Thứ sáu, 25 Tháng 9 2020
TIN MỚI
Agribank trao tặng 150 tủ thuốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Agribank trao tặng 150 tủ thuốc cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Sáng 9/7, ti Hi Phòng, B tư lnh Vùng 1 Hi quân phi hp vi S Nông nghip và Phát trin nông thôn các tnh, thành ph: Hi Phòng, Qung Ninh, Thái Bình, Nam Đnh và Ninh Bình t chc phát đng Chương trình “Hi quân Vit Nam làm đim ta cho ngư dân vươn khơi, bám bin”.

Ngân hàng Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank), vi vai trò là ngân hàng tiên phong, dn đu thc hin nhim v chính tr trong h tr nông dân, ngư dân trin khai các lĩnh vc mũi nhn kinh tế, góp phn đm bo đi sng ngư dân và bo v ch quyn bin đo quê hương. Agribank đã trao tng 150 t thuc cho ngư dân 5 tnh vi s tin trên 150 triu đng.

Được biết,chương trình “Hi quân Vit Nam làm đim ta cho ngư dân vươn khơi, bám bin”  tp trung thc hin tt bn nhóm hot đng ch yếu, đó là tuyên truyn cho bà con ngư dân v v trí, vai trò, tm quan trng ca bin; Các Hip đnh phân đnh ranh gii trên bin gia Vit Nam vi các nước trong khu vc; Các văn bn quy phm pháp lut ca Vit Nam v bin và khai thác, đánh bt thy hi sn an toàn, đúng pháp lut gn vi bo v môi trường, chng khai thác hi sn bt hp pháp…bo v hot đng hp pháp ca ngư dân; bo v tài sn, tính mng ca bà con ngư dân trên bin; to điu kin cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám bin, bám ngư trường khai thác thy sn, phát trin kinh tế.

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sc, giúp bà con ngưdân nâng cao nhn thc, ý thc chp hành lut pháp trong khai thác thy sn; to điu kin h tr, bo v ngư dân khai thác tài nguyên bin gn vi thế trn quc phòng toàn dân trên bin; phát huy vai trò ca ngư dân cùng vi lc lượng hi quân bo v vng chc ch quyn bin đo ca T quc.

Xem 2636 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng