Thứ hai, 16 Tháng 12 2019
TIN MỚI

Quản lý thuế với thương mại điện tử

Quan ly thue voi thuong mai dien tuLut Qun lý thuế năm 2019 đã quy đnh c th v qun lý thuế đi vi hot đng kinh doanh thương mi đin t nhm qun lý thuế hiu qu trong lĩnh vc này. Đây là ln đu tiên ni dung này được "lut hóa".

Nhm qun lý thuế hiu qu đi vi hot đng kinh doanh thương mi đin t, Lut Qun lý thuế năm 2019 đã b sung nhng quy đnh liên quan đến qun lý thuế đi vi hot đng này theo hướng xây dng cơ s d liu và trin khai rng rãi các dch v thuế đin t như khai thuế đin t, hoá đơn đin t, np thuế online.

Theo đó, cơ quan qun lý thuế xây dng h thng công ngh thông tin đáp ng yêu cu hin đi hóa công tác qun lý thuế, tiêu chun k thut, đnh dng d liu v hóa đơn, chng t đin t, h sơ thuế đ thc hin giao dch đin t gia người np thuế vi cơ quan qun lý thuế và gia cơ quan qun lý thuế vi cơ quan, t chc, cá nhân có liên quan.

Lut Qun lý thuế 2019 cũng đã quy đnh c th nguyên tc khai thuế, tính thuế đi vi hot đng kinh doanh thương mi đin t. Theo đó, kinh doanh thương mi đin t, kinh doanh da trên nn tng s và các dch v khác được thc hin bi nhà cung cp nước ngoài không có cơ s thường trú ti Vit Nam thì nhà cung cp nước ngoài có nghĩa v trc tiếp hoc y quyn thc hin đăng ký thuế, khai thuế, np thuế ti Vit Nam.

V s dng mã s thuế, khi bên Vit Nam chi tr tin cho t chc, cá nhân có hot đng kinh doanh xuyên biên gii da trên nn tng trung gian k thut s không hin din ti Vit Nam thì phi s dng mã s thuế đã cp cho t chc, cá nhân này đ khu tr, np thay.

Lut nêu rõ, doanh nghip kinh doanh thương mi đin t và doanh nghip, t chc kinh tế đã hoc s thc hin giao dch vi cơ quan thuế bng phương tin đin t, xây dng h tng công ngh thông tin, có h thng phn mm kế toán, phn mm lp hóa đơn đin t đáp ng lp, tra cu hóa đơn đin t, lưu tr d liu hóa đơn đin t theo quy đnh và bo đm vic truyn d liu hóa đơn đin t đến người mua và đến cơ quan thuế thì được s dng hóa đơn đin t không có mã ca cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cp dch v, không phân bit giá tr tng ln bán hàng hóa, cung cp dch v, tr trường hp ri ro v thuế cao và trường hp đăng ký s dng hóa đơn đin t có mã ca cơ quan thuế.

Trách nhim phi hp ca các b, ngành liên quan

Bên cnh nhng quy đnh c th trên, đ thc s qun lý thuế hiu qu đi vi hot đng kinh doanh thương mi đin t thì cn có vc vào cuc mnh m ca các b, ngành liên quan. Theo đó, Lut Qun lý thuế 2019 đã quy đnh trách nhim ca các b, ngành, các t chc, đơn v liên quan đến hot đng kinh doanh thương mi đin t trong qun lý thuế.

Trong đó, B Công Thương có trách nhim ch đo, hướng dn các cơ quan chc năng trong vic kết ni, cung cp thông tin liên quan đ phi hp vi B Tài chính trong qun lý thuế đi vi các t chc, cá nhân hot đng thương mi đin t, nhượng quyn thương mi và các hot đng liên quan.

Ngân hàng Nhà nước Vit Nam có trách nhim xây dng và phát trin h thng thanh toán thương mi đin t quc gia, các tin ích tích hp thanh toán đin t đ s dng rng rãi cho các mô hình thương mi đin t; Thiết lp cơ chế qun lý, giám sát các giao dch thanh toán h tr công tác qun lý thuế đi vi hot đng cung cp dch v xuyên biên gii trong thương mi đin t.

Ngân hàng thương mi có trách nhim khu tr, np thay nghĩa v thuế phi np theo quy đnh pháp lut v thuế ca t chc, cá nhân nước ngoài có hot đng kinh doanh thương mi đin t có phát sinh thu nhp t Vit Nam...

Nhng quy đnh v qun lý thuế đi vi hot đng kinh doanh thương mi đin t trong Lut Qun lý thuế năm 2019 là cơ s pháp lý quan trng trong công tác qun lý thuế đi vi hot đng này. Trong thi gian ti, khi các văn bn hướng dn được ban hành đy đ, vic đưa Lut vào cuc sng được kỳ vng s to điu kin cho thương mi đin t phát trin, ngăn nga, phòng chng được các h qu tiêu cc ca thương mi đin t hin nay và m rng cơ s thu thuế.

Xem 1377 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng

Gửi bình luận

Chắc chắn rằng bạn đã điền đầy đủ các thông tin bắt buộc, được đánh dấu bởi dấu (*). Không cho phép dùng mã HTML.