Thứ tư, 08 Tháng 7 2020
TIN MỚI
Vietcombank tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh các chi nhanh đợt 1/2019

Vietcombank tuyển dụng nhân viên hỗ trợ kinh doanh các chi nhanh đợt 1/2019

Nhm phc v yêu cu hot đng kinh doanh, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) cn tuyn dng nhân viên h tr kinh doanh vào làm vic ti các chi nhánh. Thời gian nhn h sơ trc tiếp từ ngày 15/07/2019 đến 24h00 ngày 28/07/2019 (Nhn h sơ trong 14 ngày, k c th By và Ch nht).

Ch tiêu tuyn dng:

STT Tên CN Địa bàn Nhóm Chi nhánh Số lượng
1  Ba Đình  Hà Nội Nhóm 1 4
2  Nam Hà Nội  Hà Nội Nhóm 2 3
3  Tây Hà Nội  Hà Nội Nhóm 2 1
4  Tây Sài Gòn  TP. Hồ Chí Minh Nhóm 2 2
5  Bắc Giang  Bắc Giang Nhóm 3 1
6  Bình Định  Bình Định Nhóm 3 5
7  Hà Nam  Hà Nam Nhóm 3 1
8  Nghệ An  Nghệ An Nhóm 3 3
9  Ninh Bình  Ninh Bình Nhóm 3 1
10  Phố Hiến  Hưng Yên Nhóm 3 2
11  Thái Bình  Thái Bình Nhóm 3 1
12  Vinh  Nghệ An Nhóm 3 4
13  Lạng Sơn  Lạng Sơn Nhóm 4 1
14  Phú Quốc  Kiên Giang Nhóm 4 1
Tổng 30

Mô t công vic và tiêu chun tuyn dng: Nhân viên H tr kinh doanh: Là nhân viên trc tiếp thc hin công tác bán hàng (bán l, bán buôn) ti khách hàng, được VCB tuyn dng đ tăng cường cho ngun nhân lc ca VCB. Nhân viên h tr kinh doanh trc tiếp được VCB ký kết Hp đng lao đng và hưởng các quyn li ca người lao đng theo quy đnh ca VCB.

ng viên xem chi tiết theo đường dn ti trang tuyn dng ca Vietcombank. (https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx&https://tuyendung.vietcombank.com.vn/)

Hình thc nhn h sơ: Trc tuyến.

- ng viên truy cp đa ch: https://www.vietcombank.com.vn/Careers/News.aspx (Trang web Vietcombank ---> mc Tuyn dng) đ xem thông tin chi tiết và la chn v trí.

- Thc hin np h sơ trc tuyến ti đa ch: https://tuyendung.vietcombank.com.vn/

H sơ đính kèm: Sau khi to và np h sơ trc tuyến, thí sinh scan các giy t sau sang đnh dng pdf hoc doc-docx, nén vào 1 file zip đ đính kèm.

- Sơ yếu lý lch t thut khai trong giai đon 06 tháng gn nht có chng nhn ca cơ quan nhà nước có thm quyn;

- Bn sao các văn bng và bng đim (không cn công chng/chng thc);

- Giy chng nhn sc kho trong thi gian 06 tháng gn nht;

- 02 nh 4x6 (chp trong vòng 06 tháng tính đến thi đim np h sơ);

(ng viên phi b sung đy đ h sơ bn giy có công chng/chng thc khi Vietcombank yêu cu hoc khi có thông báo ng viên được vào vòng Phng vn).

Lưu ý:

- Vietcombank ch nhn h sơ ng viên tt nghip Đi hc h tp trung chính quy/liên kết (không bao gm h liên thông, ti chc, văn bng 2, va hc va làm) ca các trường Đi hc theo quy đnh ca Vietcombank. Đào to Thc s tr lên ch là tiêu chí ưu tiên;

- Thí sinh ch được np vào mt Chi nhánh (trường hp ng viên np đng thi 02 Chi nhánh, Vietcombank được quyn loi h sơ thí sinh khi đt tuyn dng này).

- Thí sinh s nhn được mt email xác nhn v v trí đã np sau khi hoàn thành vic to (bước 1) và np (bước 2) h sơ trc tuyến trên h thng theo hướng dn ti trang tuyn dng VCB

(https://tuyendung.vietcombank.com.vn/ -> Hướng dn np h sơ).

- Vietcombank được quyn la chn h sơ đ mi ng viên ni tri tham gia các vòng tuyn dng;

- Vietcombank ch thông báo lch thi đi vi ng viên đ điu kin d thi (qua tin nhn SMS và email);

- Thi gian thi d kiến: Tháng 08/2019;

Thí sinh hoàn toàn chu trách nhim v tính chính xác và trung thc ca H sơ. Trường hp Vietcombank phát hin h sơ đăng ký ca thí sinh không chính xác, trung thc, kết qu ca thí sinh s b hy b.

Thông tin chi tiết, liên h: s đin thoi h tr ti Vietcombank 0941924346/0941924347.

Xem 1123 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng