch vụ thanh toán theo quy định.

7. Phạt KH do vi phạm các quy định về sử dụng TK đã thỏa thuận hoặc đã có quy định.

8. Hướng dẫn khách hàng thực hiện đúng quy định về việc lập hồ sơ mở TK, lập chứng từ giao dịch và các quy định có liên quan trong việc sử dụng TK. NHXD có trách nhiệm phát hiện và điều chỉnh kịp thời các TK mở sai hoặc sử dụng chưa chính xác.

9. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các lệnh thanh toán, các yêu cầu sử dụng TK của KH phù hợp với quy định và thỏa thuận giữa NHXD và KH. Kiểm soát các lệnh thanh toán của KH, đảm bảo lập đúng thủ tục quy định, hợp pháp, hợp lệ và khớp đúng với các yếu tố đã đăng ký, cung ứng đầy đủ kịp thời các loại dịch vụ, phương tiện thanh toán cần thiết phục vụ nhu cầu giao dịch của KH.

10. Thực hiện hạch toán theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào TKKH trên cơ sở các chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ nhận được, điều chỉnh các khoản mục bị hạch toán sai, hạch toán không đúng bản chất hoặc không phù hợp với nội dung sử dụng TK theo quy định. Trường hợp loại tiền chuyển đến khác với loại tiền KH đang mở TK tại NHXD và KH không có thỏa thuận NHXD tự mở TK không kỳ hạn, NHXD sẽ tự động chuyển đổi sang loại tiền KH đang mở TK để hạch toán vào TK của KH.

11. Cung cấp đầy đủ tại địa điểm giao dịch của NHXD chứng từ TK theo thỏa thuận của NHXD và chủ TK, thông báo kịp thời thông tin về TK theo quy định,

12. Đảm bảo an toàn số dư trên TK và bảo mật thông tin liên quan đến TK, giao dịch trên TK theo quy định của pháp luật.

13. Niêm yết công khai các quy định về mở TK và sử dụng TK.

14. Chịu trách nhiệm những thiệt hại, vi phạm, lợi dụng trên TK của KH do lỗi của mình.

15. Thực hiện tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại của Khách hàng; thời hạn xử lý và kết quả tra soát, khiếu nại được thực hiện từ ba (03) đến năm (05) ngày làm việc hoặc thời hạn khác tùy từng trường hợp phát sinh nhưng không vượt quá thời hạn giải quyết/xử lý do pháp luật quy định. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định hiện hành của NHXD.

16. Lưu giữ và cập nhật đầy đủ các mẫu chữ ký, mẫu dấu (nếu có) của khách hàng đã đăng ký để kiểm tra, đối chiếu trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán; Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư, các giao dịch phát sinh trên tài khoản thanh toán và việc phong tỏa tài khoản thanh toán bằng văn bản hoặc theo các hình thức đã quy định tại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với những thông tin mà mình cung cấp.

17. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại hợp đồng này và quy định của Pháp luật liên quan.

Điều 4: Quản lý TK

1. Địa điểm giao dịch:

- KH chỉ thực hiện tại chi nhánh NHXD mở hồ sơ KH (nơi mở TK đầu tiên): Yêu cầu thay đổi thông tin KH;

- KH chỉ thực hiện tại chi nhánh NHXD nơi mở TK những giao dịch: Yêu cầu thay đổi thông tin TK: Yêu cầu ủy quyền sử dụng TK có thời hạn. Thông báo hủy bỏ nội dung ủy quyền có thời hạn. Yêu cầu đóng TK không kỳ hạn.

- KH có thể đến bất kỳ chi nhánh nào của NHXD để thực hiện các giao dịch khác ngoài các giao dịch trên.

2. Số dư TK tối thiểu: KH phải duy trì trên TK số dư tối thiểu theo quy định của NHXD công bố theo từng thời kỳ.

3. Thấu chi: KH có thể sử dụng hạn mức thấu chi nếu có thỏa thuận thấu chi với NHXD. Hạn mức thấu chi, phí và lãi thấu chi và các vấn đề liên quan khác thực hiện theo thỏa thuận giữa các KH và NHXD phù hợp với các quy định của NHXD.

4. Lãi suất: KH được hưởng lãi lên số dư Có theo mức lãi suất tiền gửi do NHXD công bố trong từng thời kỳ.

5. Phí quản lý TK, phí giao dịch TK và các khoản phí khác theo biểu phí do NHXD công bố theo từng thời kỳ hoặc theo các thỏa thuận riêng với NHXD.

6. Báo nợ, báo có, sao kê, cung cấp thông tin về TK: NHXD có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chứng từ TK theo đúng thời gian và phương thức đã thỏa thuận. KH có thể yêu cầu NHXD cung cấp thông tin TK đột xuất và phải thanh toán phí cung cấp thông tin đột xuất theo biểu phí của NHXD trong từng thời kỳ.

7. Khi tổ chức có TK chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật: TK sẽ được đóng, phần số dư trên TK của tổ chức có TK chấm dứt hoạt động sẽ được chi trả theo yêu cầu của tổ chức đó hoặc của tòa án, phần số dư còn lại chi trả theo yêu cầu của các chủ TKTTC (đối với TK thanh toán chung).

8. Khi chủ TK là cá nhân chết, bị tuyên bố là mất tích, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi nhân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: TK sẽ được đóng, số dư trên TK được chi trả theo yêu cầu của người thừa kế, người giám hộ hợp pháp, người đại diện theo pháp luật của chủ TK đó, theo yêu cầu tại bản án hoặc theo nội dung Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 5: Phong tỏa, tạm khóa và đóng TK

1. Phong tỏa TK:

a. NHXD được quyền phong tỏa TK một phần hoặc toàn bộ số tiền có trên TK trong các trường hợp sau:

- Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Khi NHXD phát hiện thấy có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của người chuyển tiền, số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

- Có thông báo bằng văn bản của một trong các chủ tài khoản về việc phát sinh tranh chấp về tài khoản thanh toán chung giữa các chủ tài khoản thanh toán chung;

b. Ngay sau khi phong tỏa tài khoản thanh toán, NHXD phải thông báo (bằng văn bản/điện thoại/sms hoặc hình thức khác) cho KH hoặc người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của KH biết về lý do và phạm vi phong tỏa tài khoản thanh toán; Số tiền bị phong tỏa phải được bảo toàn và kiểm soát chặt theo nội dung phong tỏa và vẫn được hưởng lãi theo quy định của NHXD. Trường hợp TK bị phong tỏa một phần thì số tiền không bị phong tỏa vẫn được sử dụng như bình thường.

c. Việc phong tỏa TK chấm dứt:

- Kết thúc thời hạn phong tỏa theo thoả thuận giữa chủ tài khoản và NHXD;

- Khi người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ra quyết định hoặc yêu cầu chấm dứt việc phong tỏa,

- Đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trên lệnh chuyển tiền về thông tin người hưởng khoản tiền đã ghi Có vào TK trước đó;

- Đã giải quyết xong tranh chấp giữa các chủ TKTTC (Có thông báo bằng văn bản của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung về việc tranh chấp).

2. Tạm khóa tài khoản:

a. Trừ trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 3 Bản thỏa thuận này, NHXD được quyền tạm khóa một phần hoặc toàn bộ số tiền có trên TK trong các trường hợp sau:

- Khi có thỏa thuận bằng văn bản của chủ TK/ của tất cả các chủ TKTTC.

- Tạm khóa phần số dư theo quy chế dịch vụ NHXD khi chủ TK hoặc tất cả các chủ TKTTC có yêu cầu bằng văn bản.

b. Việc sử dụng TK trong thời gian tạm khóa được thực hiện theo đúng nội dung tạm khóa. Số tiền tạm khóa phải được bảo toàn và kiểm soát chặt theo nội dung tạm khóa và vẫn được hưởng lãi theo quy định của NHXD, Trường hợp TK tạm khóa một phần thì số tiền không tạm khóa vẫn được sử dụng như bình thường.

c. Việc tạm khóa TK chấm dứt:

- Theo quy định trong thỏa thuận tạm khóa TK giữa chủ TK hoặc các chủ TKTTC và NHXD;

- Theo quy định về dịch vụ ngân hàng mà chủ TK hoặc tất cả các chủ TKTTC yêu cầu.

3. Đóng TK:

a. NHXD được quyền đóng TK trong các trường hợp sau:

- Khi có yêu cầu bằng văn bản của chủ TK hoặc tất cả các chủ TKTTC (trường hợp TKTTC) và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán. Trường hợp chủ tài khoản là người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự, người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì việc đóng tài khoản được thực hiện theo yêu cầu của người giám hộ, người đại diện theo pháp luật của chủ tài khoản.

- Khi TK không duy trì đủ số dư tối thiểu và không hoạt động trong 12 tháng liên tục, NHXD sẽ thông báo đến Khách hàng biết về trình trạng của tài khoản. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày gửi thông báo cho Khách hàng, nếu Khách hàng không đến NHXD để khắc phục trạng thái của tài khoản thì NHXD được quyền đóng tài khoản.

- chủ tài khoản thanh toán của cá nhân bị chết, bị tuyên bố là đã chết, bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Khi chủ tài khoản vi phạm pháp luật trong thanh toán hoặc vi phạm thỏa thuận với NHXD;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

b. Khi đóng TK, NHXD được tự động trích nợ TK để thanh toán các khoản phí khác theo biểu phí của NHXD.

c. Sau khi đóng, số dư còn lại trên TK được xử lý:

- Theo yêu cầu của các chủ TK hoặc theo nội dung tại điểm 7, điểm 8 Điều 4.

- NHXD sẽ chuyển phần số dư còn lại trên tài khoản sang tài khoản “Tiền giữ hộ chờ thanh toán” trong trường hợp tài khoản bị đóng nhưng chủ tài khoản, người thừa kế/người đại diện/người giám hộ không đến NHXD để nhận lại phần số dư tài khoản còn lại trong thời hạn NHXD quy định. Tài khoản “Tiền giữ hộ chờ thanh toán” không phát sinh lãi.

- Việc thu phí đóng tài khoản được thực hiện theo quy định của NHXD trong từng thời kỳ.

d. Sau khi đóng tài khoản thanh toán, khách hàng muốn sử dụng tài khoản thanh toán phải làm thủ tục mở tài khoản thanh toán theo quy định của NHXD.

Điều 6: Ủy quyền sử dụng TK

- KH có thể ủy quyền cho người khác sử dụng TK theo từng lần (từng lần giao dịch) hoặc có thời hạn theo thủ tục và quy định của NHXD. Trong thời gian ủy quyền, Người được ủy quyền có quyền hạn và nghĩa vụ trong phạm vi được ủy quyền. Đồng chủ sở hữu TK được ủy quyền cho nhau sử dụng TK trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình, việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của NH trong từng thời kỳ.

- Trong trường hợp ủy quyền không xác định rõ phạm vi ủy quyền, việc ủy quyền được coi là ủy quyền toàn bộ. Trong trường hợp ủy quyền không xác định rõ thời hạn, việc ủy quyền được coi là hiệu lực từ ngày mở tài khoản/ từ ngày yêu cầu và có thời hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày hiệu lực.

- Thông báo hủy ủy quyền có thời hạn của chủ TK chỉ có hiệu lực đối với NHXD khi NHXD đưa toàn bộ thông tin hủy ủy quyền lên mạng máy tính và trong mọi trường hợp không quá 24 giờ kể từ thời điểm NHXD nhận được Thông báo hủy ủy quyền của chủ TK.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

- Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh hoặc liên quan đến việc mở, sử dụng và quản lý TK thì các chủ TK và NHXD trước hết sẽ cùng nhau giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải. Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên có quyền đưa vụ tranh chấp đó ra Tòa án có thẩm quyền ở Việt Nam để giải quyết.

Điều 8: Các thỏa thuận khác

1. Bản thỏa thuận này được điều chỉnh theo các văn bản pháp luật liên quan của Việt Nam.

2. Bản thỏa thuận này là một phần không tách rời của Giấy đề nghị/Giấy đăng ký thông tin kiêm Hợp đồng mở, sử dụng tài khoản được các bên liên quan cam kết thực hiện.

3. Hai bên cam kết Ngân hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và Khách hàng đã biết trước khi ký kết. Khách hàng xác nhận đã được Ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin và thực hiện đúng các điều khoản quy định trong Bản thỏa thuận này.

* Ghi chú: Các mức phí, lãi suất tiền gửi... được công bố công khai tại quầy giao dịch và website www.cbbank.vn.

Xem 2718 lần
Đánh giá bài này
(1 Bình chọn)
Xem theo ngày tháng