Thứ tư, 08 Tháng 7 2020
TIN MỚI

Hội nghị thường niên lần thứ 4 Hội đồng Thống đốc AIIB

Hoi nghi thuong nien lan thu 4 Hoi dong Thong doc AIIBNgày 12-13/7/2019, ti Luxembourg Đoàn Vit Nam do Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú làm Trưởng đoàn đã tham d các s kin ca Hi nghthường niên ln th 4 Hi đng Thng đc Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) được t chc vi ch đ chính là “Hp tác và Kết ni”.

Hi ngh thu hút s tham gia ca lãnh đo 97 nước thành viên, các t chc tài chính, ngân hàng quc tế, các t chc phi chính ph, các ngân hàng thương mi và các t chc tư nhân trong lĩnh vc đu tư phát trin cơ s h tng. Hi ngh thường niên AIIB năm nay din ra trong bi cnh các t chc đa phương đang xúc tiến trin khai nhiu sáng kiến v kết ni khu vc châu Á, bao gm Kết ni ASEAN 2025, Hành lang phát trin Á - Phi, Chương trình Hp tác kinh tế Trung tâm châu Á, Chương trình Hp tác kinh tế khu vc Nam Á… S gia tăng mnh m v s lượng các sáng kiến kết ni đòi hi s tăng cường hp tác gia các t chc đa phương nhm đm bo tính hiu qu và tiết kim ngun lc, cht lượng d án đu tư, tính minh bch, tính tuân th các tiêu chun v môi trường xã hi. Đây cũng là mt trong nhng khuyến ngh quan trng mà G20 đưa ra cho các t chc tài chính quc tế như WB, ADB, AIIB.

Vi tinh thn đó, ti các Phiên hp trước thm Hi ngh thường niên Hi đng Thng đc trong các ngày 10-11/7, Ban Giám đc AIIB đã dành thi gian tho lun v sáng kiến thành lp Trung tâm hp tác đa phương v tài chính phát trin (MCDF), là sáng kiến được đưa ra vi mc tiêu thúc đy hp tác gia các ngân hàng phát trin đa phương trong đu tư cơ s h tng kết ni cht lượng cao, đt chun quc tế. Bên cnh đó, Ban Giám đc AIIB đã phê duyt Cơ chế Giám sát nhm h thng hóa các công c kim soát ca Ban Giám đc đi vi Ban Qun tr AIIB (do Ch tch đng đu), đm bo các hot đng ca Ngân hàng tuân th các chính sách và chiến lược đã được phê duyt. Đây là mt bước đi quan trng trong hot đng qun tr t chc ca AIIB, đt nn tng vng chc h tr các nước thành viên (thông qua Ban Giám đc AIIB) thc hin giám sát hot đng ca Ngân hàng, đm bo AIIB là mt t chc quc tế uy tín, minh bach, hiu qu. Đi din NHNN vi vai trò là Giám đc điu hành ph khuyết ca Nhóm nước bao gm Úc, Vit Nam, New Zealand và Singapore đã tham d các phiên hp này cũng như tham gia vào quá trình góp ý, tho lun các báo cáo hot đng, văn bn chính sách và các tài liu liên quan ti Phiên hp.

Ti Hi ngh chính thc, Hi đng Thng đc AIIB đã được nghe báo cáo v kết qu hot đng trong năm va qua ca Ngân hàng. Sau hơn 3 năm đi vào hot đng, AIIB đã phê duyt tài tr cho 46 d án vi giá tr tài tr 8,5 t USD ti 18 quc gia, bao gm các hình thc đa dng như tài tr cho khu vc công, tài tr cho khu vc tư nhân, tài tr và góp vn đu tư qu… Thông qua vic m rng danh mc đu tư, AIIB đã không ngng tích lũy kinh nghim và kiến thc v th trường, đm bo hiu sut đu tư, hoàn thin b máy ni b và tăng cường tp trung vào các ưu tiên chiến lược. Mt kết qu n tượng trong các hot đng tài chính ca AIIB năm va qua là phát hành đt trái phiếu toàn cu đu tiên vào tháng 5/2019, huy đng 2,5 t USD vi kỳ hn 5 năm, lãi sut coupon là 2,25%. Trái phiếu th nghim ca AIIB được đánh giá tín nhim AAA t S&P, Moody’s và Fitch, th hin kết qu thc hin cam kết ca AIIB hướng ti chun mc cao nht v qun tr, minh bch và trách nhim. Cũng ti Hi ngh, Hi đng Thng đc đã biu quyết kết np 3 thành viên mi là Cng hòa Benin, Cng hòa Djibouti và Cng hòa Rwanda, nâng tng s thành viên ca AIIB lên 100 quc gia/vùng lãnh th.

Trong thi gian tham d Hi ngh, Đoàn Vit Nam đã có cuộc gặp xã giao với Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược ca AIIB - Ông Joachim von Amsberg. Ti cuc gp, Phó Thống đốc Đào Minh Tú chúc mng nhng thành tu n tượng ca AIIB sau hơn 3 năm hot đng, qua đó dn chng t AIIB là mt t chc tài chính đa phương đáng tin cy, có chun mc cao v qun tr, minh bch và trách nhim. Phó Thng đc cũng đánh giá cao vic AIIB thành lp Ban Quan h khách hàng đ xây dng Chương trình Đu tư Quc gia nhm phát huy hiu qu ngun vn AIIB cho phát trin cơ s h tng các nước thành viên và mong mun Ông Phó Ch tch s ch đo b phn nghip v này sm xây dng được Chương trình Đu tư Quc gia dành riêng cho Vit Nam, phù hp vi bi cnh và điu kin hin ti ca Vit Nam. Đáp li li ca Phó Thng đc, Lãnh đo cp cao AIIB đánh giá cao kết qu đy n tượng ca Vit Nam thi gian qua v tăng trưởng kinh tến đnh vĩ mô; nhn mnh tm quan trng ca Vit Nam vi tư cách là mt nước thành viên sáng lp, là mt đi tác tin cy và có trách nhim ca AIIB nói riêng và trong cng đng quc tế nói chung. AIIB cam kết tiếp tc phi hp cht ch vi các bên liên quan ca Vit Nam đ tìm hiu nhu cu, cung cp sn phm tài chính linh hot, phù hp vi bi cnh và nhu cu ca Vit Nam đ h tr phát trin cơ s h tng.

Bên l Hi ngh, Đoàn Vit Nam cũng đã có bui tiếp xúc cp cao vi đi din ca y ban châu Âu (EU). Ti cuc gp này, đi din ca phái đoàn EU đánh giá cao quan h hp tác Vit Nam - EU và nht trí rng Hip đnh thương mi t do Vit Nam - EU (EVFTA) s to điu kin cho vic thúc đy hơn na quan h đu tư, thương mi Vit Nam - EU. Hai bên đã trao đi v ý tưởng do EU đ xut v vic trin khai phương thc tài tr “hn hp” vi mc tiêu h tr Vit Nam trong huy đng vn đu tư cơ s h tng. Phó Thng đc Đào Minh Tú hoan nghênh vic EU có đnh hướng đa dng hóa phương thc tài tr cho Vit Nam và cho biết, NHNN - vi tư cách là cơ quan đi din chính thc ca Vit Nam ti các t chc tài chính và ngân hàng quc tế như WB, ADB, AIIB… s phi hp cht ch vi EU và các cơ quan hu quan ca Vit Nam đ trin khai và phát huy hiu qu h tr ca EU cho phát trin kinh tế nói chung và xây dng cơ s h tng nói riêng. Phó Thng đc cũng chia s thông tin cp nht v kết qu tích cc trong tăng trưởng kinh tế và điu hành vĩ mô ca Vit Nam trong 6 tháng đu năm 2019, tình hình trin khai Đ án tái cơ cu khu vc ngân hàng gn vi n xu và quá trình chun b cho đt Đánh giá Đa phương ca APG đi vi Vit Nam. Hai bên nht trí tiếp tc thúc đy quan h hp tác Vit Nam - EU nói chung và trong lĩnh vc ngân hàng nói riêng.

Vic tham d Hi ngh và tham gia các chương trình ngh s ca Hi ngh ca đoàn Vit Nam có ý nghĩa quan trng trong thi đim hin ti khi Vit Nam đã tt nghip nhóm các nước được tiếp cn ngun ưu đãi t các ngân hàng và đi tác phát trin và tăng cường tiếp cn các ngun vn mang tính th trường nhiu hơn. Thông qua tham d các hot đng chính thc ca Hi ngh cũng như các hot đng tiếp xúc song phương, đoàn Vit Nam bày t thông đip s tiếp tc là thành viên tích cc tham gia xây dng và phát trin AIIB; đng thi mong mun AIIB cũng như các nhà tài tr quc tế tăng cường tài tr trc tiếp cho các doanh nghip, nhà đu tư Vit Nam theo hình thc không có bo lãnh ca Chính ph, phù hp vi đnh hướng ca Chính ph trong khuyến khích đu tư tư nhân nói chung và trong lĩnh vc xây dng cơ s h tng nói riêng.

Theo Ngh quyết được Hi đng Thng đc thông qua, Hi ngh thường niên AIIB ln th 5 s được t chc t ngày 2-3/07/2020 ti Bc Kinh, Trung Quc. Đây cũng s là dp đ AIIB t chc l khai trương tr s ca Ngân hàng này.

Xem 485 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng