Thứ ba, 26 Tháng 5 2020
TIN MỚI
Thống đốc Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam

Thống đốc Lê Minh Hưng tiếp Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam

Ngày 09/7/2019, Thng đc Ngân hàng Nhà nước Vit Nam Lê Minh Hưng đã có bui tiếp xã giao ông Francois Painchaud - Trưởng đi din ca Qu tin t quc tế (IMF) ti Vit Nam. Cùng d bui tiếp có đi din lãnh đo V Chính sách tin t, V D báo thng kê, V Qun lý ngoi hi, V Hp tác quc tế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Văn phòng NHNN.

Chào mng ông Francois Painchaud chính thc bt đu nhim kỳ mi vi cương v là Trưởng đi din ca IMF ti Vit Nam và Lào vi nhim kỳ 3 năm (t ngày 03/6/2019), Thng đc Lê Minh Hưng tin tưởng rng vi kinh nghim làm đi din thường trú và kinh nghim làm vic ti IMF vi nhiu nghiên cu v các ch đ tài khóa, chính sách tin t và tham gia làm Trưởng đoàn hp tác k thut cho mt s nn kinh tế đang phát trin, ông Francois Painchaud s đóng góp nhiều ý kiến tư vn, khuyến ngh chính sách quý giá cho Chính phủ Việt Nam nói chung và NHNN nói riêng, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện kinh tế đặc thù của Việt Nam.

Thông tin v tình hình kinh tế xã hi Vit Nam, kết qu hot đng ngân hàng 6 tháng đu năm 2019 và tình hình hi nhp kinh tế quc tế, Thng đc Lê Minh Hưng cho rng, quan h hp tác gia Vit Nam và IMF ngày càng tt đp và hiu qu, đi vào thc cht. NHNN đánh giá cao s ng h ca IMF đi vi đường li chính sách phát trin kinh tế xã hi ca Vit Nam và hot đng h tr, đào to và tư vn chính sách dành cho Chính ph Vit Nam trong các lĩnh vc kinh tế, phát trin, h tr công cuc phát trin đt nước, duy trì n đnh kinh tế vĩ mô, phát trin an sinh xã hi. Đc bit, IMF đã dành nhiu h tr k thut và đào to ngun nhân lc cho ngành tài chính ngân hàng nói chung và NHNN nói riêng.

Thng đc Lê Minh Hưng cho biết, NHNN s sm có thư đ xut IMF h tr cho NHNN và Vit Nam nhm hoàn thin h thng, khuôn kh, báo cáo thng kê tin t ca NHNN; xây dng hướng dn v phân t khu vc th chế ca Vit Nam phù hp vi hướng dn ca IMF; h tr cán b NHNN tham d các khóa đào to chuyên sâu v d báo, thng kê…

NHNN tin tưởng vi vai trò đi din ca ông Francois Painchaud, Văn phòng đi din ca IMF ti Vit Nam s tiếp tc h tr tích cc cho Chính ph Vit Nam trong vic tăng cường vai trò cầu nối chính sách giữa IMF và NHNN cũng như các Bộ, ngành, đóng góp nhiều tư vn, khuyến ngh chính sách cho Chính phủ Việt Nam về kinh tế vĩ mô, và, hỗ tr huy động các nguồn hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo cho Việt Nam.

Cm ơn Thng đc NHNN dành thi gian tiếp, ông Francois Painchaud đánh giá cao công tác điu hành chính sách tin t, qun lý ngoi hi, qun lý h thng ngân hàng, giúp kim soát lm phát mc thp, h tr cng c n đnh kinh tế vĩ mô. Ông cũng đánh giá cao nhng quy đnh an toàn và qun lý an toàn vĩ mô mà NHNN đã ban hành trong thi gian va qua cũng như nhng n lc ca ngành Ngân hàng trong vic trin khai các quy đnh Basle II theo l trình đã ban hành.

Ông Francois Painchaud cho biết, cuc hp ca Ban Giám đc điu hành IMF v báo cáo Điu IV ca Vit Nam va qua đã đánh giá cao kết qu kinh tế - xã hi năm 2018 và nhng tháng đu năm 2019 ca Vit Nam và đã ghi nhn khá đy đ các quan đim điu hành chính sách ca Chính ph và NHNN. Trong thi gian ti, IMF s tăng cường hp tác cht ch vi các cơ quan liên quan ca Vit Nam và s đưa ra nhng khuyến ngh v chính sách vĩ mô giúp Chính ph Vit Nam phát trin kinh tế đúng mc tiêu và đnh hướng.

Cùng vi vic h tr cho các chương trình h tr k thut cho các cơ quan liên quan Vit Nam, Văn phòng IMF s tiếp tc các hot đng hp tác truyn thng vi NHNN như nhn cán b ca NHNN đang thc tp theo các ch đ v chính sách tin t, thng kê, d báo, n đnh tài chính, trin khai các đ tài nghiên cu v các vn đ chính sách...

Ông Francois Painchaud mong mun nhn được s phi hp cht ch ca NHNN đ Văn phòng IMF nói chung và bn thân ông hoàn thành nhim v được Ban Giám đc điu hành IMF giao.

Xem 580 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng