Thứ bảy, 30 Tháng 5 2020
TIN MỚI

Vietcombank khai giảng khóa đào tạo chức danh Giám đốc Chi nhánh năm 2019

Vietcombank khai giang khoa dao tao chuc danh Giam doc Chi nhanh nam 2019Ngày 06/7/2018, ti Hà Ni, Ngân hàng Ngoi thương Vit Nam (Vietcombank) đã khai ging khóa “Đào to chc danh Giám đc chi nhánh” vi s tham gia ca 32 hc viên là Giám đc/Phó Giám đc các chi nhánh/công ty thành viên; Giám đc Trung tâm, Trưởng mt s phòng/ban Tr s chính.

Chương trình Đào to chc danh Giám đc chi nhánh là mt trong nhng chương trình đào to trng đim dành cho đi ngũ cán b ngun nhm nâng cao hiu qu qun lý chi nhánh Vietcombank, chun hóa văn hóa qun tr điu hành theo khung năng lc Giám đc chi nhánh, đng thi xây dng môi trường tăng cường tính hp tác, kết ni và nâng cao hiu qu mng lưới Giám đc chi nhánh. Vi tm quan trng ca chương trình, kế tha nhng kết qu đt được t các giai đon trước, Trường Đào to đã chú trng đu tư đ phát trin, nâng cp ni dung đào to nhm đáp ng yêu cu và đnh hướng phát trin ngày càng cao ca Vietcombank.

Chương trình gm 16 chuyên đ, chia làm 04 giai đon, tp trung vào vic xây dng và phát trin các nhóm năng lc: Tư duy chiến lược; Năng lc lãnh đo đi ngũ; Năng lc qun tr bn thân; Năng lc chuyên môn và K năng mm…. Tiếp ni thành công ca chương trình t năm 2016-2018, Trường Đào to đã tiếp tc nghiên cu nâng cp ni dung chương trình đ không ngng nâng cao cht lượng và hiu qu đào to. C th, chương trình đào to năm 2019 đã được cp nht xu hướng Qun tr Ngân hàng s, đi mi v tư duy lãnh đo đ phù hp vi K nguyên s; B sung ni dung v các quan h quc tế tác đng đến ngành Ngân hàng Vit Nam đang được rt quan tâm... Sau khóa hc, hc viên được trang b b công c qun lý chun mc, nht quán và thiết thc, phù hp vi thông l qun tr quc tế đ có th áp dng vào thc thi nhim v qun lý và kế hoch kinh doanh ca Vietcombank.

Tham gia l khai ging, TS. Nghiêm Xuân Thành - Ch tch HĐQT Vietcombank đã đc bit dành nhiu thi gian cùng trao đi vi hc viên v đnh hướng, chiến lược phát trin ca Vietcombank và chia s thông tin ti Bng xếp hng “The World’s largest Public Companies 2019” ca Forbes, Vietcombank được ghi nhn vi v trí dn đu trong s các công ty Vit Nam vi th hng 1.096, tăng 198 bc so vi năm 2018 và s tiếp tc có nhng chiến lược đ tăng th hng trên trường quc tế. Theo đó, mi Giám đc chi nhánh có vai trò vô cùng quan trng, đóng góp to ln vào vic hin thc hóa các mc tiêu chiến lược này. Ch tch HĐQT tin tưởng thông qua khóa hc, các hc viên s ng dng hiu qu kiến thc trong công tác qun tr điu hành ti đơn v, góp phn nâng cao cht lượng và hiu qu hot đng ca chi nhánh, hướng ti mc tiêu hoàn thành tt nhim v kinh doanh năm 2019 cũng như các năm ti đây. T đó, giúp Vietcombank gi vng v trí Ngân hàng s 1 Vit Nam, tr thành 1 trong 100 ngân hàng ln nht trong khu vc Châu Á, 1 trong 300 tp đoàn ngân hàng tài chính ln nht thế gii và được qun tr theo các thông l quc tế tt nht.

V phía đi tác, Ths. Đ Thùy Dương - Tng Giám đc Công ty CP Hi t nhân tài (Talentpool)chia s đây là vinh d và cũng là trách nhim ca TalentPool trong vic góp phn nâng cao năng lc đi ngũ Giám đc chi nhánh Vietcombank, to ra nhng Giám đc chi nhánh có uy tín s 1 trên đa bàn. Qua quá trình đng hành và lĩnh hi tư tưởng ch đo ca Ban lãnh đo Vietcombank, bà Đ Thùy Dương tin tưởng s phát trin ca đi ngũ lãnh đo các đơn v là nn tng vng chc ca mt Vietcombank vi “chiến lược trúng, cơ chế đúng, nhìn thng vào vn đ và trin khai đng b”.

Xem 1028 lần
Đánh giá bài này
(0 bình chọn)
Xem theo ngày tháng