In trang này

DIV tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 của APRC

DIV tham du Hoi nghi thuong nien lan thu 17 cua APRCMi đây, Đoàn công tác Bo him tin gi Vit Nam (DIV) do Tng Giám đc Đào Quc Tính làm Trưởng đoàn đã tham d Hi ngh thường niên ln th 17 ca y ban khu vc Châu Á - Thái Bình Dương (APRC), Hi tho h tr kĩ thut và Hi tho quc tế ti St. Petersburg, Liên bang Nga.

Trong khuôn kh Hi ngh thường niên, vi tư cách là thành viên ca APRC, DIV đã thông qua các văn kin hi ngh ca APRC; cp nht các hot đng ca APRC k t Hi ngh ln th 16 do DIV đăng cai t chc năm 2018; cp nht các hot đng ca Hip hi BHTG quc tế (IADI), đc bit là các mc tiêu chiến lược phát trin Hip hi; thông qua nước đăng cai Hi ngh thường niên ln th 18 năm 2020 ca APRC là Tng công ty BHTG Malaysia (PIDM).

Bên cnh đó, Đoàn công tác DIV đã tham gia Hi tho h tr kĩ thut “BHTG: Đm bo tuân th nguyên tc cơ bn 2 và 8 ca IADI”. Ti Hi tho, mt s ni dung đã được tp trung làm rõ như: Nguyên tc 2 v Nhim v & Quyn hn và Nguyên tc 8 v Phm vi bo him trong B nguyên tc cơ bn phát trin h thng BHTG hiu qu ca IADI.

Đoàn cũng tham d Hi tho quc tế vi ch đ “Bo him tin gi và Thanh lý tài sn ngân hàng: Tiêu chun, Thông l và Đi mi”. Hi tho bàn lun các ni dung, bao gm: Đm bo chi tr BHTG trong vòng 7 ngày; nhng li ích và thách thc ca vic thanh lý tài sn ngân hàng do t chc BHTG thc hin; và cách thc thu hi tài sn t ngân hàng đ v.

Bên l Hi ngh, DIVvà Cơ quan BHTG Liên bang Nga (DIA Nga) đã có bui hp song phương trao đi, chia s kinh nghim ca DIA Nga v x lý các t chc tín dng yếu kém, chi tr BHTG và thng nht kế hoch hp tác gia DIVvà DIA Nga trong tương lai. Hai bên đã ký kết Bn ghi nh hp tác nhm nâng cao hiu qu hot đng ca h thng BHTG mi nước, đóng góp vào s phát trin chung ca y ban khu vc cũng như Hip hi BHTG quc tế. Theo ni dung Bn ghi nh hp tác th hin mc tiêu ca các bên trong vic chia s kiến thc và kinh nghim v các lĩnh vc như: BHTG, tiếp nhn và thanh lý, x lý ngân hàng, qun lý ri ro, thu phí, ngun vn và s dng vn, công ngh thông tin, qun lý cơ s d liu, pháp lý, qun lý hành chính và nâng cao nhn thc công chúng. Hai bên cũng cam kết h tr ln nhau trong các vn đ xuyên biên gii có liên quan và trong phm vi được lut, quy đnh ca các bên tham gia cho phép. Các ni dung này giúp nâng cao hiu qu hot đng ca h thng BHTG mi nước, qua đó góp phn hoàn thành tt nhim v ca mình.

Ngoài ra, DIV còn có các bui làm vic và trao đi v kế hoch hp tác vi mt s t chc BHTG tham d Hi ngh.

Xem 172 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)

Mới nhất từ VNBA

Xem theo ngày tháng