In trang này

Agribank Trung Tâm Sài Gòn thông tin bán đấu giá tài sản

Hinh anh dau gia BDSNgân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank) Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn thông báo bán đu giá mt s tài sn.

Tài sn bán đu giá: 51.118,5 m2 đt ti xã Phú M Hưng, huyn C Chi, TP. H Chí Minh.

- Tài sn th nht: 8.267,9 m2 đt trng cây lâu năm ti tha đt s: 701; t bn đ s: 10 ti xã Phú M Hưng, huyn C Chi, TP. H Chí Minh theo Giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s: BV 252276 do UBND huyn C Chi, TP. H Chí Minh cp ngày 15/09/2014; S vào s cp GCN: CH01826.

- Tài sn th hai: 4.498,6 m2 đt trng cây lâu năm ti tha đt s: 443; t bn đ s: 10 xã Phú M Hưng, huyn C Chi, TP. H Chí Minh theo Giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s: BV 252275 do UBND huyn C Chi, TP. H Chí Minh cp ngày 15/09/2014; S vào s cp GCN: CH01827.

- Tài sn th ba: 5.628,2 m2 đt trng cây lâu năm ti tha đt s 287, t bn đ s 10 xã Phú M Hưng, huyn C Chi, TP.H Chí Minh theo Giy chng nhn QSDĐ quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BV 252277 s vào s cp GCN: CH01825 ngày 15/9/2014 do UBND huyn C Chi, TP.H Chí Minh cp.

- Tài sn th tư: 8.335,3 m2 đt trng cây lâu năm ti tha đt s 337, t bn đ s 10 xã Phú M Hưng, huyn C Chi, TP.H Chí Minh theo Giy chng nhn QSDĐ quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BV 252278 s vào s cp GCN: CH01824 ngày 15/9/2014 do UBND huyn C Chi, TP.H Chí Minh cp.

- Tài sn th năm: 2.528,9 m2  đt trng cây lâu năm ti tha đt s 702, t bn đ s 10 xã Phú M Hưng, huyn C Chi, TP.H Chí Minh theo Giy chng nhn QSDĐ quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BV 252279 s vào s cp GCN: CH01823 ngày 15/9/2014 do UBND huyn C Chi, TP.H Chí Minh cp.

- Tài sn th sáu: 2.564,6 m2  đt trng cây lâu năm ti tha đt s 446, t bn đ s 10 xã Phú M Hưng, Huyn C Chi, TP.H Chí Minh theo Giy chng nhn QSDĐ quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s BV 252280 s vào s cp GCN: CH01822 ngày 15/9/2014 do UBND huyn C Chi, TP.H Chí Minh cp.

- Tài sn th by: 11.811 m2 đt vườn ti tha đt s 1168, 1064, 1063, 1061, 1058, 1099, 1119, 1066, 1068, 1067, 1065, 982, 1101, t bn đ s 10 ti xã Phú M Hưng, huyn C Chi, TP.H Chí Minh theo Giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s: W663081, do UBND huyn C Chi, TP. H Chí Minh cp ngày 02/06/2004; S vào s cp GCN: 99QSDĐ/CQ.

- Tài sn th tám: 7.484 m2 đt vườn ti tha đt s 1102, 1103, 1104, 1105, 1128, 1100, 1122, 1123 t bn đ s 10 ti xã Phú M Hưng, huyn C Chi, TP.H Chí Minh theo Giy chng nhn quyn s dng đt quyn s hu nhà và tài sn khác gn lin vi đt s: W663080, do UBND huyn C Chi, TP. H Chí Minh cp ngày 02/06/2004; S vào s cp GCN: 100QSDĐ/CQ.

Giá khi đim: 56.325.000.000 đng  (Bng ch: Năm mươi sáu t, ba trăm hai mươi lăm triu đng chn).

Thi gian, đa đim bán h sơ: T ngày 04/7/2019 đến trước 16 gi 00 phút ngày 23/7/2019 ti Công ty Đu giá hp danh tài sn Lam Sơn, đa ch: đa ch: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. H Chí Minh.

Thi gian xem tài sn: Trong thi gian đăng ký, khách hàng liên h trc tiếp vi Công ty Đu giá hp danh tài sn Lam Sơn hoc vi Agribank Trung tâm Sài Gòn đ được hướng dn.

Thi gian np tin đt trước: t ngày 23/7/2019 đến ngày 25/7/2019 (trong gi hành chính). S tin đt trước: 10% giá khi đim theo thông báo.

Thi gian, đa đim t chc cuc bán đu giá: 14 gi 30 phút ngày 26/7/2019 ti Công ty Đu giá hp danh tài sn Lam Sơn, đa ch: 111A Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP. H Chí Minh.

Thông tin chi tiết, liên h: cô Nguyn Th Kiu Oanh, CBXLN -Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, đa ch S 28-30-32 Mc Th Bưởi, phường Bến Nghé, qun I, TP. H Chí Minh. Đin thoi di đng: 0907110185. Đin thoi c đnh: 028.38231880-425.

Xem 2113 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng