Thứ bảy, 04 Tháng 7 2020
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng cán bộ khách hàng cho Chi nhánh Thanh Xuân

Vietcombank tuyển dụng cán bộ khách hàng cho Chi nhánh Thanh Xuân

Nhm phc v cho chiến lược kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng 03 cán b khách hàng có kinh nghim cho Chi nhánh Thanh Xuân (TP. Hà Ni). Thời gian nhn h sơ tuyn dng cán b có kinh nghim liên tc t ngày 18/07/2019 đến khi đ ch tiêu; ti đa đến 24h00 ngày 31/12/2019.

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: Tuyn dng cán b có kinh nghim: Là tuyn dng nhng cán b mà trong yêu cu tuyn dng bt buc phi có kinh nghim phù hp, c th:

- Cán b khách hàng: Yêu cu ti thiu 03 năm kinh nghim công tác trong các T chc tín dng, trong đó, ti thiu có 02 năm kinh nghim v công tác tín dng.

ng viên xem thông tin chi tiết theo đường dn ti đây.

Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến/Trc tiếp.

- ng viên truy cp ti đây (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: http://tuyendung.vietcombank.com.vn

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng *.pdf hoc *.doc;docx, nén vào 1 file *.zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Bn sao chng ch ngoi ng (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ).

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy/liên kết (không bao gm h liên thông, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

ng viên thiết lp 01 b h sơ mi và np h sơ vào v trí tuyn dng.

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to và np h sơ trc tuyến trên h thng; (Lưu ý làm đúng theo hướng dn).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ ca ng viên ni tri đ mi tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: s đin thoi h tr ti Vietcombank  0941924346/0941924347.

Xem 732 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng