Thứ bảy, 04 Tháng 7 2020
TIN MỚI

5 tình tiết định khung hình phạt tội rửa tiền

Hinh anh rua tienTòa án nhân dân ti cao đã ban hành Ngh quyết s 03/2019/NQ-HĐTP hướng dn áp dng Điu 324 ca B lut Hình s v ti ra tin, trong đó quy đnh c th v mt s tình tiết đnh khung hình pht.

5 tình tiết đnh khung hình pht như sau:

1. Li dng chc v, quyn hn quy đnh ti đim b khon 2 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp người có chc v, quyn hn s dng chc v, quyn hn đ thc hin mt trong các hành vi quy đnh ti khon 1 Điu 324 ca B lut Hình s và hướng dn ti Điu 4 ca Ngh quyết này.

2. Phm ti 02 ln tr lên quy đnh ti đim c khon 2 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp người phm ti đã thc hin hành vi phm ti ra tin t 02 ln tr lên nhưng đu chưa b truy cu trách nhim hình s và chưa hết thi hiu truy cu trách nhim hình s.

3. Có tính cht chuyên nghip quy đnh ti đim d khon 2 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp người phm ti thc hin hành vi ra tin t 05 ln tr lên (không phân bit đã b truy cu trách nhim hình s hay chưa b truy cu trách nhim hình s, nếu chưa hết thi hiu truy cu trách nhim hình s hoc chưa được xóa án tích) và người phm ti ly khon li bt chính thu được t vic ra tin làm ngun thu nhp.

4. Dùng th đon tinh vi, xo quyt quy đnh ti đim đ khon 2 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp người phm ti s dng công ngh cao, móc ni vi người có chc v, quyn hn trong cơ quan Nhà nước hoc th đon gian di, mánh khóe khác đ tiêu hy chng c, che giu hành vi phm ti, gây khó khăn cho vic phát hin, điu tra, x lý ti phm.

5. Gây nh hưởng xu đến an toàn h thng tài chính, tin t quc giaquy đnh ti đim c khon 3 Điu 324 ca B lut Hình s là trường hp hành vi phm ti làm nh hưởng đến tính n đnh hoc gây ra nguy cơ mt n đnh h thng tài chính, tin t quc gia.

Xem 2520 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng