Thứ tư, 23 Tháng 9 2020
TIN MỚI

Agribank Hòa Bình thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản bảo đảm

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Hòa Bình t chc bán đu giá tài sn thế chp bo đm khon vay là quyn s dng đt và tài sn gn lin trên đt.

Mô t v tài sn:

* Tài sn thế chp th nht:

+ Quyn s dng đt:

- Tha đt s: 97; t bn đ s: 03.

- Đa ch tha đt: Xóm Giang, xã Bình Thanh, huyn Cao Phong, tnh Hòa Bình.

- Din tích: 210 m2.

- Hình thc s dng: S dng riêng.

- Mc đích s dng: Đt nông thôn.

- Thi hn s dng: Lâu dài.

- Ngun gc s dng đt: Nhà nước công nhn QSD đt như Nhà nước giao đt có thu tin s dng đt; Nhn QSD đt do chuyn nhượng QSD đt.

- Tên ch s hu: Bà Nguyn Th Ngc Tuyết.

- Giy t chng minh quyn s hu: Giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BB360453 do UBND huyn Cao Phong tnh Hòa Bình cp ngày 07/04/2010, s vào s cp GCN: CH 00004.

- Thc trng tài sn: tài sn không có tranh chp, được đăng ký giao dch đm bo theo đúng quy đnh.

- Tng giá tr tài sn: 210.000.000 đng (Bng ch: Hai trăm mười triu đng).

* Tài sn thế chp th 2:

+ Quyn s dng đt:

- Tha đt s: 30; t bn đ s: 03.

- Đa ch tha đt: Xóm Giang, xã Bình Thanh, huyn Cao Phong, tnh Hòa Bình.

- Din tích: 746 m2.

- Hình thc s dng: S dng riêng.

- Mc đích s dng: Đt nông thôn + đt trng cây lâu năm khác.

- Thi hn s dng: Lâu dài.

- Ngun gc s dng đt: Nhà nước công nhn QSD đt như Nhà nước giao đt có thu tin s dng đt.

- Tên ch s hu: ông Nguyên Văn Bo và bà Đinh Th Bông.

- Giy t chng minh quyn s hu: Giy chng nhn Quyn s dng đt s AL641237 do UBND huyn Cao Phong tnh Hòa Bình cp ngày 07/10/2008, s vào s cp GCN: H 00047.

+ Tài sn gn lin vi đt:

- Nhà: Nhà xây kiên c 2 tng; kết cu: bê tông; din tích s dng: 260 m2; Din tích xây dng: 280 m2.

- H thng sân, tường bao và công trình ph khác.

+ Thc trng tài sn: tài sn không có tranh chp, được đăng ký giao dch đm bo theo đúng quy đnh.

+ Tng giá tr tài sn: 1.819.030.000 đng (Bng ch: Mt t, tám trăm mười chín triu, không trăm ba mươi nghìn đng chn).

* Theo quy đnh ti khon 4 Điu 56 Lut đu giá tài sn, c th:

Cơ s vt cht, trang thiết b cn thiết bo đm cho vic đu giá đi vi loi tài sn đu giá.

Có phương án đu giá kh thi, hiu qu.

Có năng lc, kinh nghim và uy tín ca t chc đu giá tài sn.

Thù lao dch v đu giá, chi phí đu giá tài sn phù hp.

Có tên trong danh sách các t chc đu giá tài sn do B Tư pháp công b.

Các tiêu chí khác phù hp vi tài sn đu giá.

Kế hoch t chc la chn t chc bán đu giá:

Thi hn np h sơ: t ngày 08 - 16/7/2019.

Đa đim: ti tr s Agribank Chi nhánh tnh Hòa Bình.

Thông tin chi tiết, liên h: Agribank Hòa Bình. Đa ch: s 751, đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm, thành ph Hoà Bình, tnh Hòa Bình. S đin thoi: 0218.3852269 - S FAX: 0218.3895533

Xem 2134 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng