In trang này

BIDV Bến Nghé lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hinh anh dau giaNgân hàng Đu tư và Phát trin Vit Nam (BIDV) Chi nhánh Bến Nghé thông báo la chn t chc đu giá tài sn là quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt.

Thông tin tài sn

- Tên tài sn: Quyn s dng đt và tài sn gn lin vi đt theo Giy CN Quyn s hu nhà và quyn s dng đt s 02108/2003 do UBND Qun 7, Tp.HCM cp ngày 08/07/2003.

- Mô t tài sn:

- Quyn s dng đt:

+ Din tích: 163 m2.

+ Tha đt s: 709; T bn đ s: 07 ( Sơ đ nn);

+ Đa ch: 1600 đường Huỳnh Tn Phát, Phường Phú M, Qun 7, Tp. HCM.

- Tài sn gn lin vi đt: Nhà 02 tng. Din tích xây dng: 212 m2.

- Giá khi đim: 9.878.000.000 đng (bng ch: Chín t, tám trăm by mươi tám triu đng)

Thi hn np h sơ: Thi hn np h sơ trc tiếp là 05 ngày k t ngày thông báo (h sơ np theo đường bưu đin được tính theo du bưu đin, vi điu kin BIDV Chi nhánh Bến nghé phi nhn được trong thi hn 07 ngày k t ngày thông báo).

Đa đim np h sơ

- Ngân hàng TMCP Đu tư và Phát trin Vit Nam - Chi nhánh Bến Nghé.

Đa ch: S 34 Nguyn Th Diu, Phường 06, Qun 3, Tp. H Chí Minh.

- Đu mi liên h:

Ông Vũ Minh Đc - Trưởng phòng KHDN, SĐT: 0937.335922, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Ông Phm Văn Kiên - CV QHKH, SĐT: 0937.009147, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Tiêu chí la chn

T chc đăng ký tham gia đu giá phi đáp ng tiêu chí quy đnh ti Khon 4 Điu 56 Lut Đu giá tài sn và các tiêu chí sau đây:

- Có chc năng hot đng đu giá tài sn.

- Có thi gian hot đng ti thiu là 03 năm.

- Có ti thiu 03 đu giá viên.

- Có ti thiu 03 Chi nhánh/Văn phòng đi din.

- Có phòng bán đu giá và h thng thông tin phc v đu giá.

- Có bn mô t năng lc, uy tín, kinh nghim.

H sơ đăng ký bao gm

- H sơ pháp lý doanh nghip.

- Bn mô t năng lc, kinh nghim.

- Thư chào giá, các cam kết khác ca t chc đu giá (nếu có).

Xem 2293 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng