Thứ tư, 08 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Hướng dòng vốn vào nông nghiệp, nông thôn, góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Huong dong von vao nong nghiep nong thon gop phan day lui tin dung denThi gian qua, không ít người dân vùng nông thôn do tâm lý e ngi tiếp cn các sn phm dch v ngân hàng và thiếu hiu biết v lĩnh vc tài chính ngân hàng nên d b lôi kéo bi nhng đi tượng cho vay nng lãi.

Do vy, vic hướng tín dng vào lĩnh vc nông thôn, tăng cường truyn thông, giáo dc tài chính cho nhng người yếu thế ít có cơ hi tiếp cn sn phm dch v ngân hàng là mt trong nhng nhim v mà ngành ngân hàng đc bit quan tâm, qua đó góp phn ngăn chn và đy lùi  tín dng đen và thúc đy tài chính toàn din.

Nhiu năm qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và ngành ngân hàng luôn xác đnh nông nghip, nông thôn là mt trong các lĩnh vc ưu tiên đu tư vn tín dng và đã trin khai nhiu gii pháp đng b nhm m rng tín dng hiu qu đi vi lĩnh vc này, góp phn đy lùi tín dng đen.

Nhiu chính sách tín dng vì phát trin nông nghip, nông thôn

NHNN đã ch đng tham mưu trình Chính ph ban hành chính sách tín dng phc v phát trin nông nghip, nông thôn và thường xuyên sa đi, b sung, hoàn thin cho phù hp vi nhu cu phát trin mi. Theo đó, Ngh đnh 41/2010/NĐ-CP được Chính ph ban hành ngày 12/4/2010 vi nhiu gii pháp đc thù mang tính đt phá, phù hp vi đc đim sn xut kinh doanh khu vc nông nghip, nông thôn, trong đó chính sách cho vay tín chp vi hn mc phù hp là bước đt phá ln nhm to điu kin cho người dân khu vc nông thôn tiếp cn d dàng hơn vi ngun vn tín dng ngân hàng.

 Chính sách này được sa đi, b sung hoàn thin vào năm 2015 (Ngh đnh 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015) và gn đây nht là Ngh đnh s 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 vi nhiu đim mi, phù hp vi thc tin như nâng mc cho vay không có tài sn bo đm đi vi h dân sn xut nông nghip lên ti đa 200 triu đng nhm to điu kin cho cá nhân, h gia đình có đ vn đ sn xut, kinh doanh, hn chế vic người dân (đc bit là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tc thiu s) tìm đến các ngun vn không chính thc khác.

Cùng vi đó, NHNN đã trin khai nhiu chương trình tín dng đc thù trong lĩnh vc nông nghip đ h tr người dân như: (i) Cho vay h tr lãi sut đ tăng cường cơ gii hóa và gim tn tht trong nông nghip theo Quyết đnh 68/2013/QĐ-TTg ca Th tướng Chính ph; (ii) Cho vay khuyến khích phát trin nông nghip ng dng công ngh cao, nông nghip sch theo Ngh quyết s 30/NQ-CP; (iii) Các chương trình tín dng góp phn h tr doanh nghip, người dân đu tư phát trin mt s mt hàng nông sn thế mnh ca Vit Nam như lúa go, thy sn, cà phê...

Trn lãi sut cho vay ngn hn bng VNĐ đi vi lĩnh vc nông nghip, nông thôn cũng thp hơn t 1-2% so vi các lĩnh vc sn xut kinh doanh khác, đng thi trin khai nhiu chính sách khuyến khích, h tr các t chc tín dng (TCTD) m rng tín dng nông nghip, nông thôn, như: H tr v ngun vn cho các TCTD có t l cho vay nông nghip, nông thôn t 40% tr lên; Khuyến khích các TCTD m rng hot đng và phát trin thêm các gói sn phm tín dng phù hp khu vc nông nghip, nông thôn, nht là các khu vc có mng lưới ngân hàng chưa phát trin... Trong đó, khuyến khích phát trin mô hình ngân hàng lưu đng, đim giao dch cp xã đ đưa vn và cung cp dch v ngân hàng đến tn tay người dân.

Các chương trình kết ni ngân hàng - doanh nghip cũng được trin khai mnh m nhm tháo g kp thi các khó khăn, vướng mc trong tiếp cn ngun vn tín dng ngân hàng, đc bit là đi vi các doanh nghip đu tư vào công ngh cao, liên kết vi nông dân trong sn xut nông nghip trên đa bàn nông thôn.

Đc bit, NHNN cũng là mt trong nhng cơ quan đi đu trong vic ci cách th tc hành chính, ch đo các TCTD đơn gin hóa th tc vay vn, đng thi niêm yết công khai, minh bch các quy trình, th tc cho vay, rút ngn thi gian xét duyt cho vay đ doanh nghip, người dân khu vc nông nghip, nông thôn được vay vn mt cách thun li vi thi gian nhanh nht.

Đng thi, các NHTM cũng thường xuyên có các sn phm tín dng phù hp vi hot đng sn xut ca nông dân. Chng hn như cho vay liên v, cho vay qua s tín dng, vay vn thông qua các t, nhóm ca các t chc chính tr - xã hi, xung tn đa bàn đ cho vay, thu n, áp dng cho vay qua s,... qua đó đưa vn đến tn tay người dân mt cách hiu qu nht, giúp hàng triu h nông dân được tiếp cn và s dng có hiu qu ngun vn vay ngân hàng.

Dư n tín dng vào nông nghip, nông thôn tăng trưởng khá

Vi các gii pháp nêu trên, h thng ngân hàng vi mng lưới các chi nhánh, phòng giao dch rng khp đến tn thôn bn, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa đã đáp ng kp thi nhu cu vn phc v phát trin nông nghip, nông thôn. Nếu như trước đây ch có Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn (Agribank) cho vay lĩnh vc này, thì hin nay có ti 70 NHTM, hơn 1.100 qu tín dng nhân dân và Ngân hàng Chính sách xã hi tham gia cho vay phát trin nông nghip, nông thôn. Mô hình ngân hàng lưu đng ca Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn và các đim giao dch ca Ngân hàng Chính sách xã hi đt ti hu hết các xã, thôn, bn ca 63 tnh, thành ph đã h tr tài chính và cung cp dch v ngân hàng ti đi đa s người dân trên phm vi c nước, k c người dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Theo V Tín dng các ngành kinh tế (NHNN), tính đến cui tháng 12/2018, dư n tín dng cho lĩnh vc nông nghip, nông thôn đt 1,78 triu t đng, tăng 21,4% so vi cui năm 2017 và đến cui tháng 3/2019, dư n tín dng đi vi lĩnh vc này đt trên 1,8 triu t đng, tăng 2% so vi cui năm 2018 và chiếm khong 25% dư n nn kinh tế. Đến cui tháng 5/2019, tín dng đi vi lĩnh vc nông nghip, nông thôn tăng 5% so vi cui năm 2018, chiếm t trng khong 25% tng dư n đi vi nn kinh tế (cùng kỳ năm 2018 tăng 5,8%, t trng 20,85%).

Bên cnh ngun vn tín dng thương mi, Ngân hàng Chính sách xã hi đang trin khai 19 chương trình tín dng ưu đãi nhm đáp ng nhu cu vn sn xut kinh doanh và tiêu dùng cho h nghèo, h đng bào dân tc thiu s và các đi tượng chính sách vi dư n đến 31/3/2019 đt 194.187 t đng, tăng 3,4% so vi cui năm 2018, vi gn 6,7 triu h nghèo, h cn nghèo và các đi tượng chính sách khác còn dư n.

Kết qu đu tư tín dng nêu trên ca h thng các TCTD đã góp phn không nh giúp người dân, doanh nghip có vn đu tư sn xut kinh doanh trong lĩnh vc nông nghip và đáp ng nhu cu tiêu dùng ca người dân khu vc nông thôn, góp phn quan trng thúc đy tăng trưởng đi vi ngành nông nghip, lâm nghip và thy sn, trong đó tc đ tăng trưởng năm 2018 đt 3,76%, cao nht trong giai đon 2012-2018, góp phn tích cc to s bt phá trong tăng trưởng GDP năm 2018 vi mc tăng 7,08%.

Tiếp tc đu tư tín dng hiu qu cho lĩnh vc nông nghip, nông thôn

Trong thi gian ti, ngành ngân hàng s tiếp tc đng hành và trin khai các gii pháp đ đy mnh đu tư tín dng có hiu qu phc v phát trin sn xut nông nghip, nông thôn ca người dân, góp phn gim nn tín dng đen, c th:

Th nht, hoàn thin và b sung cơ chế chính sách khuyến khích các TCTD m rng cho vay sn xut, kinh doanh và tiêu dùng ti các khu vc nông nghip, nông thôn nhm đáp ng tt hơn nhu cu vay vn chính đáng ca người dân.

Th hai, tăng cường phi hp vi các b, ngành trin khai có hiu qu các chương trình tín dng đc thù trong lĩnh vc nông nghip, đc bit là các chương trình phát trin nông nghip ng dng công ngh cao, sn xut nông nghip theo chui giá tr, mô hình liên kết, giúp tăng giá tr gia tăng trong sn xut, góp phn thc hin thành công Đ án tái cơ cu ngành nông nghip.

Th ba, NHNN ch đo các TCTD: (i) Tiếp tc coi nông nghip, nông thôn là mt trong các lĩnh vc ưu tiên hàng đu trong đu tư và m rng tín dng; (ii) Xây dng và trin khai các sn phm tín dng phù hp vi người nông dân và đc thù ca sn xut nông nghip; (iii) Trin khai kp thi các quy đnh mi v chính sách tín dng phc v nông nghip, nông thôn ti Ngh đnh 116/2018/NĐ-CP và các gii pháp tháo g khó khăn cho khách hàng vay vn nhm giúp người dân, doanh nghip hot đng trong lĩnh vc nông nghip, nông thôn n đnh cuc sng và khôi phc sn xut; (iv) Tiếp tc ci tiến quy trình, th tc tín dng, rút ngn thi gian xét duyt cho vay, chú trng phát trin mô hình ngân hàng lưu đng nhng vùng khó khăn, vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, to điu kin cho người dân thun tin hơn trong vic tiếp cn vn và các dch v ngân hàng khác; (v) kp thi trin khai các gii pháp tháo g khó khăn cho người dân như xem xét gia hn n, điu chnh kỳ hn tr n khi người dân gp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng chưa th tr được n đúng hn, giúp người dân tăng kh năng tiếp cn ngun vn tín dng ngân hàng, không phi đi vay nng lãi t các đi tượng cho vay tín dng đen.

Th tư, đy mnh công tác thông tin tuyên truyn, trin khai các chương trình giáo dc tài chính vi các hình thc truyn ti tht d hiu, gn gũi, hướng ti các đi tượng yếu thế trong xã hi, trong đó có ph n nghèo, người dân vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn. Qua đó nâng cao kiến thc v tài chính ngân hàng cho người dân cũng như trang b nhng k năng giao dch ngân hàng đm bo an toàn, tin li, t đó nâng cao kh năng tiếp cn các sn phm dch v ngân hàng cho người dân, đc bit là người dân khu vc nông thôn, góp phn thúc đy mc tiêu quc gia v phát trin tài chính toàn din.

Xem 394 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng